12/12/2019 08:18:34

Τα ευρωπαϊκά ταμεία και η ιδανική αξιοποίησή τους για τον Δημήτρη Αβραμόπουλου

Τα ευρωπαϊκά ταμεία και η ιδανική αξιοποίησή τους για τον Δημήτρη Αβραμόπουλου - Media

 

Στον τρόπο διαχείρισης των Ταμείων Ασύλου και Μετανάστευσης, Διαχείρισης Συνόρων και Θεωρήσεων αλλά και εκείνου της Εσωτερικής Ασφάλειας αναφέρθηκε εκτενώς ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος για το:

Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (AMF)

Η μετανάστευση και η ασφάλεια εξακολουθούν να αποτελούν βασικές ανησυχίες των πολιτών μας. Κατά την τρέχουσα περίοδο, έχει παρασχεθεί βοήθεια σε περίπου 1 εκατομμύριο αιτούντες άσυλο. Επιπλέον, χορηγήθηκε στήριξη για την ένταξη σε 3,4 εκατομμύρια υπηκόους τρίτων χωρών. Τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Τα πράγματα αλλάζουν και εξελίσσονται - και η χρηματοδότησή μας πρέπει να είναι ευέλικτη, απλουστευμένη και προσαρμόσιμη. Ως εκ τούτου, προτείναμε την ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού για τη μετανάστευση, τη διασυνοριακή διαχείριση και την ασφάλεια με το ποσό των 36 δισ. ευρώ για το 2021-2027, από τα οποία τα 10,4 δισ. ευρώ θα διατεθούν για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Αυτό αντανακλά την πολιτική σημασία που η Επιτροπή αποδίδει στην καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, των συνόρων αλλά και στις προκλήσεις ασφάλειας.

Ειδικότερα, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, θα παράσχει στήριξη για την ενίσχυση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, τη νόμιμη μετανάστευση προς τα Κράτη Μέλη και την παροχή στήριξης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, θα παράσχει κίνητρα για μέτρα ενσωμάτωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως τα μαθήματα γλώσσας και μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού ενώ θα υποστηρίξει την επανεγκατάσταση και την αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη. Το Ταμείο θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης μέσω των επιστροφών των ατόμων που δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Ένωση.

Θα ήθελα πραγματικά να τονίσω τη σημασία της ευελιξίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ευελιξία είναι ενσωματωμένη στα τρία Ταμεία που θα συζητήσουμε σήμερα, μέσω του Thematic Facility και της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης που μας επιτρέπουν να διαθέσουμε το 50% της χρηματοδότησης βάσει της εξέλιξης των αναγκών και των προτεραιοτήτων της ΕΕ. Παράλληλα, θα δοθεί αρκετή αρχική χρηματοδότηση του ύψους του 50% στα Κράτη Μέλη που θα επιτρέψει την ταχύτερη υποστήριξη των δράσεων τους αλλά το σχεδιασμό μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Έχουμε επίσης προτείνει την απλούστευση της διαχείρισης των Ταμείων μέσω της χρήσης ενός "ενιαίου εγχειριδίου κανόνων" για την εφαρμογή των Ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης.

Θέλω να το τονίσω ρητά: Το να θέσουμε ένα ανώτατο όριο για τις εξωτερικές δράσεις και να επιτρέψουμε τη συνεργασία μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο την ευελιξία του ίδιου Ταμείου αλλά και την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή λογιστική άσκηση. Αποτελεί την πραγματική έκφραση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Ταμείο Διαχείρισης Συνόρων και Θεωρήσεων (BMVI)

Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, είναι υψίστης σημασίας για τη δημιουργία και τη διατήρηση αποτελεσματικών εξωτερικών συνόρων. Τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση του τρέχοντος μακροπρόθεσμου χρηματοδοτικού προγράμματος, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει στηρίξει την εκπαίδευση σχεδόν 9,000 συνοριοφυλάκων. Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στη διαχείριση μεγάλων μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά μας σύνορα.

Η απάντηση της Επιτροπής στις μελλοντικές προκλήσεις, είναι ξεκάθαρη: έχουμε προτείνει τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και για την περαιτέρω στήριξη της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με μόνιμο προσωπικό.

Το νέο Ταμείο για τα σύνορα θα στηρίξει, από τη μία, τα Κράτη Μέλη στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων μέσω της χρηματοδότησης σχετικού εξοπλισμού. Από την άλλη, το χρηματοδοτικό εργαλείο για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις θα διαθέσει περισσότερα από 8 δις. Ευρώ για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, την υποστήριξη της Κοινής Πολιτικής Θεωρήσεων αλλά και την ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση των υπαρχόντων ηλεκτρονικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, από τα Κράτη Μέλη ανάλογα με τις νέες απαιτήσεις. Αυτό, αντιπροσωπεύει τον τριπλασιασμό της στήριξης σε σχέση με το τρέχον χρηματοδοτικό εργαλείο για τα σύνορα. Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή έχει προτείνει τη βελτίωση της ικανότητας απόκρισης μέσω της ταχείας αποδέσμευσης της χρηματοδότησης, σε περιπτώσεις ανάγκης.

Επιπλέον, η δυνατότητα των συνοριοφυλάκων μας να συνεργαστούν στενά και με διαλειτουργικό τρόπο με τους ομολόγους τους, θα βοηθήσει στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης αλλά και της απώλειας ζωής στη θάλασσα. Για να το επιτύχει αυτό, το Ταμείο Διαχείρισης Συνόρων και Θεωρήσεων θα διέπεται από μία ενισχυμένη εξωτερική διάσταση ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα υπάρχοντα εργαλεία για τις δράσεις έξω από την Ένωση.

H εισαγωγή ανώτατων ορίων στη χρηματοδότηση εξωτερικών δράσεων και ο περιορισμός της συνεργασίας με τρίτες χώρες μόνο σε εξωτερικές περιπτώσεις θα παρεμποδίσει την ικανότητα αντίδρασης της Ένωσης, όταν αυτό θα είναι αναγκαίο. Η διευκόλυνση της νόμιμης μετακίνησης και η εγγύηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του χώρου Σένγκεν, αποτελούν βασικές ανησυχίες για τους πολίτες μας. Γι΄αυτό ακριβώς το λόγο, έχουν εξελιχθεί σε προτεραιότητες για την Ένωση.

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)

Τα τελευταία χρόνια, οι απειλές για την ασφάλεια έχουν πολλαπλασιαστεί και διαφοροποιηθεί. Παράλληλα έχουν αποκτήσει ένα διασυνοριακό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει πως τα Κράτη Μέλη δεν μπορούν πλέον να τις αντιμετωπίσουν από μόνα τους. Η προστασία των πολιτών αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Όμως η Ένωση διαδραματίζει ένα καίριο ρόλο καθώς υποστηρίζει τις προσπάθειες των Κρατών Μελών.

Η ασφάλεια, θα παραμείνει βασικό ζήτημα για την Ένωση τα επόμενα χρόνια και οι πολίτες της, δικαίως, περιμένουν από τις εθνικές τους κυβερνήσεις αλλά και από αυτή, να ανταποκριθούν στην ανάγκη για ασφάλεια σε ένα ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον. Προτείνουμε την ενίσχυση του προϋπολογισμού για την ασφάλεια από το 1 δις. Ευρώ κατά την τρέχουσα περίοδο, στα 2,5 δις. Ευρώ για την επόμενη. Αυτή η αύξηση αντανακλά την πολιτική σημασία την οποία προσδίδει η Επιτροπή στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια.

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα εστιάσει σε τρείς νέους στόχους. Αυτοί είναι, η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών, η εντατικοποίηση των συντονισμένων διασυνοριακών επιχειρήσεων και η ενδυνάμωση των ικανοτήτων για την καταπολέμηση και την πρόληψη του εγκλήματος.

Παράλληλα, το Ταμείο θα είναι περισσότερο ευέλικτο μέσω του Thematic Facility και της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης (mid-term review) που θα μας επιτρέψουν να κατανείμουμε τη χρηματοδότηση έχοντας ως βάση τις εξελισσόμενες ανάγκες και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Συνεπώς, είναι ολοένα και περισσότερο σημαντικό να επιτύχουμε και να σχεδιάσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία που να αντέχουν στο χρόνο.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.