27/06/2019 02:28:50
11.11.2009

Μας παίρνουν μέτρα για τον προϋπολογισμό

Η ώρα του λογαριασμού έχει φθάσει, αδέλφια, αφού η νέα μας κυβέρνηση αναμέ νεται ακόμη και αύριο να καταθέσει στη Βουλή το προσχέδιο του κρατι κού προϋπολογισμού για το 2010, ενώ μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα κατα τεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το τελικό (;) κείμενο. Τι μας περιμένει; Πιάστε «λοιπόν μολύβι και χαρτί, η απόγνωση άνοιξε λαγούμι» που λέει και ο Διονύσης Σαββόπουλος στο «Μακρύ ζεϊμπέκικο για τον Νίκο»:

Ο βασικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η δημοσιονομική εξυγί ανση, με τη μείωση του ελλείμματος περίπου στο 9,5%, από 12,5% του ΑΕΠ εντός του έτους και άρα το υπουρ γείο Οικονομικών αναζητεί πρόσθετα φορολογικά έσοδα περίπου 4,5 δισ. ευρώ, ενώ στις δαπάνες επιδιώκει περικοπές έως 5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέ ψεις του οικονομικού επιτελείου, που στάλθηκαν και στις Βρυξέλλες, τα καθαρά έσοδα υπολογίζονται σε 49,13 δισ. ευρώ φέτος, οι δαπάνες σε 70,68 δισ. και το έλλειμμα σε 28,947 δισ. Τα αντίστοιχα νούμερα για το 2010 είναι κοντά στα 53 δισ., 66 δισ. και 22 δισ., δηλαδή μιλάμε για έλλειμμα 9,59,9% έναντι 12,5% φέτος.

Τα πρόσθετα έσοδα υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν από την έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρή σεις και τις τράπεζες, από την οποία το οικονομικό επιτελείο ελπίζει σε έσοδα τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίμων, τσιγάρων και ποτών εκτιμάται ότι θα φέρουν στα δημόσια ταμεία άλλα 600 εκατ. ευρώ.

Επίσης, από την κατάργηση πολ λών φοροαπαλλαγών και την ένταξη στην κλίμακα των αυτοτελώς φο ρολογούμενων εισοδημάτων υπο λογίζεται ότι μπορεί να αντληθούν έσοδα 1,5 δισ. ευρώ, η επαναφορά του ΦΜΑΠ και η κατάργηση του ΕΤΑΚ στα ακίνητα μπορεί να φέρει άλλα 500 εκατ. ευρώ και το Δημόσιο προσβλέπει σε έσοδα 1 δισ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες ανείσπρακτες οφειλές.

 

Το αφορολόγητο

Το οικονομικό επιτελείο προτείνει, μεταξύ άλλων, τον πενταπλασιασμό του φόρου για τα ακριβά ακίνητα, μέσω της επαναφοράς του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, αφού όμως προηγουμένως αυξηθούν ση μαντικά τα αφορολόγητα όρια, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι οικογένειες με μικρής ή μεσαίας αξίας ακίνητα και κυρίως η πρώτη κατοικία.

Έτσι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτι μήσεις, το αφορολόγητο όριο θα αυξηθεί στα 250.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 500.000 για τους έγγαμους, από 100.000 και 200.000 αντίστοιχα, που ισχύει σήμερα.

Επίσης προβλέπεται η επαναφο ρά των φόρων κληρονομιάς και γονικών παροχών, καθώς το ισχύον καθεστώς εκτιμάται ότι ευνοεί κυρίως τις μεγάλες ιδιοκτησίες, με αποτέλε σμα να χάνονται σημαντικά έσοδα για το Δημόσιο.

Όσον αφορά τις γονικές παροχές και κληρονομιές, σήμερα δεν επιβάλ λεται φόρος σε πρώτη κατοικία έως 200 τ.μ., συν 25 τ.μ. για το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, και από εκεί και πέρα επιβάλλεται φόρος 1% στην αντικειμενική αξία που απομένει, αφού πρώτα αφαιρεθεί και αφορολό γητο 95.000 ευρώ.

Επιπλέον, η κυβέρνηση αναμένε ται να συστήσει άμεσα φορολογική αστυνομία με 100 «φρουρούς» ώστε να «συλλάβει» τη φοροδιαφυ γή, να αντιμετωπίσει τη διαφθορά στο Δημόσιο και να διεισδύσει στα κυκλώματα που ξεπλένουν «μαύρο» χρήμα από φοροδιαφυγή, λαθρε μπόριο και εγκληματικές ενέργειες, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει μηχανισμό για τον αποτελεσματικό έλεγχο του «πόθεν έσχες» όλων των φορολογουμένων.

Bασικό εργαλείο αναμένεται να αποτελέσει το έντυπο της φο ρολογικής δήλωσης, το οποίο θα αναμορφωθεί και θα ζητά από τους φορολογούμενους να δηλώσουν περισσότερα στοιχεία για τα εισοδή ματά τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Μάλιστα εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο οι φορολογούμε νοι να δηλώνουν υποχρεωτικά στην εφορία τυχόν μεγάλες καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς...

 

Μαχαίρι στις δαπάνες

Την ίδια ώρα, στο μέτωπο των δα πανών, το υπουργείο Οικονομικών θα βάλει «μαχαίρι» στις λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες του Δημοσίου, που φέτος άγγιξαν τα 10 δισ. ευρώ. Επίσης θα περιορίσει τις πρόσθετες αμοιβές – όπως οι υπερω ρίες και η συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας – καθώς και τις εξοπλιστικές δαπάνες.

Αν κι έχουμε ξαναδεί το... έργο, να σας συμβουλεύσουμε απλά να κρατάτε μικρό καλάθι, αφού τα περιθώρια σε αυτό το μέτωπο είναι περιορισμένα, καθώς οι ανελαστικές δαπάνες του προϋπολογισμού αποτε λούν το 75% των συνολικών πρωτογε νών δαπανών.

Οι δαπάνες άλλωστε προβλέπεται να επιβαρυνθούν και από το πακέτο στήριξης των ασθενέστερων τάξεων, ύψους 2,4 δισ. ευρώ, τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλ λήλων κατά 1,5%2%, την αύξηση των κονδυλίων για την Παιδεία κατά 1 δισ. ευρώ, τις προσλήψεις στην Υγεία και την αύξηση του Προγράμματος Δη μοσίων Επενδύσεων...

Η καταβολή του επιδόματος κοι νωνικής αλληλεγγύης θα γίνει σε δύο δόσεις. Η κυβέρνηση έχει δε σμευθεί ότι θα καταβάλει την πρώτη δόση πριν από το τέλος του τρέχο ντος έτους. Το επίδομα θα κυμαίνεται από 800 έως 1.300 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δοθεί σε χαμηλό μισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ αναμένεται να καθορισθούν ως εισοδηματικό όριο στους δικαιού χους οι 13.000 ευρώ τον χρόνο.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρή σει στην καταβολή του επιδόματος, αφού βασικός στόχος της νέας κυ βέρνησης είναι η αναθέρμανση της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης της αγοραστικής δυνατότητας των πολι τών χωρίς πάντως να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα στοιχεία για το πόσοι θα είναι οι δικαιούχοι και ποια η συνολική δαπάνη.

Επίσης, η κυβέρνηση έχει επανει λημμένως δεσμευθεί ότι θα εκπλη ρώσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις για αυξημένα κονδύλια κατά 1 δισ. ευρώ στην Παιδεία και προσλήψεις 3.000 ατόμων στην Υγεία.

Ενδεικτικό πάντως είναι ότι και ο δι οικητής της Τράπεζας της Ελλάδος πρόσφατα σε συνέντευξή του μίλησε για την αναγκαιότητα να μπει ένα τέ λος στο σπάταλο κράτος υπογραμμί ζοντας πως «η προσαρμογή που επι κεντρώνεται κυρίως στον περιορισμό και τον εξορθολογισμό των δαπανών έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυ χίας μακροπρόθεσμα».

Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε και – κυρίως – τι θα πληρώσουμε...

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.