28/01/2020 08:39:40
25.1.2010

Διαγωνισμός κόμικς του «Π»

Διαγωνισμός κόμικς του «Π» - Media

Το «Π», θέλοντας να συνδράμει τους δημιουργούς που προσπαθούν να μετουσιώσουν σε τέχνη τα όνειρα και τις ανησυχίες τους μέσω των κόμικς, διοργα νώνει μεγάλο διαγωνισμό κόμικς.Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε, διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής:

Θέμα

Το γενικό θέμα του διαγωνισμού είναι «Ξένοι στην Ίδια Πόλη» και παρακινεί τους δημιουργούς να ασχοληθούν με τους ανθρώπους άλλου χρώματος, άλλης φυλής, άλλης θρησκείας, τους μετανά στες που ζουν δίπλα μας και προσπαθούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια, παρά τα εμπόδια που θέτει η απάθειά μας. Αλλά και με τον τρόπο που συνυπάρχουμε, ξένοι και… ιθαγε νείς!

Από τον διαγωνισμό δεν αποκλείονται ιστορί ες με ελεύθερο θέμα. Επίσης, είναι επιθυμητή – και θα επιδιωχθεί – η συμμετοχή νεότερων αλλά και μεγαλύτερων δημιουργών, ερασιτε χνών και επαγγελματιών, καθώς θέλουμε να τους παρακινήσουμε όλους ανεξαιρέτως να ασχοληθούν με την υπέροχη τέχνη των κόμικς και ιδιαίτερα με ένα θέμα που αφορά όλους! Τα κόμικς θα πρέπει να είναι ασπρόμαυρα ή σε τόνους του γκρι.

Περιγραφή διαγωνισμού


1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό κόμικς του «Π», πρέπει να αποστείλουν τα έργα τους όπως περιγράφεται στους «Όρους Υποβολής Έργων», το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 Απριλίου 2010 στην εφημερίδα «Το Ποντίκι», με την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό Κόμικς».

2 Τα έργα θα αξιολογηθούν από επταμελή κριτική επιτροπή. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο «Π» το αμέ σως επόμενο διάστημα, μετά τη λήξη της προ θεσμίας αποστολής των έργων, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της εφημερίδας www. topontiki.gr.

3Όλα τα κόμικς που θα επιλεγούν στον διαγωνισμό θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση που θα διοργανώσει το «Π». Στα επίση μα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνει και η απονο μή των βραβείων και των διακρίσεων.

4Τα κόμικς που θα βραβευτούν και θα διακριθούν θα δημοσιευτούν σε άλμπουμ που θα συνοδεύει το «Π».

Βραβεία

1ο βραβείο: Μια τριετής υποτροφία στο τμήμα κόμικς της Σχολής Ορνεράκη** αξίας 15.000 ευρώ και 2.000 ευρώ*.

2ο βραβείο: Μια υποτροφία μονοετούς φοίτησης στο τμήμα τεχνικών σκίτσου της Σχολής Ορνεράκη** και 1.500 ευρώ.

3ο βραβείο:
Μια υποτροφία για το α΄ εξάμη νο στο τμήμα τεχνικών σκίτσου της Σχολής Ορνεράκη** και 1.000 ευρώ.

Έπαινοι  διακρίσεις:

Σε συμμετοχές που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους σε διάφο ρους τομείς (π.χ. σχέδιο, σενάριο, πρωτο τυπία, ιδέα, νεαρή ηλικία δημιουργού κ.λπ.) και δεν περιλαμβάνονται στα τρία πρώτα βραβεία, θα απονεμη θούν έπαινοι και διακρίσεις που συνοδεύονται από σειρές βιβλίων κόμικς γνωστών εκδοτικών οίκων.

Όροι υποβολής έργων

1. Οι συμμετοχές πρέπει να πληρούν τις εξής προϋ ποθέσεις:

Τα σκίτσα να είναι ασπρόμαυρα.

Να αποτελούνται από δύο έως οκτώ σελίδες κόμικς, στις οποίες θα αναπτύσσεται μια ολοκληρωμένη ιστο ρία με οποιαδήποτε τεχνική.

Οι σελίδες πρέπει να είναι μεγέθους Α4 ή Α3, όρθιου σχήματος. Στην πίσω όψη κάθε σελίδας πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία του διαγωνιζόμενου: όνομα, επώνυμο (ψευδώνυμο, αν υπάρχει), διεύ θυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και email.

Τα έργα πρέπει να κατατεθούν, εκτός από την έντυ πη, και σε ψηφιακή μορφή, δηλαδή ο κάθε διαγωνι ζόμενος στον φάκελο συμμετοχής που θα αποστείλει πρέπει να επισυνάψει και CD. Τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή JPEG και σε ανάλυση 300 dpi.

2. Κατά προτίμηση τα έργα καλό θα είναι να σχετίζο νται με το προτεινόμενο θέμα, αλλά δεν θ’ αποκλει στούν και ιστορίες με ελεύθερο θέμα. Κάθε διαγωνι ζόμενος μπορεί να αποστείλει μέχρι δύο συμμετοχές, δηλαδή μέχρι δύο ολοκληρωμένες ιστορίες για την κάθε μία εκ των οποίων ισχύουν ξεχωριστά οι προϋπο θέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Κάθε έργο θα κριθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα. Δεν μπορεί, όμως, να βραβευτεί το ίδιο πρόσωπο για περισσότερες από μια συμμετοχές του.

3. Κάθε έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο, δηλαδή να μην αποτελεί αντιγραφή ή παραλλαγή έργου άλλου δημιουργού. Η επιτροπή θα κρίνει και θα αποφασί σει για τη γνησιότητα κάθε έργου λαμβάνοντας ως δεδομένη την καλή πίστη των συμμετεχόντων. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποστείλει στον φάκελο συμμετοχής του και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφει ότι: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι το έργο που καταθέτω είναι πρωτότυπο και αποκλειστικά προσωπι κή μου δημιουργία».

4. Στην περίπτωση που για τη δημιουργία του έργου έχουν συνεργαστεί περισσότεροι από ένας καλλιτέ χνες, πρέπει να αναγράφεται σαφώς και να δηλώνεται σε κάθε σελίδα ξεχωριστά. Σ’ αυτήν την περίπτωση, κάθε συνεργαζόμενος θα πρέπει να αποστείλει ξεχωρι στή υπεύθυνη δήλωση στον ίδιο φάκελο.

5. Ειδικότερα για την περίπτωση του σεναρίου, εάν ανήκει σε διαφορετικό από τον σχεδιαστή πρόσωπο, πρέπει να αναγράφεται ρητά. Η συμμετοχή τότε θεωρείται κοινή, κάθε συνεργαζόμενος πρέπει να απο στείλει ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση και να αναγρά φονται τα στοιχεία και των δυο συνεργαζόμενων, σχε διαστή και σεναριογράφου. Σε περίπτωση βράβευσης έργου που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, το βραβείο είναι ένα και όχι όσα τα πρόσωπα που συνεργάστηκαν. Επαφίεται σε αυτά να το διαχειριστούν.

6. Επιτρέπεται ως σενάριο να χρησιμοποιηθεί οποιο δήποτε λογοτεχνικό ή άλλο έργο, π.χ. τραγούδι, ποίη μα, παραμύθι, μύθος, μυθιστόρημα κ.λπ., αλλά αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στη συμμετοχή.

7. Κάθε διαγωνιζόμενος, με την αποστολή του έργου του, παραχωρεί στην εφημερίδα «Το Ποντίκι» το δικαίωμα έκδοσης, έκθεσης, παρουσίασης ή οποι ασδήποτε άλλης χρήσης, έντυπης ή ηλεκτρονικής, μέρους ή του συνόλου του έργου του για την προβολή του διαγωνισμού και της έκθεσης. Το «Π» δεσμεύεται ότι σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύει να οικειοποι ηθεί και να εκμεταλλευτεί έργα τέχνης. Αντιθέτως θα προσπαθήσει να τα προβάλει όσο καλύτερα και με όποιον τρόπο μπορεί. Σε κάθε περίπτωση, θα ανα φέρει πάντα τα ονόματα των δημιουργών τού κάθε έργου.

8. Στην υπεύθυνη δήλωση που θα αποστείλει κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να αναγράφει, εκτός από όσα προ αναφέρθηκαν, και το εξής: «Δηλώνω ότι δέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό».

9. Στον φάκελο αποστολής πρέπει να περιέχεται φωτο τυπία και των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του συμμετέχοντα.

10. Οι συμμετοχές με τα έργα, το CD, την υπεύθυνη δήλωση και τη φωτοτυπία της ταυτότητας πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 16 Απριλίου 2010 στο «Π», Ναυαρίνου 40, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι. Ο φάκελος αποστολής πρέπει να αναγράφει το όνομα, το επίθετο

11. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομη νία αποστολής όπως αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας μεταφοράς που θα παραδώσει στο «Π» τον φάκελο.

12. Το «Π» δεσμεύεται για την επιστροφή των έργων στους δημιουργούς τους σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του διαγωνισμού. «Το Ποντίκι» Διαγωνισμός κόμικς «Ξένοι στην ίδια πόλη» Οροι υποβολής έργων

Επιτροπή αξιολόγησης

1. Απόστολος Δοξιάδης (συγγραφέας, σεναριογράφος). 2. Αβραάμ Κάουα (συγγραφέας, λέκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου). 3. Σταμάτης Κραουνάκης (μουσικός, συνθέτης). 4. Αλέκος Παπαδάτος (animator/δημιουργός κόμικς). 5. Τάσος Παυλόπουλος (εικαστικός). 6. Εύη Σαμπανίκου (ιστορικός Τέχνης, επίκουρος καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου). 7. Παύλος Τσίμας (δημοσιογράφος).

Συντονισμός- οργάνωση Wannadoo,Γιάννης Κουκουλάς (δημοσιογράφος). Soloup (σκιτσογράφος).

*Διευκρινίζεται ότι το 1ο βραβείο θα απονεμηθεί αποκλει στικά σε συμμετοχή που αφορά στο θέμα «Ξένοι στην Ίδια Πόλη», ενώ όλα τα υπόλοιπα βραβεία και τους επαίνους  διακρίσεις μπορούν να διεκδικήσουν έργα που αφορούν το θέμα «Ξένοι στην Ίδια Πόλη» και το Ελεύθερο Θέμα. ** Εάν κάποιος από τους βραβευθέντες φοιτά ήδη στη Σχολή Ορνεράκη ή είναι απόφοιτός της, εξαιρείται από την απονομή των υποτροφιών, οι οποίες θα απονεμηθούν στο αμέσως επόμενο αξιολογικά έργο, αλλά μπορεί να συμμετέ χει κανονικά στα υπόλοιπα βραβεία. και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, καθώς και την επισήμανση: «Για τον Διαγωνισμό Κόμικς».

Συχνές ερωτήσεις για τον Διαγωνισμό Κόμικς του «Π».

- Είμαι 11 χρόνων και δεν έχω ταυτότητα. Εγώ δεν μπορώ να πάρω μέρος στον διαγωνισμό;

Φυσικά και μπορείς να πάρεις μέρος. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι η φωτοτυπία της ταυτότητας του κηδεμόνα σου (μητέρας ή πατέρα). Στην υπεύθυνη δήλωση, εκτός των άλλων, θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία σου και η ημερομηνία γέννησής σου. Επίσης ότι ο κηδεμόνας σου γνωρίζει για τη συμμετοχή και σου επιτρέπει να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό. Την υπεύθυνη δήλωση πρέπει να την υπογράφει ο κηδεμόνας.

-Ζω στην Ελλάδα, αλλά είμαι από το Μπαλί. Εγώ μπορώ να συμμετέχω;

Θα ήταν ειρωνεία σε έναν διαγωνισμό που ουσιαστικά αναφέρεται στον ρατσισμό (αλλά το ίδιο θα ίσχυε και για οποιοδήποτε άλλο θέμα) να μην μπορεί να συμμετέχει κάποιος που δεν είναι Έλληνας. Απλώς, στην περίπτωση που δεν έχεις ταυτότητα, πρέπει η φωτοτυπία να είναι από το διαβατήριό σου ή από κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο. Η ιστορία όμως καλό θα ήταν να είναι στην ελληνική γλώσσα.

- Στους όρους αναφέρετε ότι τα κόμικς πρέπει να είναι ασπρόμαυρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα σχεδιάσουμε μόνο σε άσπρο - μαύρο ή επιτρέπονται και οι τόνοι του γκρι;

Ο περιορισμός του ασπρόμαυρου, εκτός από αισθητικός, είναι και τεχνικός, μια και η δημοσίευση όσων έργων διακριθούν θα γίνουν σε ασπρόμαυρη εκτύπωση. Αυτό δεν σας περιορίζει καθόλου στην τεχνική. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υλικά επιθυμείτε (μολύβια, υδατοχρώματα, κολάζ κ.λπ.) που μπορεί να έχουν ένα αποτέλεσμα σε διάφορους τόνους και σκιές του γκρι, αρκεί να γνωρίζετε ότι αυτό που θα δημοσιευτεί δεν θα έχει καθόλου χρώμα. Το τελικό αποτέλεσμα φυσικά μπορείτε να το ελέγξετε απόλυτα εσείς μέσα από το ηλεκτρονικό αρχείο που θα μας στείλετε.

- Τα έργα, επειδή τα θέλετε και σε ηλεκτρονική μορφή, σημαίνει ότι πρέπει να τα έχουμε φτιάξει στον υπολογιστή;

Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να το έχετε δουλέψει και με μελάνια, μολύβια , oil pastel, υδατοχρώματα ή με οποιαδήποτε άλλη τεχνική επιθυμείτε και μετά να τα σκανάρετε για να τα έχετε σε ηλεκτρονική μορφή. Εμείς, για καλύτερο αποτέλεσμα σε μια πιθανή εκτύπωση, θα χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική μορφή που θα μας στείλετε.

-Τα σκίτσα που θα στείλουμε θα είναι τα πρωτότυπα;

Δεν είναι απαραίτητο. Θα προτιμούσαμε μάλιστα τα σκίτσα που θα στείλετε σε Α3 ή Α4 να είναι καλές εκτυπώσεις. Τα κόμικς σε αυτή τη μορφή θα χρησιμοποιηθούν για τη συζήτηση και αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή αλλά και για την πιθανή έκθεσή τους στο τέλος του διαγωνισμού. Αν χρειαστεί για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιήσουμε πρωτότυπα (π.χ. για την έκθεση), θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

-Ο διαγωνισμός είναι για νέους δημιουργούς ή για επαγγελματίες; Και αν συμμετέχουν και επαγγελματίες, αυτοί δεν θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να νικήσουν;

Ο διαγωνισμός είναι για όλους όσοι θέλουν να συμμετέχουν, είτε με το θέμα που προτείνουμε είτε με το ελεύθερο θέμα. Απευθύνεται τόσο σε νέους σκιτσογράφους όσο και σε δημιουργούς κόμικς που έχουν δημοσιεύσει ήδη δουλειά τους. Πιο σημαντικο απ’ όλα, για μας, είναι η συμμετοχή. Η συνεύρεση στο τέλος του διαγωνισμού, πιθανότατα μέσα σε ένα άλμπουμ με τα διακριθέντα έργα, ενός υλικού όπου θα συνυπάρχουν οι ματιές διαφορετικών ανθρώπων, πάνω στο προτεινόμενο ή στο ελεύθερο θέμα.

Θεωρητικά οι «επαγγελματίες» έχουν περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν σε κάποιο βραβείο. Όμως τα κόμικς δεν είναι μόνο άρτια αισθητικά και καλοσχεδιασμένα σκίτσα. Είναι πολλά παραπάνω, που έχουν να κάνουν με το σενάριο, τον συνδυασμό εικόνας και σχεδίου, την αντίληψη, την ιδέα. Οπότε μην εκπλαγείτε αν δείτε και άγνωστους δημιουργούς να φτάνουν στα βραβεία και στους επαίνους.

-Την υποτροφία τη χρειάζονται για να σπουδάσουν σκίτσο κυρίως νέοι άνθρωποι. Τι να την κάνει λοιπόν άμα την κερδίσει ένας «επαγγελματίας»; Είναι λίγο μπερδεμένο αυτό το πράγμα. Και αν κάποιος που διακριθεί είναι ήδη από τη συγκεκριμένη σχολή;

Ουσιαστικά οι υποτροφίες δεν θα πάνε σε ανθρώπους που δεν τις θέλουν (αν σπουδάζουν ήδη στη σχολή Ορνεράκη) ή δεν τις έχουν ανάγκη (λόγω εμπειρίας και καταξίωσης). Αν, ας πούμε, ο νικητής του πρώτου βραβείου δεν θα χρησιμοποιήσει τη μεγάλη υποτροφία (είναι επαγγελματίας ή ήδη σπουδαστής), αυτή θα μεταφερθεί στον αμέσως επόμενο, που είναι το δεύτερο βραβείο. Και αντίστοιχα, η δεύτερη υποτροφία στον τρίτο. Έτσι τελικά μπορεί οι νικητές να είναι πολύ περισσότεροι και να βρεθούν ακόμα και έπαινοι με υποτροφία. Και θα την πάρουν άνθρωποι που πραγματικά τη χρειάζονται. Ακούγεται, αλλά δεν είναι τόσο περίπλοκο.

-Γράφετε πως τα αρχεία στο CD πρέπει να είναι σε μορφή JPEG. Αυτή όμως η συμπίεση δεν είναι καταστρεπτική για τη δουλειά μας; Θα γίνουν αποδεκτές οι δουλειές μας αν σας τις στείλουμε σε άλλη μορφή;

Τα αρχεία JPEG τα προτιμήσαμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα έναν μεγάλο όγκο που αναμένεται να έχουμε από τις συμμετοχές. Η συμπίεση δεν θα είναι τόσο καταστροφική, αν σκεφτείτε ότι, για παράδειγμα, ένα αρχείο που έχει σωθεί σε μέγεθος περίπου Α3 και τελικά δημοσιευτεί σε κάτι λιγότερο από Α4 (που είναι συνήθως τα άλμπουμ που έχουμε κατά νου), η «καταστροφή» ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη. Παρ’ όλα αυτά, αν κρίνετε ότι η δουλειά σας έχει περισσότερες απαιτήσεις, μπορείτε να μας τα στείλετε σε οποιαδήποτε συμβατή μορφή επιθυμείτε, όπως PNG, GIF, PSD, EPS, TIFF κ.λπ. για την περίπτωση της πιθανής εκτύπωσής τους.

Θα τα θέλαμε όμως και σε μορφή JPEG σωσμένα στη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα – για παράδειγμα στο photoshop από το JPEG options στο μάξιμουμ (12) της ποιότητας (quality: maximum).

- Τι σημαίνει πως το πρώτο βραβείο θα απονεμηθεί μόνο στο θέμα «Ξένοι στην ίδια πόλη»; Αν ένα κόμικ δηλαδή είναι «πατάτα», λόγω του θέματος θα βραβευτεί;

Το διπλό θέμα αποσκοπεί στο ότι εμείς ζητούμε κόμικς πάνω στο βασικό θέμα που είναι «Ξένοι στην Ίδια Πόλη», όμως, αν κάποιος δημιουργός δεν κατεβάζει τίποτα σχετικό στο κεφάλι του, είναι κρίμα να μη συμμετάσχει. Γι’ αυτό και προκρίνεται το θέμα και βραβεύεται μόνο αυτό με το πρώτο βραβείο, αλλά δεν αποκλείεται και κάποιος που «δεν το έχει». Δεν πιστεύουμε ότι θα βραβευτεί «πατάτα» στο φινάλε. Αν πιστεύαμε ότι ανάμεσα σε τόσους Έλληνες δημιουργούς δεν θα βρεθεί ένα (1) κόμικ που να αξίζει να βραβευτεί, δεν θα κάναμε τον διαγωνισμό.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.