28/05/2020 05:36:39

Όμιλος ΟΤΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Γ' Τριμήνου 2018

Όμιλος ΟΤΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Γ' Τριμήνου 2018 - Media

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

 • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA Ομίλου κατά 4,7%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα
 • Ελλάδα: Αύξηση εσόδων κατά 1,9% και προσαρμοσμένου EBITDA κατά 5,7%, κυρίως λόγω:
 • Διψήφιας αύξησης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σταθερής και ισχυρών εσόδων κινητής από data και περιαγωγή
 • Συνεχούς εξορθολογισμού του κόστους, που επηρεάζεται θετικά από την ψηφιακοποίηση και τα προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης
 • Το δύσκολο περιβάλλον εξακολουθεί να επηρεάζει τις επιδόσεις στη Ρουμανία - σε εξέλιξη πρωτοβουλίες ανάκαμψης
 • Η κερδοφορία στην Αλβανία συνεχίζει την ανοδική της πορεία
 • Συνεχιζόμενες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης - επενδύσεις σύμφωνες με τους προβλεπόμενους στόχους
 • Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για τις ελεύθερες ταμειακές ροές σε επίπεδο έτους

(Εκατ. €)

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2017

+/- %

Κύκλος Εργασιών

991,5

991,2

+0,0%

2.871,9

2.859,0

+0,5%

Προσαρμοσμένο EBITDA

365,2

348,7

+4,7%

999,3

966,7

+3,4%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

36,8%

35,2%

+1,6μον

34,8%

33,8%

+1μον

Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ)

172,4

120,6

+43,0%

377,0

335,4

+12,4%

Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

119,3

52,4

+127,7%

207,3

119,9

+72,9%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

107,5

76,5

+40,5%

203,7

155,6

+30,9%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,2462

0,1072

+129,7%

0,4257

0,2453

+73,5%

Σύνολο Ενεργητικού

6.790,7

7.164,2

-5,2%

6.790,7

7.164,2

-5,2%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

150,1

176,2

-14,8%

485,7

584,2

-16,9%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές

132,5

(28,1)

-

236,1

10,5

-

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

1.017,9

1.302,5

-21,9%

1.017,9

1.302,5

-21,9%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

807,5

648,9

+24,4%

807,5

648,9

+24,4%

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2018 - Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2018, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: « Στην Ελλάδα η οποία ανακάμπτει οικονομικά, είχαμε ένα καλό τρίμηνο, με τις υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αλλά και την κινητή τηλεφωνία, να καταγράφουν αύξηση εσόδων. Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, καταγράψαμε υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες, κυρίως ευρυζωνικές, ενώ η κινητή τηλεφωνία επωφελήθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από δεδομένα και την επιτυχημένη τουριστική περίοδο, που ενίσχυσε τα έσοδα περιαγωγής. Ως αποτέλεσμα αυτών των επιδόσεων, αλλά και της συνεχούς προσπάθειας περιορισμού του κόστους, τα συνολικά έσοδα, η κερδοφορία και το περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα ενισχύθηκαν. Η δυναμική στη σταθερή τηλεφωνία αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ στην κινητή τηλεφωνία αναμένουμε μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τα επόμενα τρίμηνα. Στη Ρουμανία, οι λειτουργικές επιδόσεις παρέμειναν υπό πίεση, τόσο στις υπηρεσίες σταθερής όσο και κινητής.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η εμπειρία εξυπηρέτησης που προσφέρουμε είναι, για εμάς, το κύριο όχημα για να κερδίζουμε και να διατηρούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Ωστόσο, τις ισχυρές μας επιδόσεις στην Ελλάδα τις οφείλουμε, κατά κύριο λόγο, στην τεχνολογική υπεροχή που έχουμε κτίσει εδώ και χρόνια και στην οποία συνεχίζουμε να επενδύουμε. Για το σύνολο του έτους, θα κινηθούμε εντός των εκτιμήσεών μας για το ύψος του επενδυτικού μας πλάνου. Αυτό θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος, όσον αφορά στις ταμειακές ροές και την ανταμοιβή των μετόχων.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι η θετική τάση του εννεάμηνου θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα ευνοήσει την ανάπτυξη στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών mobile data και ευρυζωνικότητας αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, η υψηλή βάση σύγκρισης το Δ’ τρίμηνο εκτιμάται ότι θα εγείρει δυσκολίες. Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα. Η επιχειρησιακή πρόοδος στη Ρουμανία, σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, είναι ενθαρρυντική, ωστόσο αξιολόγηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων στα επόμενα τρίμηνα.

Tο σύνολο του 2018, η Διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις περίπου €700 εκατ. Λόγω περαιτέρω βελτίωσης των ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει οι ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ. για το 2018. Το ποσό αυτό έχει ήδη καταβληθεί στους μετόχους, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Γ’ τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €991,5 εκατ., σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Γ΄τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα έσοδα της Ελλάδας κατά €14,1 εκατ. κυρίως λόγω ενίσχυσης των εσόδων από υπηρεσίες κινητής και σταθερής, αλλά και την μείωση κατά €12,8 εκατ. στα έσοδα της Ρουμανίας, τα οποία επηρεάστηκαν από τα μειωμένα έσοδα σταθερής, λιανικής και χονδρικής.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €654,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2017. Η μείωση αντικατοπτρίζει την πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους σε ολόκληρο τον Όμιλο και τη θετική επίδραση των πρόσφατων προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, τα οποία οδήγησαν στη μείωση του κόστους προσωπικού κατά 2,3%, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, προερχόμενες κυρίως από τις δραστηριότητες κινητής στη Ρουμανία.

Το Γ’ τρίμηνο του 2018, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4,7% σε €365,2 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 5,7%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 42,5%. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,2%, ενώ στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 36,0%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €172,4 εκατ., αυξημένα σε σύγκριση με το Γ΄ τρίμηνο του 2017, που είχαν διαμορφωθεί σε €120,6 εκατ. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αντικατοπτρίζει τη βελτίωση στα λειτουργικά έξοδα, κέρδη από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, το μικρότερο κόστος το τρίμηνο αυτό από το πρόσφατο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης, καθώς και τη μείωση των αποσβέσεων.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €34,4 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2018, μειωμένη κατά 18,7%, αντικατοπτρίζοντας τη φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχής.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 40,5% και ανήλθαν σε €107,5 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με €76,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ΄ τρίμηνο του 2018, ανήλθαν σε €150,1 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 14,8% ή €26,0 εκατ., με τις επενδύσεις στην Ελλάδα να ανέρχονται σε €109,2 εκατ., στη Ρουμανία σε €38,7 εκατ. και στην Αλβανία σε €2,2 εκατ.

Το Γ’ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €132,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €160,6 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, λόγω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών και χαμηλότερων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το τρίμηνο.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 ήταν €0,8 δισ., αυξημένος κατά 24,4% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2017. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Κύκλος Εργασιών

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Γ’τρίμηνο 2018

+/- %

Ελλάδα

754,4

740,3

+1,9%

753,9

+1,8%

Ρουμανία

226,7

239,5

-5,3%

225,9

-5,7%

Αλβανία

17,7

18,0

-1,7%

17,7

-1,7%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(7,3)

(6,6)

+10,6%

(7,3)

+10,6%

Όμιλος ΟΤΕ

991,5

991,2

+0,0%

990,2

-0,1%

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Κύκλος Εργασιών

Εξάμηνο (Εκατ. € )

Εννεάμηνο

2018

Εννεάμηνο 2017

+/- %

Εννεάμηνο 2018

+/- %

Ελλάδα

2.151,2

2.123,2

+1,3%

2.149,8

+1,3%

Ρουμανία

691,0

705,7

-2,1%

689,2

-2,3%

Αλβανία

50,7

50,9

-0,4%

50,7

-0,4%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(21,0)

(20,8)

+1,0%

(21,0)

+1,0%

Όμιλος ΟΤΕ

2.871,9

2.859,0

+0,5%

2.868,7

+0,3%

 

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Προσαρμοσμένο EBITDA Τρίμηνο (Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Γ’τρίμηνο 2018

+/- %

Ελλάδα

320,6

303,2

+5,7%

320,2

+5,6%

Περιθώριο EBITDA

42,5%

41,0%

+1,5μον

42,5%

1,5 μον

Ρουμανία

41,2

43,0

-4,2%

38,0

-11,6%

Περιθώριο EBITDA

18,2%

18,0%

+0,2μον

16,8%

-1,2 μον

Αλβανία

3,4

2,5

+36,0%

3,3

+32,0%

Περιθώριο EBITDA

19,2%

13,9%

+5,3μον

18,6%

+4,7 μον

Όμιλος ΟΤΕ

365,2

348,7

+4,7%

361,5

+3,7%

Περιθώριο EBITDA

36,8%

35,2%

+1,6μον

36,5%

+1,3μον

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

 
   
 

ΕΛΛΑΔΑ

Access Lines

Γ’ τρίμηνο

2018

Γ’ τρίμηνο

2017

Ετήσια

+/- %

Γ’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής

2.641.979

2.628.750

+0,5%

(4.331)

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής

1.857.388

1.716.188

+8,2%

24.510

εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*

482.653

311.107

+55,1%

33.854

Συνδρομητές τηλεόρασης

534.093

517.155

+3,3%

8.404

Συνδρομητές κινητής

8.122.602

7.867.229

+3,2%

(38.718)

Το Γ’ τρίμηνο του 2018, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε μείωση 7 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει μείωση 4 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Ο ΟΤΕ προσέλκυσε 25 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής κατά το Γ΄τρίμηνο 2018, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.857 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 34 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από την επέκταση του δικτύου και δικαιώνοντας τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς. Στο τέλος του τριμήνου, 483 χιλιάδες συνδρομητές ή το 26,0% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής του ΟΤΕ είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η ζήτηση για υπηρεσίες ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας του ΟΤΕ συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του ΟΤΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 13 χιλιάδες, αυξημένες κατά πάνω από 300 στο τρίμηνο. Συνολικά, υπηρεσίες οπτικής ίνας έχει υιοθετήσει το 42% των πελατών του ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Κατά το τρίμηνο, ο ΟΤΕ ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, η οποία θα επιταχυνθεί τα επόμενα τρίμηνα, στο πλαίσιο του ανακοινωμένου πλάνου επενδύσεων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMOTE TV σημείωσε αύξηση 8 χιλιάδων συνδρομητών το Γ΄τρίμηνο και ανήλθε σε 534 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε ετήσια βάση.

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Γ’τρίμηνο 2018

+/- %

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

754,4

740,3

+1,9%

753,9

+1,8%

- Έσοδα λιανικής σταθερής

232,7

226,9

+2,6%

233,8

+3,0%

- Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

257,4

259,3

-0,7%

264,2

+1,9%

- Έσοδα χονδρικής

149,0

143,6

+3,8%

149,0

+3,8%

-Λοιπά Έσοδα

115,3

110,5

+4,3%

106,9

-3,3%

Προσαρμοσμένο EBITDA

320,6

303,2

+5,7%

320,2

+5,6%

Περιθώριο EBITDA %

42,5%

41,0%

+1,5μον

42,5%

+1,5μον

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Εξάμηνο (Εκατ. € )

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2017

+/- %

Εννεάμηνο 2018

+/- %

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

2.151,2

2.123,2

+1,3%

2.149,8

+1,3%

- Έσοδα λιανικής σταθερής

684,6

675,0

+1,4%

687,3

+1,8%

- Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

703,9

705,6

-0,2%

724,4

+2,7%

- Έσοδα χονδρικής

422,5

417,5

+1,2%

422,4

+1,2%

-Λοιπά Έσοδα

340,2

325,1

+4,6%

315,7

-2,9%

Προσαρμοσμένο EBITDA

880,0

842,0

+4,5%

879,7

+4,5%

Περιθώριο EBITDA %

40,9%

39,7%

+1,2μον

40,9%

1,2μον

Στην Ελλάδα, το Γ΄ τρίμηνο του 2018 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9% σε €754,4 εκατ. Η αύξηση εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής οφείλεται κυρίως στη διψήφια άνοδο των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες. Μετά την ανάκαμψή τους το Β’ τρίμηνο του 2018, το έσοδα χονδρικής σημείωσαν άνοδο και κατά το Γ’ τρίμηνο του έτους.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά το τρίμηνο παρουσίασαν μείωση 0,7%, αντικατοπτρίζοντας την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 15. Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,9%. Για μια ακόμα φορά, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τροφοδοτήθηκε από τη χρήση data, τα οποία στο Γ’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 21%, ενώ τα έσοδα περιαγωγής από την εισροή τουριστών παρουσίασαν ισχυρή αύξηση για ένα ακόμα τρίμηνο.

Ο αριθμός των ενεργών χρηστών του mobile app της εταιρείας ξεπέρασε τα 2 εκατ., ένα σημαντικό επίτευγμα τόσο για την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών μας, όσο και για την εξοικονόμηση κόστους. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 5,7%, και ανήλθε στα €320,6 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 42,5%, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 150 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

Ετήσια

+/- %

Γ’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας*

2.111.890

2.101.102

+0,5%

14.955

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών*

1.151.678

1.184.513

-2,8%

(9.727)

Συνδρομητές Τηλεόρασης*

1.453.526

1.473.490

-1,4%

(9.456)

Πελάτες FMC

655.547

455.740

+43,8%

58.635

Συνδρομητές κινητής

4.643.224

4.769.734

-2,7%

(38.068)

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Γ’τρίμηνο 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

226,7

239,5

-5,3%

225,9

-5,7%

- Έσοδα λιανικής σταθερής

60,0

71,4

-16,0%

61,0

-14,6%

- Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

82,0

85,2

-3,8%

84,2

-1,2%

- Έσοδα χονδρικής

24,5

34,2

-28,4%

24,5

-28,4%

- Λοιπά Έσοδα

60,2

48,7

+23,6%

56,2

+15,4%

Προσαρμοσμένο EBITDA

41,2

43,0

-4,2%

38,0

-11,6%

Περιθώριο EBITDA %

18,2%

18,0%

+0,2μον

16,8%

-1,2μον

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Εξάμηνο (Εκατ. € )

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2017

+/- %

Εννεάμηνο 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

691,0

705,7

-2,1%

689,2

-2,3%

- Έσοδα λιανικής σταθερής

188,4

218,6

-13,8%

192,9

-11,8%

- Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

246,0

242,5

+1,4%

251,7

+3,8%

- Έσοδα χονδρικής

72,3

92,8

-22,1%

72,3

-22,1%

- Λοιπά Έσοδα

184,3

151,8

+21,4%

172,3

+13,5%

Προσαρμοσμένο EBITDA

111,6

119,3

-6,5%

104,2

-12,7%

Περιθώριο EBITDA %

16,2%

16,9%

-0,7μον

15,1%

-1,8μον

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 5,3% το Γ’ τρίμηνο του 2018, σε €226,7 εκατ. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 16,0% ή 14,6% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15. Τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής μειώθηκαν κατά 25,2%, ενώ τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης μειώθηκαν κατά 13,6% και 7,8% αντίστοιχα, κυρίως λόγω της μείωσης του ARPU και των πελατών από δορυφορικές υπηρεσίες καθώς και από υπηρεσίες βασισμένες στη τεχνολογία χαλκού.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 3,8% σε €82,0 εκατ. ή κατά 1,2% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15

Τα συνολικά έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 30,7%, καθώς ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 44% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 656 χιλιάδες στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2018.

30 Σεπτεμβρίου του 2018, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκε σε 4,6 εκατ., μειωμένη κατά 2,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της εκκαθάρισης μη ενεργών πελατών καρτοκινητής. Οι πελάτες συμβολαίου αντιπροσωπεύουν το 36% της συνολικής πελατειακής βάσης. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 8,8% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2017, χάρη στα βελτιωμένα πακέτα της εταιρείας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής σημείωσαν πτώση, κυρίως λόγω μείωσης της διεθνούς κίνησης. Αντιθέτως, τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατακόρυφα, κυρίως λόγω των εσόδων από έργα ICT και λοιπά έσοδα κινητής.

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €27,2 εκατ. και προέρχονται κυρίως από την πώληση λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων.

Το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,2% σε €41,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2018, κυρίως λόγω της μείωσης στα έσοδα λιανικής της σταθερής.

στόχο την αντιστροφή των τάσεων, οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία επικεντρώνονται στην αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου FTTH, τόσο με την διεύρυνση της πελατειακής βάσης όσο και μέσω συμφωνιών για πωλήσεις χονδρικής, στη μείωση της εξάρτησης από την συμφωνία εθνικής περιαγωγής 4G χάρη στην επιτυχημένη επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου 4G το οποίο παρέχει πληθυσμιακή κάλυψη σε ποσοστό 90%, στην τιμολογιακή αναπροσαρμογή των πακέτων της σταθερής καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης συνδρομητών με συνδυαστικά πακέτα.

ΑΛΒΑΝΙΑ

 

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

Ετήσια

+/- %

Γ’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Συνδρομητές κινητής

1.701.021

1.887.726

-9,9%

(97.236)

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Γ’τρίμηνο 2018

+/- %

Σύνολο Εσόδων

17,7

18,0

-1,7%

17,7

-1,7%

Έσοδα υπηρεσιών

17,3

17,4

-0,6%

17,4

+0,0%

Προσαρμοσμένο EBITDA

3,4

2,5

+36,0%

3,3

+32,0%

Περιθώριο EBITDA %

19,2%

13,9%

+5,3μον

18,6%

+4,7μον

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Εξάμηνο (Εκατ. € )

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2017

+/- %

Εννεάμηνο 2018

+/- %

Σύνολο Εσόδων

50,7

50,9

-0,4%

50,7

-0,4%

Έσοδα υπηρεσιών

49,2

49,1

+0,2%

49,4

+0,6%

Προσαρμοσμένο EBITDA

7,7

5,4

+42,6%

7,5

+38,9%

Περιθώριο EBITDA %

15,2%

10,6%

+4,6μον

14,8%

4,2μον

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,7 εκατ., μειωμένη κατά 9,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της εκκαθάρισης μη ενεργών πελατών καρτοκινητής.

Στο Γ’ τρίμηνο του 2018, τα έσοδα από υπηρεσίες της Telekom Albania ανήλθαν σε €17,3 εκατ. παραμένοντας σταθερά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς η ισχυρή αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες δεδομένων και περιαγωγής αντιστάθμισαν τα χαμηλότερα έσοδα από υπηρεσίες φωνής.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 36,0% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2017.

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,7 εκατ., μειωμένη κατά 9,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της εκκαθάρισης μη ενεργών πελατών καρτοκινητής.

Στο Γ’ τρίμηνο του 2018, τα έσοδα από υπηρεσίες της Telekom Albania ανήλθαν σε €17,3 εκατ. παραμένοντας σταθερά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς η ισχυρή αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες δεδομένων και περιαγωγής αντιστάθμισαν τα χαμηλότερα έσοδα από υπηρεσίες φωνής.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 36,0% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2017.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                 

ΝΕΟ ΟΜΟΛΟΓΟ €400,0 ΕΚΑΤ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ OTE PLC

Την 18 Ιουλίου 2018, η OTE PLC εξέδωσε ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους Ευρώ 400,0 εκατ. υπό το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας, λήξης 18 Ιουλίου 2022, με ετήσιο κουπόνι 2,375%. Τα ομόλογα φέρουν εγγύηση του ΟΤΕ.

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΕ Α.Ε.

Την 27 Ιουλίου 2018, η Standard & Poor's Ratings Services αύξησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγησή της ΟΤΕ Α.Ε. σε ‘ΒΒ+’ από ‘ΒΒ’.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους και την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε τη 15 Φεβρουαρίου 2018, το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε την 4 Απριλίου 2018. Μέχρι την 6 Νοεμβρίου 2018, ο ΟΤΕ προέβη στην αγορά 8.681.246 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας Ευρώ 91,5. Οι μετοχές αποκτώνται με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Την 6 Νοεμβρίου 2018, ο ΟΤΕ κατείχε συνολικά 10.001.356 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας Ευρώ 105,8.

Το συνολικό ποσό του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προβλέπεται να κυμανθεί από Ευρώ 85,0 έως Ευρώ 95,0 και αναμένεται να ολοκληρωθεί οποτεδήποτε μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2018.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ EΞΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ: 210-6111121

Fax: 210-6111030

Ε-mail: iroffice@ote.gr

 


Πίνακες που ακολουθούν:

 • Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)
 • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 31ης Μαρτίου 2018 και της 31ης Δεκεμβρίου 2017
 • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο και το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018 και συγκριτική με το 2017
 • Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο και το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018 και συγκριτική με το 2017
 • Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018 και συγκριτική σε τρίμηνα
 • Πληροφορίες εσόδων ανά κατηγορία για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018 – Επιπτώσεις από τα ΔΠΧΑ 15

Σημείωση: Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία για το 2017 δεν επαναδιατυπώνεται.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή της καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα).

Καθαρός Δανεισμός (προσαρμοσμένος)

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.)

30/09/2018

30/09/2017

+/- %

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1.627,3

1.171,1

+39,0%

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

198,1

780,3

-74,6%

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

-

-

-

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

(1.012,5)

(1.297,0)

-21,9%

Καθαρός Δανεισμός

812,9

654,4

+24,2%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

(5,4)

(5,5)

-1,8%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

807,5

648,9

+24,4%

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

(Ευρώ εκατ.)

Κύκλος εργασιών

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις

EBITDA

Περιθώριο EBITDA %

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Προσαρμοσμένο EBITDA

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της περιόδου που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στην σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προσθέσουμε στα Καθαρά Κέρδη της περιόδου σε μετόχους της εταιρείας στην την επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, χρημ/κα έξοδα για έκδοση και επαναγορά ομολόγων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης ,μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις και φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχής. Αναλυτικά ο υπολογισμός στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρων

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο2017

+/- %

Καθαρά κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

119,3

52,4

+127,7%

207,3

119,9

+72,9%

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

4,1

19,9

-79,4%

30,7

28,7

+7,0%

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

-

4,2

-100,0%

2,0

7,0

-71,4%

Καθαρή επίδραση από απομειώσεις

-

-

-

11,4

-

-

Φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχής

(15,9)

-

-

(47,7)

-

-

Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

107,5

76,5

+40,5%

203,7

155,6

+30,9%

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον ΕΔΜΑ για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για την διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.)

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2017

+/- %

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (δημοσιευμένο) –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)

(150,1)

(176,2)

-14,8%

(502,2)

(599,7)

-16,3%

Καταβολές για αγορά φάσματος

-

-

-

16,5

15,5

+6,5%

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Προσαρμοσμένο) - (Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)

(150,1)

(176,2)

-14,8%

(485,7)

(584,2)

-16,9%

Προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες εστιάζουν στις ταμειακές ροές και εκροές που προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα μιας εταιρείας (οι χρεωστικοί τόκοι και οι καταβληθέντες φόροι εισοδήματος συμπεριλαμβάνονται στις εκροές). Οι προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ορίζονται ως το άθροισμα των καθαρών ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες εξαιρουμένων των καταβολών προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των καταβολών εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και προθέτοντας τους εισπραχθέντες πιστωτικούς τόκους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.)

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2017

+/- %

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (δημοσιευμένες)

235,7

134,6

+75,1%

661,3

566,7

+16,7%

Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης

46,1

13,0

-

54,3

23,2

+134,1%

Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων

-

-

-

4,5

3,6

+25,0%

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες

0,8

0,5

+60,0%

1,7

1,2

+41,7%

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Προσαρμοσμένες)

282,6

148,1

+90,8%

721,8

594,7

+21,4%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και προσθέτοντας τους εισπραχθέντες τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον ΕΔΜΑ προς διευκόλυνση του αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, την δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

(Ευρώ εκατ.)

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2017

+/- %

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

235,7

134,6

75,1%

661,3

566,7

+16,7%

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες

0,8

0,5

+60,0%

1,7

1,2

+41,7%

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(150,1)

(176,2)

-14,8%

(502,2)

(599,7)

-16,3%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

86,4

(41,1)

-

160,8

(31,8)

-

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις ελεύθερες ταμειακές ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

(Ευρώ εκατ.)

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2017

+/- %

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

86,4

(41,1)

-

160,8

(31,8)

-

Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης

46,1

13,0

-

54,3

23,2

+134,1%

Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων

-

-

-

4,5

3,6

+25,0%

Καταβολές για αγορά φάσματος

-

-

-

16,5

15,5

+6,5%

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

132,5

(28,1)

-

236,1

10,5

-

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔΜΑ”)

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

 

30/09/2018

31/12/2017

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Ενσώματα πάγια

2.709,2

2.740,9

 

Υπεραξία

447,0

447,1

 

Τηλεπικοινωνιακές άδειες

490,7

523,6

 

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία

441,3

504,2

 

Συμμετοχές

0,1

0,1

 

Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία

80,1

82,5

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

292,1

313,5

 

Κόστος συμβάσεων

45,9

-

 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

120,1

112,1

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

4.626,5

4.724,0

 

 

 

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Αποθέματα

103,0

91,3

 

Πελάτες

743,5

719,7

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

5,4

5,9

 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία

34,7

-

 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

260,7

259,3

 

Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα

4,4

4,3

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

1.012,5

1.297,7

 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

2.164,2

2.378,2

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6.790,7

7.102,2

 

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

1.387,1

1.387,1

 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

496,6

496,4

 

Ίδιες μετοχές

(78,3)

(14,5)

 

Τακτικό αποθεματικό

373,5

373,5

 

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά

(133,4)

(157,1)

 

Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών

(3.314,1)

(3.314,1)

 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

3.653,6

3.573,1

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας

2.385,0

2.344,4

 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

240,8

245,0

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.625,8

2.589,4

 

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1.627,3

1.276,2

 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

188,9

224,3

 

Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας

123,4

129,9

 

Συμβατικές υποχρεώσεις

56,1

-

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

28,5

30,6

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

86,8

130,8

 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

2.111,0

1.791,8

 

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

Προμηθευτές

1.084,9

1.162,4

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

198,1

764,5

 

Φόρος εισοδήματος

48,9

41,6

 

Συμβατικές υποχρεώσεις

126,0

-

 

Έσοδα επόμενης χρήσης

0,0

128,3

 

Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης

140,4

139,3

 

Μερίσματα πληρωτέα

0,9

0,4

 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

454,7

484,5

 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

2.053,9

2.721,0

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6.790,7

7.102,2

 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

 

Γ΄ τρ.’18

Γ΄ τρ.’17

+/- %

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2017

+/- %

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο κύκλου εργασιών

991,5

991,2

+0,0%

2.871,9

2.859,0

+0,5%

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά έσοδα

28,0

13,8

+102,9%

55,5

35,0

+58,6%

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργικά έξοδα

 

 

 

 

 

 

Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής

(154,1)

(161,3)

-4,5%

(423,0)

(442,0)

-4,3%

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

(31,4)

(26,9)

+16,7%

(93,0)

(73,7)

+26,2%

Αποδοχές προσωπικού

(147,4)

(150,8)

-2,3%

(435,2)

(469,3)

-7,3%

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης

(6,2)

(27,1)

-77,1%

(43,6)

(37,8)

+15,3%

Έξοδα εμπορικών προμηθειών

(24,4)

(31,1)

-21,5%

(73,0)

(100,0)

-27,0%

Κόστος εμπορευμάτων

(79,2)

(70,5)

+12,3%

(252,4)

(201,8)

+25,1%

Έξοδα συντήρησης και επισκευών

(26,5)

(25,6)

+3,5%

(81,1)

(78,4)

+3,4%

Έξοδα προώθησης

(21,8)

(23,5)

-7,2%

(68,8)

(69,3)

-0,7%

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

(169,5)

(170,8)

-0,8%

(503,6)

(497,0)

+1,3%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις

(660,5)

(687,6)

-3,9%

(1.973,7)

(1.969,3)

+0,2%

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις

359,0

317,4

+13,1%

953,7

924,7

+3,1%

Αποσβέσεις και απομειώσεις

(186,6)

(196,8)

-5,2%

(576,7)

(589,3)

-2,1%

Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

172,4

120,6

+43,0%

377,0

335,4

+12,4%

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(20,1)

(34,9)

-42,4%

(63,4)

(105,3)

-39,8%

Πιστωτικοί τόκοι

0,8

0,3

+166,7%

1,7

1,1

+54,5%

Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές

1,8

3,4

-47,1%

(22,3)

(6,8)

+227,9%

Κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις

(0,1)

0,0

-

(0,2)

0,0

-

Σύνολο zημιών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

(17,6)

(31,2)

-43,6%

(84,2)

(111,0)

-24,1%

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων

154,8

89,4

+73,2%

292,8

224,4

+30,5%

Φόρος εισοδήματος

(34,4)

(42,3)

-18,7%

(96,0)

(125,0)

-23,2%

Κέρδη περιόδου

120,4

47,1

+155,6%

196,8

99,4

+98,0%

Κατανεμόμενα σε:

 

 

 

 

 

 

Μετόχους της εταιρείας

119,3

52,4

+127,7%

207,3

119,9

+72,9%

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

1,1

(5,3)

-120,8%

(10,5)

(20,5)

-48,8%

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

 

 

 

 

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2017

+/- %

 

 

 

 

 

 

 

Κύκλος εργασιών

 

 

 

 

 

 

Σταθερή τηλεφωνία:

 

 

 

 

 

 

Έσοδα λιανικής

292.7

298.3

-1.9%

873.0

893.6

-2.3%

Έσοδα χονδρικής

172.9

177.2

-2.4%

492.9

508.3

-3.0%

Λοιπά έσοδα

70.8

69.6

+1.7%

215.5

212.7

+1.3%

Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας

536.4

545.1

-1.6%

1,581.4

1,614.6

-2.1%

Κινητή τηλεφωνία:

 

 

 

 

 

 

Έσοδα υπηρεσιών

354.8

360.8

-1.7%

994.6

992.2

+0.2%

Έσοδα πώλησης συσκευών

65.7

55.5

+18.4%

188.9

153.2

+23.3%

Λοιπά έσοδα

4.6

3.5

+31.4%

21.6

11.9

+81.5%

Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας

425.1

419.8

+1.3%

1,205.1

1,157.3

+4.1%

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά έσοδα

30.0

26.3

+14.1%

85.4

87.1

-2.0%

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο κύκλου εργασιών

991.5

991.2

+0.0%

2,871.9

2,859.0

+0.5%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Γ’ τρ. '17

Δ’ τρ. '17

Α΄ τρ. '18

Β’τρ. '18

Γ’τρ.'18

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων

89,4

(49,9)

80,1

57,9

154,8

Προσαρμογές για:

 

 

 

 

 

Αποσβέσεις και απομειώσεις

196,8

347,7

203,9

186,2

186,6

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

27,1

14,0

0,3

37,1

6,2

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

2,7

1,6

(31,1)

1,6

1,5

Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας

0,7

-

0,7

0,6

0,7

Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές

(3,4)

5,4

7,2

16,9

(1,8)

Πιστωτικοί τόκοι

(0,3)

(0,5)

(0,4)

(0,5)

(0,8)

(Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις

-

(19,0)

0,1

-

0,1

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

34,9

34,1

23,9

19,4

20,1

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:

(33,5)

75,6

(61,9)

(54,7)

24,4

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

12,1

(4,5)

(15,9)

6,7

(2,4)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(21,3)

92,8

(26,1)

(22,6)

(8,8)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)

(24,3)

(12,7)

(19,9)

(38,8)

35,6

Πλέον / (Μείον):

 

 

 

 

 

Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης

(13,0)

(42,1)

(3,6)

(4,6)

(46,1)

Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων

(3,0)

(3,6)

(2,8)

(3,0)

(3,0)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(58,9)

(35,9)

(32,1)

(2,4)

(36,4)

Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες

(104,9)

(93,5)

(13,1)

(0,1)

(70,6)

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

134,6

233,9

171,2

254,4

235,7

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

 

 

 

Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

-

-

-

-

0,3

Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων

1,8

1,7

1,8

1,8

1,8

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(176,2)

(320,2)

(183,1)

(169,0)

(150,1)

Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων

-

(0,7)

(0,3)

(0,1)

0,3

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες

0,5

0,4

0,4

0,5

0,8

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(173,9)

(318,8)

(181,2)

(166,8)

(146,9)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

 

 

 

Απόκτηση ιδίων μετοχών

 

 

0,0

(29,8)

(33,2)

Πληρωμές σχετιζόμενες με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

-

-

-

-

0,9

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια

-

150,0

150,0

-

404,6

Εξοφλήσεις δανείων

(92,8)

(62,5)

(678,0)

-

(92,5)

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας

(77,8)

-

-

(0,1)

(171,0)

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(170,6)

87,5

(528,0)

(29,9)

107,0

 

 

 

 

 

 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων

(209,9)

2,6

(538,0)

57,7

195,8

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.508,5

1.297,0

1.297,7

760,0

817,1

Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα

(1,6)

(1,9)

0,3

(0,6)

(0,4)

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου

1.297,0

1.297,7

760,0

817,1

1.012,5

 

Έσοδα ανά Κατηγορία-Επίδραση ΔΠΧΑ 15

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA

 

 

 

 

Εξαιρουμένων

των ΔΠΧΑ 15

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Γ’τρίμηνο 2018

Γ’τρίμηνο 2017

+/- %

Γ’τρίμηνο 2018

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

 

 

 

 

 

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

232,9

227,3

+2,5%

234,0

+2,9%

Συνολικά Έσοδα

396,0

391,5

+1,1%

396,1

+1,2%

Προσαρμοσμένο EBITDA

167,0

166,0

+0,6%

167,0

+0,6%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

42,2%

42,4%

-0,2 μον

42,2%

-0,2 μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

 

 

 

 

 

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

262,5

263,6

-0,4%

269,3

+2,2%

Συνολικά Έσοδα

331,5

322,8

+2,7%

333,1

+3,2%

Προσαρμοσμένο EBITDA

139,0

122,8

+13,2%

138,6

+12,9%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

41,9%

38,0%

+3,9 μον

41,6%

+3,6 μον

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

 

 

 

 

 

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

60,1

71,6

-16,1%

61,1

-14,7%

Συνολικά Έσοδα

139,4

152,4

-8,5%

139,0

-8,8%

Προσαρμοσμένο EBITDA

30,0

29,0

+3,4%

26,2

-9,7%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

21,5%

19,0%

+2,5 μον

18,8%

-0,2 μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

 

 

 

 

 

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

72,7

77,0

-5,6%

74,3

-3,5%

Συνολικά Έσοδα

117,9

111,1

+6,1%

117,5

+5,8%

Προσαρμοσμένο EBITDA

11,2

14,0

-20,0%

11,8

-15,7%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

9,5%

12,6%

-3,1 μον

10,0%

-2,6 μον

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

 

 

 

 

 

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

17,3

17,4

-0,6%

17,4

+0,0%

Συνολικά Έσοδα

17,7

18,0

-1,7%

17,7

-1,7%

Προσαρμοσμένο EBITDA

3,4

2,5

+36,0%

3,3

+32,0%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

19,2%

13,9%

+5,3 μον

18,6%

+4,7 μον

Λοιπά Έσοδα

 

 

 

 

 

Συνολικά Έσοδα

130,3

125,3

+4,0%

130,3

+4,0%

Προσαρμοσμένο EBITDA

14,6

15,0

-2,7%

14,6

-2,7%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

11,2%

12,0%

-0,8 μον

11,2%

-0,8 μον

Ενδοομιλικές απαλοιφές

 

 

 

 

 

Συνολικά Έσοδα

(141,3)

(129,9)

+8,8%

(143,5)

+10,5%

Προσαρμοσμένο EBITDA

0,0

(0,6)

-

-

-

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

 

 

 

 

 

Συνολικά Έσοδα

991,5

991,2

+0,0%

990,2

-0,1%

Προσαρμοσμένο EBITDA

365,2

348,7

+4,7%

361,5

+3,7%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

36,8%

35,2%

+1,6 μον

36,5%

+1,3 μον

ΕΝΝΕΑΜΗΝΙΑΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA

 

 

 

 

Εξαιρουμένων

των ΔΠΧΑ 15

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Εννεάμηνο

2018

Εννεάμηνο

2017

+/- %

Εννεάμηνο

2018

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

 

 

 

 

 

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

685,5

676,1

+1,4%

688,2

+1,8%

Συνολικά Έσοδα

1.171,7

1.174,3

-0,2%

1.171,9

-0,2%

Προσαρμοσμένο EBITDA

518,3

497,1

+4,3%

518,5

+4,3%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

44,2%

42,3%

+1,9μον

44,2%

+1,9μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

 

 

 

 

 

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

717,0

717,4

-0,1%

737,5

+2,8%

Συνολικά Έσοδα

914,5

889,0

+2,9%

919,4

+3,4%

Προσαρμοσμένο EBITDA

322,8

309,6

+4,3%

322,6

+4,2%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

35,3%

34,8%

+0,5μον

35,1%

+0,3μον

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

 

 

 

 

 

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

188,7

219,0

-13,8%

193,2

-11,8%

Συνολικά Έσοδα

420,1

447,4

-6,1%

418,2

-6,5%

Προσαρμοσμένο EBITDA

57,2

75,8

-24,5%

50,1

-33,9%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

13,6%

16,9%

-3,3μον

12,0%

-4,9μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

 

 

 

 

 

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

219,6

220,2

-0,3%

223,6

+1,5%

Συνολικά Έσοδα

363,7

325,4

+11,8%

363,8

+11,8%

Προσαρμοσμένο EBITDA

54,4

43,5

+25,1%

54,1

+24,4%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

15,0%

13,4%

+1,6μον

14,9%

+1,5μον

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

 

 

 

 

 

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

49,2

49,1

+0,2%

49,4

+0,6%

Συνολικά Έσοδα

50,7

50,9

-0,4%

50,7

-0,4%

Προσαρμοσμένο EBITDA

7,7

5,4

+42,6%

7,5

+38,9%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

15,2%

10,6%

+4,6μον

14,8%

+4,2μον

Λοιπά Έσοδα

 

 

 

 

 

Συνολικά Έσοδα

348,7

351,7

-0,9%

348,7

-0,9%

Προσαρμοσμένο EBITDA

39,7

37,1

+7,0%

39,7

+7,0%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

11,4%

10,5%

0+,9μον

11,4%

+0,9μον

Ενδοομιλικές απαλοιφές

 

 

 

 

 

Συνολικά Έσοδα

(397,5)

(379,7)

+4,7%

(404,0)

+6,4%

Προσαρμοσμένο EBITDA

(0,8)

(1,8)

-55,6%

(1,1)

-38,9%

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

 

 

 

 

 

Συνολικά Έσοδα

2.871,9

2.859,0

+0,5%

2.868,7

+0,3%

Προσαρμοσμένο EBITDA

999,3

966,7

+3,4%

991,4

+2,6%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

34,8%

33,8%

+1μον

34,6%

+0,8μον

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.