18/10/2019 08:23:58
8.6.2017 / ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 1972 στις 8-6-2017

Η τρομοκρατία «νίκησε» το Brexit

Η τρομοκρατία «νίκησε» το Brexit - Media

 

Η Βρετανία δέχεται επί­θεση σε ένα ευαίσθητο σημείο καμπής στην ι­στορία της. Το βασικό ζήτημα εκλογών της Πέ­μπτης ήταν εξ αρχής το πώς θα χειριστεί η χώρα την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019.

Όμως τα απίστευτης βι­αιότητας τρομοκρατι­κά χτυπήματα που συ­γκλόνισαν τους Βρετα­νούς αναμένεται να έχουν τεράστια πολιτική επίδραση και να θέσουν το ερώτημα στους Βρετανούς σε τι εί­δους χώρα θα εξελιχθούν.

Ως εξέχον μέλος του στρατιωτικού συνασπισμού που βομβαρδίζει το Ισλαμικό Κράτος η Βρετανία είναι εδώ και καιρό στην κορυφή της λίστας των στόχων του 1515. Όμως, εν αντι­θέσει με τη Γαλλία, η Βρετανία είχε, τουλάχιστον μέχρι τις 22 Μαΐου, απο­φύγει μαζικά δολοφονικά χτυπήματα στο έδαφός της από το 1515.

Γιατί το ISIS «ξεχνούσε» τη Βρετανία

Ένας από τους λόγους είναι η γεω­γραφία. Η επίθεση των τζιχαντιστών στο Παρίσι τον Νοέμβριο 2015 έγινε με στρατιωτικά όπλα που προήλθαν από την ανατολική Ευρώπη. Δεν εί­ναι, όμως, τόσο εύκολο να εισαγάγει κάποιος λαθραία όπλα στη Βρετανία, ένα νησιωτικό κράτος. Επιπροσθέτως οι αυστηροί νόμοι περί όπλων σημαί­νουν ότι τα παράνομα όπλα που κυ­κλοφορούν στο εσωτερικό της είναι σχετικά λίγα.

Ο αντιτρομοκρατικός προϋπολο­γισμός της Βρετανίας, εξάλλου, αυ­ξήθηκε περαιτέρω κατά 12,8% το 2016-17. Ο αρχηγός της βρετανικής αντιτρομοκρατικής Μαρκ Ρόουλι έ­χει δηλώσει πως η υπηρεσία του έχει αποτρέψει 13 μεγάλα τρομοκρατι­κά χτυπήματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τουλάχιστον 850 άνθρωποι από τη Βρετανία έχουν ταξιδέψει σε Ιράκ και Συρία για να πολεμήσουν μα­ζί με τζιχαντιστικές ομάδες. Από αυ­τούς, οι μισοί έχουν επιστρέψει στη Βρετανία. Σε αυτή την κατηγορία α­νήκε και ο 22χρονος Αμπεντί, που πραγματοποίησε την εφιαλτική επί­θεση του Μάντσεστερ.

Το Ισλάμ είναι η δεύτερη μεγαλύτε­ρη θρησκεία στη Βρετανία, με πάνω από 2,7 εκατομμύρια μουσουλμά­νους σε Αγγλία και Ουαλία. Αυτό ανα­λογεί στο 5% του πληθυσμού, υψη­λότερο από ό,τι στις ΗΠΑ (1%), αλλά χαμηλότερο από Γαλλία (9%) και Βέλ­γιο (6%).

Οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι της Βρετανίας χαρακτηρίζονται από τη Διεθνή Αμνηστία «από τους πιο αυ­στηρούς στην Ε.Ε.». Δίνουν ευρείες εξουσίες στις αρχές για συλλήψεις και φυλάκιση υπόπτων. Όλα αυτά έ­παιξαν ρόλο στο γιατί, έως τις 22 Μα­ΐου, οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Βρετανία ήταν συνήθως μεμονωμέ­νες και μικρότερης κλίμακας από ό,τι σε Γαλλία και Βέλγιο. Η πιο πρόσφα­τη (προ Μάντσεστερ) ήταν η δραμα­τική επίθεση στη γέφυρα του Ουέστμινστερ, όπου ο δράστης έριξε το αυτοκίνητό του στους πεζούς δολο­φονώντας οκτώ, ενώ μαχαίρωσε μέ­χρι θανάτου έναν αστυνομικό.

Όταν η Τερέζα Μέι εξήγγειλε εκλο­γές για τις 8 Ιουνίου, η εθνική ασφά­λεια δεν ήταν στις πρώτες θέσεις της ατζέντας. Το βασικό ζητούμενο ήταν η εντολή για το Βrexit. 'Εκτοτε η πρω­θυπουργός ανέβασε το επίπεδο απει­λής της Βρετανίας σε «κρίσιμο», για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία.

Από την Παρασκευή, το Συντηρη­τικό Κόμμα, που σύμφωνα με τις δη­μοσκοπήσεις παραμένει φαβορί, έχει δηλώσει ότι θα χρειαστεί να εξετάσει «ποια νέα ποινικά αδικήματα μπορεί να καταστούν απαραίτητα να δημιουργηθούν (νομοθετηθούν) ώστε να καταπολεμηθούν οι εξτρεμιστές». Αναμένεται αυστηρότερος περιορι­σμός της μετανάστευσης και μεγα­λύτερες δαπάνες σε ασφάλεια και α­στυνόμευση.

Τρεις διαφορετικές πολιτικές

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήμα­τα, που μοιραία όλα αντιμετωπίζο­νται υπό τη σκοπιά του Βrexit, τα τρία βασικά κόμματα έχουν πολύ διαφο­ρετικές πολιτικές:

♦Οι Εργατικοί προτείνουν μεγάλες αυξήσεις στις δαπάνες, που θα χρη­ματοδοτηθούν από τεράστια αύξη­ση της φορολόγησης, τη μεγαλύτε­ρη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε­πιπλέον προτείνουν ένα εκτενές πρό­γραμμα επανακρατικοποιήσεων, συ­μπεριλαμβανομένων του Βασιλικού Ταχυδρομείου, των σιδηροδρόμων και των εταιρειών υδάτων.

♦Οι Συντηρητικοί με την πρωθυ­πουργό Τερέζα Μέι υπόσχονται ένα «σκληρό» Brexit.

♦Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες υ­ποστηρίζουν μια ομαλή εκδοχή του Βrexit ή ακόμα και αντιστροφή του. Κεντρική τους πρόταση είναι και ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την απο­χώρηση της Βρετανίας, που θα προ­σφέρει καθαρά και την εναλλακτική της συνέχισης της συμμετοχής στην Ε.Ε.

Για το Βrexit

Στο Βrexit οι Εργατικοί έχουν μια ηπιότερη ρητορική από τους Συντη­ρητικούς, όμως στην πράξη οι πολι­τικές τους αναμένονται παρόμοιες. Και το δικό τους πλάνο θα βάλει τέ­λος στην ελεύθερη μετακίνηση αν­θρώπων αποκλείοντας έτσι τη συμ­μετοχή στην κοινή αγορά. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν εμφανίζεται πιο ελαστικός στο θέμα της μετανάστευσης από τη Μέι, πράγμα που θα μπορούσε να α­νοίξει την πόρτα σε ένα ελαφρώς κα­λύτερο ντιλ με την Ευρώπη στο θέμα του εμπορίου.

Εξωτερικές σχέσεις

Στα θέματα των εξωτερικών σχέσε­ων της Βρετανίας ο Κόρμπιν παραδόξως υιοθετεί μια ιδιαιτέρως συντη­ρητική, για εκείνον, θέση. Στο πρό­γραμμά του δεσμεύεται για τη δια­τήρηση της πυρηνικής αποτροπής της χώρας, υποστηρίζει το ΝΑΤΟ και υπόσχεται να παραμείνει πιστός στον στόχο για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ. Όλα σε αντίθεση με τη στά­ση του στο παρελθόν.

Η Τερέζα Μέι, πέρα από την υπό­σχεση που δίνει για σκληρό Βrexit, και την επιμονή της να κόψει τη με­τανάστευση κατά τα δύο τρίτα, πα­ραμένει ασαφής σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα στη φορολόγηση, αν και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για φορολογικές αυξήσεις, δεν έχει περι­γράψει συγκεκριμένη πολιτική.

Εν μέρει, όμως, αυτό που κάνει είναι τακτικισμός. Στα θέματα του Βrexit και της μετανάστευσης θέλει να μαζέψει ψηφοφόρους που είχαν υποστηρίξει το UΚΙΡ. Στην κοινωνι­κή πολιτική και στο ζήτημα της ερ­γασίας ελπίζει να κερδίσει τις ψή­φους των μετριοπαθών Εργατικών, που θεωρούν τον Κόρμπιν μαρξι­στή. Πάντως, οι μεγάλες εταιρείες και ο επιχειρηματικός κόσμος της Βρετανίας βλέπουν χλιαρά το πρό­γραμμα της Μέι και, κυρίως, τις δι­κές τους προοπτικές σε μια μετα-Βrexit Βρετανία.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.