19/01/2020 08:14:03
2.1.2012

Μάθετε το πότε και τα πόσα...

Μάθετε το πότε και τα πόσα...  - Media

Το «Π», στο πλαίσιο της ενημερωτικής του προσφοράς προς τους αναγνώστες και τις αναγνώστριές του, δημο­σιεύει σήμερα έναν αναλυτικό οδηγό που περιέχει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους τους ασφαλι­σμένους και όλα τα ταμεία.

Ο αναλυτικός αυτός οδηγός είναι μία δουλειά που έγινε από την «Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κρά­τους», τη γνωστή σε όλους ΕΝΥΠΕΚΚ, η οποία ιδρύθηκε λίγο πριν από το μνημόνιο με πρωτοβουλία του καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλου και δεκάδων άλλων νέων επιστημόνων.

Επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας της ΕΝΥΠΕΚΚ που επεξερ­γάστηκε το θέμα αυτό είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας, γιος του αείμνηστου και αδικοχαμένου καθηγητή Νίκου και ένας από τους πιο καταρτισμένους νέους επιστήμονες στα θέματα του μνημονίου.

Σήμερα η ΕΝΥΠΕΚΚ (www.enypekk.gr, τηλ. 210-3627077, 6946-904336) είναι η πιο εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα στα θέ­ματα του Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου, στα ζητήματα του μνημονίου και στα κοινωνικά ζητήματα.

Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ

Σύνταξη Γήρατος

Για όσους έχουν ασφαλι­σθεί για πρώτη φορά μέχρι 31/12/1992 - Παλαιοί ασφα­λισμένοι

1. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑ-ΕΕ δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά τη διακοπή του επαγγέλματός τους:

α) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους και συντά­ξιμο χρόνο 15 ετών.

β) Με συμπληρωμένο το 60ό έτος της ηλικίας τους και συντά­ξιμο χρόνο 35 ετών συμπληρω­μένο μέχρι 31/12/2010. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την 31/12/2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης βάσει άρθρ. 40 Ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση ανα­γνώρισης υποβληθεί έως την 31/12/2013. Ο αναγνωριζόμε­νος στον ΟΑΕΕ χρόνος ασφάλι­σης βάσει του παραπάνω άρ­θρου είναι ο χρόνος στρατιωτι­κής θητείας.

Για το έτος 2011 ο απαιτού­μενος χρόνος ασφάλισης ανα­καθορίζεται σε 36 έτη, για κά­θε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος έως τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμένει το 60ό.

Επομένως, η κατ’ έτος αύξη­ση των προβλεπόμενων ετών ασφάλισης έχει ως εξής:

http://topontiki.gr/img/uploads/big/132515982498.jpg

Ο ασφαλισμένος συνταξιο­δοτείται με τόσα έτη ασφάλι­σης όσα απαιτούνται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, κατά το έτος που συμπληρώνει την 35ετία.

γ) Με τη συμπλήρωση μέχρι 31/12/2010 37 ετών πραγ­ματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτη­τα απασχολουμένων, ανεξαρ­τήτως ορίου ηλικίας, σύμφω­να με τις διατάξεις της παρα­γράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

δ) Οι γυναίκες ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ που προέρχονται από το πρώην ΤΣΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, εφόσον επι­λέξουν τις καταστατικές διατά­ξεις του πρώην ΤΣΑ, με τη συ­μπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και με τα όρια ηλικίας συνταξι­οδότησης ως εξής:

http://topontiki.gr/img/uploads/big/132515983590.jpg

Ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ

Α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλι­σμένοι)

1. Συνταξιοδότηση ανδρών με 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών (παρ. 6). Ο χρόνος ασφάλι­σης των 35 ετών αυξάνεται κα­τά ένα έτος από 1/1/2011 και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφά­λισης, ενώ το απαιτούμενο όριο ηλικίας παραμένει αμετάβλητο. Σύμφωνα με την παρ. 8 του νό­μου, οι ασφαλισμένοι δικαιού­νται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρω­σης των 35 ετών ασφάλισης.

Για παράδειγμα ασφαλισμέ­νος συμπληρώνει 35 έτη ασφά­λισης το 2012 και έχει ηλικία 58 ετών. Το 2012 απαιτούνται για συνταξιοδότηση 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, οπότε ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπό­τε και συμπληρώνει τις ανω­τέρω προϋποθέσεις, παρόλο που εκείνο το έτος απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης. Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά και στους τρεις τομείς κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ).

2. Συνταξιοδότηση γυναικών με 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών (παρ. 7).

Ο χρόνος ασφάλισης των 35 ετών προσαυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφά­λισης, ενώ το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2012 και για κά­θε επόμενο χρόνο, μέχρι το 60ό έτος. Σύμφωνα με την παρ. 8 του νόμου, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλι­σης που ισχύει κατά το έτος συ­μπλήρωσης των 35 ετών ασφά­λισης.

Για παράδειγμα ασφαλισμένη συμπληρώνει 35 έτη ασφάλι­σης το 2012 και έχει ηλικία 58 ετών. Το 2012 απαιτούνται για συνταξιοδότηση 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 ετών, οπότε η ασφαλισμένη θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συμπληρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις (ήτοι 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59), παρόλο που εκείνο το έτος απαι­τούνται 39 έτη ασφάλισης. Η ανω­τέρω ρύθμιση αφορά και στους τρεις τομείς κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ).

3. Συνταξιοδότηση γυναικών (παρ. 15Α). Το όριο ηλικίας των 60 ετών που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμέ­νων αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και για κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά σε γυναίκες ασφαλισμένες των τομέ­ων κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ και σε γυναίκες έγγαμες του Τομέα Σύ­νταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονο­μικών (ΤΣΑΥ), Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ). Σε όλες τις ανωτέ­ρω περιπτώσεις, οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη στο όριο ηλι­κίας, όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπό­μενου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου ορίου ηλικίας, δηλαδή κατά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

Για παράδειγμα ασφαλισμένη του ΤΣΑΥ η οποία το 2012 συμπλη­ρώνει το 60ό έτος της ηλικίας και έχει 22 έτη ασφάλισης, θα συντα­ξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας της, δηλαδή το 2014, οπότε θα έχει συμπλη­ρώσει και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώ­σεις των γυναικών του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΑΝ θα πρέπει κατά τη συμπλή­ρωση του 60ού έτους της ηλικίας να έχει αντίστοιχα συμπληρωθεί και ο απαιτούμενος χρόνος ασφά­λισης (25 έτη ασφάλισης).

Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις των γυναικών του ΤΣΑΥ και των εγγάμων γυναικών του ΤΑΝ, όπου ο απαιτού­μενος χρόνος ασφάλισης αυξάνε­ται σταδιακά κατ’ εφαρμογή του Ν. 2084/1992, οι ανωτέρω γυναίκες προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης που απαιτεί­ται κατά το έτος συνταξιοδότησης και όχι εκείνον που απαιτείται κα­τά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

Για παράδειγμα ασφαλισμένη του ΤΣΑΥ που συμπληρώνει το 2012 το 60ό έτος της ηλικίας, θα συντα­ξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συ­μπληρώνει το 62ο έτος της ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 23 ½ έτη ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι οι έγγαμες γυναίκες του ΤΑΝ, που μέχρι 31/12/1997 είχαν συμπληρώ­σει τις τότε προϋποθέσεις συ­νταξιοδότησης (15 έτη ασφά­λισης ανεξαρτήτως ορίου ηλι­κίας) και μπορούσαν να συντα­ξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, χω­ρίς διαφοροποίηση των ορίων ηλικίας με την ισχύ του νόμου 2084/1992, εξακολουθούν να έχουν το ανωτέρω δικαίωμα.

4. Συνταξιοδότηση μητέ­ρων ανήλικων τέκνων (παρ. 17 δ). Το όριο ηλικίας συνταξιο­δότησης των μητέρων ανηλί­κων τέκνων καθορίζεται από 1/1/2011 στο 55ο έτος της ηλικίας, από 1/1/2012 στο 58ο έτος της ηλικίας και από 1/1/2013 στο 65ο έτος της ηλικίας.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά μόνο στις μητέρες ανηλίκων τέ­κνων του Τομέα Ασφάλισης Νο­μικών.

Για το ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΣΑΥ δεν προβλέπεται από τις καταστατι­κές τους διατάξεις η συνταξιο­δότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων με μικρότερο όριο ηλι­κίας και χρόνο ασφάλισης σε σχέση με τις λοιπές γυναίκες ασφαλισμένες.

Όσον αφορά στη χορήγηση μειωμένων συντάξεων στις μη­τέρες ανηλίκων τέκνων, η ρύθ­μιση αυτή δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δεν προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του Το­μέα Ασφάλισης Νομικών.

Επίσης, επισημαίνεται ότι με τους ίδιους όρους με τις μητέ­ρες ανηλίκων τέκνων μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέ­κνων.

Η ασφαλισμένη μητέρα ακο­λουθεί το όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται και ισχύει κα­τά τη συμπλήρωση του απαι­τούμενου συντάξιμου χρόνου, εφόσον συντρέχει η ανηλικότητα του παιδιού.

Για παράδειγμα μητέρα ανη­λίκου τέκνου συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης το 2011, έχει όμως ηλικία 53 ετών. Προκει­μένου να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, οπότε θα συ­νταξιοδοτηθεί το 2013, παρό­λο που εκείνο το έτος απαιτεί­ται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας και ανεξάρ­τητα εάν το ανήλικο τέκνο έχει πλέον ενηλικιωθεί.

Όσον αφορά στον απαι­τούμενο για συνταξιο­δότηση  χρόνο   ασφά­λισης, δεδομένου ότι αυξάνεται      σταδιακά κατ’ εφαρμογή του Ν. 2084/1992, οι μητέρες ανηλίκων τέκνων προκει­μένου να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώ­σει τον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται κατά το έτος συντα­ξιοδότησης και όχι εκείνον που απαιτείται κατά τη συμπλήρω­ση του 60ού έτους της ηλικί­ας, εφόσον ως προς τις ημέρες ασφάλισης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρ­θρου 47 του Ν. 2084/1992.

Για παράδειγμα μητέρα ανη­λίκου που συμπληρώνει το 2012 το 60ό έτος της ηλικίας, θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συμπληρώνει το 62ο έτος της ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 23 ½ έτη ασφά­λισης. Επισημαίνουμε ότι οι μητέρες ανηλίκων που μέχρι 31/12/1997 είχαν συμπλη­ρώσει τις προϋποθέσεις συ­νταξιοδότησης που όριζε το καταστατικό του τέως Ταμεί­ου Νομικών - σήμερα Τομέ­ας Ασφάλισης Νομικών - (με 15 έτη ασφάλισης ανεξαρτή­τως ορίου ηλικίας) και όπως προαναφέρθηκε μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, διατη­ρούν το ανωτέρω δι­καίωμα, όπως και οι έγγαμες γυναίκες.

5. Συνταξιοδότηση διπλοσυνταξιούχων (παρ. 14). Οι ασφαλισμένοι των τομέων κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλι­στικό φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ ή το Δημόσιο, εκτός των αναπήρων και θυμάτων πο­λέμου και μητέρων που συνταξιοδοτήθηκαν με το άρθρο 63, παρ. 4, του Ν. 1892/1990, δι­καιούνται από τους τομείς κύρι­ας ασφάλισης του ΕΤΑΑ σύντα­ξη με τη συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και μειωμένη σύ­νταξη κατά 50% με τη συμπλή­ρωση 16 ετών ασφάλισης.

Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συ­μπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, με εξαίρεση την περί­πτωση θεμελίωσης συνταξιοδο­τικού δικαιώματος σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη της συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.

Επισημαίνεται ότι, στην περί­πτωση της ταυτόχρονης συντα­ξιοδότησης ή εντός εξαμήνου, ισχύουν οι καταστατικές δια­τάξεις των τομέων μόνο όσον αφορά στα όρια ηλικίας, ενώ όσον αφορά στον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη συντα­ξιοδότηση των ανωτέρω προ­σώπων απαιτείται η συμπλήρω­ση τουλάχιστον 20 ετών ασφά­λισης.

Η ανωτέρω επισήμανση γί­νεται προκειμένου να υπάρ­χει εφεξής ενιαία αντιμετώπι­ση από όλους τους τομείς του ΕΤΑΑ. Oσον αφορά στη διάτα­ξη της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3232/2004, για τη λήψη μειωμένης σύνταξης κατά 3% για κάθε έτος που λείπει από το επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, από τους εμμίσθους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ και τους δικαστικούς υπαλλήλους εμμίσθους ασφαλισμένους του Το­μέα Ασφάλισης Νομικών, μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΔΕΚΟ, εξακο­λουθεί να ισχύει.

Αναλυτικά, ειδικά για το ΙΚΑ, στο επόμενο φύλλο θα δημοσιεύσουμε όλες τις τροποποιήσεις του νόμου (εγκύκλιος 57).

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.