25/06/2019 03:11:47
9.11.2009

Ποιοι κυβερνούν την Τράπεζα της Ελλάδος

Σήψη και διαφθορά που θυμίζει την ύστερη καρα μανλική περίοδο αναδίδει η διοίκηση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την περασμένη Παρα σκευή (όλες οι φαυλοκρατικές και πραξικοπηματικές πράξεις γίνονται παραμονή αργιών, για απορρόφηση των κραδασμών και των αντιδράσε ων), ο Γ. Προβόπουλος, διοικητής του ιδρύματος, ο οποίος – για να μην ξεχνιόμαστε – ήταν και συγγραφέας του οικονομικού προγράμματος της Ν.Δ. το 2004, και η Ελένη Λουρή Δενδρινού, υποδιοικήτρια, η οποία επίσης – επίσης για να μην ξεχνιόμα στε – ήταν πρώην οικονομικός σύμ βουλος του Καραμανλή, στο Μέγαρο Μαξίμου έδωσαν εντολή για τη σκαν δαλώδη προαγωγή των κυριών Σίσ συς Παπαγιαννίδου και Άννας Παξινού, οι οποίες ήταν μέχρι τώρα ιδιαιτέρες τους, όπως ακριβώς κά νουν οι απερχόμενοι υπουργοί και λοιποί πολιτικοί, όταν αλλά ζει κυβέρνηση, για την τακτοποίηση των ημετέρων, λίγο πριν φύγουν οριστικά από ένα πόστο.

Μάλιστα, η ιδιαιτέρα της Λουρή, που απου σίαζε πολλά χρόνια από την τράπεζα λόγω ασθενείας και ήταν επί πολλά, επίσης, χρόνια ιδιαιτέρα του παλιού υποδιοικητή Νικ. Παλαιοκρασσά, θα εξακολουθήσει να είναι στο γραφείο της, αλλά καπαρώνει θέση υποδιευ θύντριας στην καίρια Διεύθυνση Επο πτείας των Τραπεζών, στην οποία δεν έχει δουλέψει ούτε λεπτό!

Η Παπαγιαννίδου, από αναπλη ρώτρια τμήματος, τοποθετήθηκε υπεύθυνη του γραφείου του Προβό πουλου, μόλις αυτός πήγε στην Τρά πεζα και σε λίγο διάστημα την έχρισε σκανδαλωδώς υποδιευθύντρια. Και μέσα σ’ αυτά η Στέλλα Αδαμο πούλου, σύζυγος του διευθυντή Γι άννη Κουρή, προσωπικού φίλου του διοικητή, χρίστηκε υποδιευθύντρια.

 

Μαθήματα φαυλοκρατίας

Η ίδια εικόνα φαυλοκρατίας παρα τηρήθηκε και σε επίπεδο υποκατα στημάτων της τράπεζας (π.χ. η Σαπ φώ Σούμπαση μετακινείται από τη Σπάρτη στην Τρίπολη και αναβαθμίζε ται σε διευθύντρια του εκεί καταστή ματος της Τράπε ζας της Ελλάδος. Η μέχρι τούδε δι ευθύντρια Μαρία ΣταματίουΣτεφα νάκου μετατίθεται, υποβαθμιζόμενη ουσιαστικά, στον Πύργο.

Κατά... σύ μπτωση η Σ. Σού μπαση, που από απλή υπάλληλος αναβαθμίζεται σε διευθύντρια, είναι γραμματέας της ΝΟΔΕ της Ν.Δ. Λα κωνίας, ενώ η Μ. Στεφανάκου, που ουσιαστικά υποβαθμίζεται, δεν πρό σκειται στη Ν.Δ.

Ίδιο σκηνικό και σε επίπεδο Διευ θύνσεων της Τράπεζας (π.χ. στη Διεύ θυνση Εργασιών Δημοσίου καθώς και στη Διεύθυνση Εποπτείας Τραπεζών, όπως άλλωστε προκύπτει και από την ανακοίνωση συνδικαλιστικής παρά ταξης.

Τα γεγονότα αυτά έχουν προκαλέ σει σάλο στην τράπεζα και όλοι πλέον σχολιάζουν επικριτικά και οργισμένα τις εξελίξεις, που προφανώς λαμβά νουν χώρα πίσω από την πλάτη του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργού Γ. Παπακωνσταντίνου.

Στην ουσία, η διοίκηση της τράπε ζας καταργεί τις θεσμικά κατοχυρω μένες Επιτροπές Προαγωγών, αφού με τις αυθαίρετες αποφάσεις της προκαταλαμβάνει και προεξοφλεί τις αποφάσεις αυτών των επιτροπών, ορί ζει όπως θέλει σε θέσεις σημαντικές και καίριες πρόσωπα από το στενό και φιλικό περιβάλλον της, με κριτήρια αναξιοκρατικά, ώστε να ελέγχει τις υψηλόβαθμες θέσεις.

Είναι ντροπή για την κεντρική τρά πεζα της χώρας να προάγονται και να τοποθετούνται με ευνοιοκρατικό τρόπο πρόσωπα της αυλής και της καμαρίλας των διοικητών και να θί γονται έτσι αξιότεροι και αρχαιότεροι υπάλληλοι και να ευτελίζονται διαδι κασίες διαφάνειας και αξιοκρατίας που έχει εξαγγείλει και εφαρμόζει η κυβέρνηση…

Κάποιος από την κυβέρνηση θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό που εκθέτει συνολικά όχι μόνο τη δι οίκηση της τράπεζας, αλλά και τη νέα κυβέρνηση…

Γνωρίζει άραγε ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών τι ακριβώς συμβαίνει; Γνωρίζει άραγε ο αντιπρό εδρος της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλος που την Παρασκευή, γύρω στις 2, θεάθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και... φιλοξενήθηκε στον ξενώνα της Τράπεζας; (Από δημόσιες σχέσεις ο Προβόπουλος είναι ασυναγώνιστος)

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.