18/11/2019 12:29:15
17.3.2019 / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 2064 στις 14-3-2019

Νέο μοντέλο Χρυσής Βίζας

Νέο μοντέλο Χρυσής Βίζας - Media

 

Σε ποιες επενδυτικές κατηγορίες επεκτείνεται η εφαρμογή της

Νομικές προϋποθέσεις, στόχοι και αυξημένες χρηματικές... ταρίφες

 

Σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδύσεων θα μπορούν πλέον να τοποθετούν τα χρήματά τους οι πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της ελληνικής Χρυσής Βίζας. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα όσοι ήθελαν να λάβουν άδεια εισόδου και διαμονής στη χώρα, άρα να έχουν και ευρωπαϊκό διαβατήριο, έπρεπε να αγοράσουν κάποιο ακίνητο αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

Με τον νέο νόμο οι επενδυτές μπορούν εναλλακτικά να επενδύσουν σε μετοχές, κρατικά και ιδιωτικά ομόλογα, προθεσμιακούς λογαριασμούς κ.λπ. υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις αυτές αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις ή το ελληνικό κράτος.

Επίσης μία σημαντική εξέλιξη είναι ότι για τις επενδύσεις στην Ελλάδα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν αυξημένη... ταρίφα, που σε κάποιες περιπτώσεις θα ξεκινάει από τα 400.000 ευρώ ή και τα 800.000 ευρώ.

Αυτό προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία της Ε.Ε. για το εμπορικό απόρρητο.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση και συμπλήρωση του ισχύοντος καθεστώτος χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα (Golden Visa) λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, το εμφανιζόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και τη σχετική διεθνή πρακτική.

Ειδικότερα τροποποιούνται προγενέστερες διατάξεις του Ν. 4251/2014, ώστε:

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου να μην περιορίζεται ο αριθμός των επενδυτών πολιτών τρίτων χωρών που δύνανται να συμμετέχουν ως φυσικά πρόσωπα στη χρηματοδότηση αυτού και να λάβουν άδεια εισόδου και διαμονής στη χώρα, εφόσον έκαστος επενδύει το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος κεφαλαίων και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

2. Να υπάρχει πρόβλεψη και για την περίπτωση που στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου συμμετέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, ώστε να δύναται να χορηγηθεί άδεια εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, μέτοχους ή στελέχη αυτού, ο αριθμός των οποίων κλιμακώνεται αναλόγως του ύψους της επένδυσης του αλλοδαπού νομικού προσώπου, με ανώτατο όριο τα τρία άτομα.

Επιπρόσθετα των παραπάνω δύο περιπτώσεων χορήγησης άδειας εισόδου και διαμονής που αφορούν τους επενδυτές, παραμένει η δυνατότητα χορήγησης άδειας εισόδου και διαμονής σε έως δέκα πολίτες τρίτων χωρών αναλόγως του συνολικού ύψους επένδυσης προκειμένου να εργαστούν για την εφαρμογή και λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου.

 

Και άυλες επενδύσεις

Όπως σημειώνεται στο σχέδιο νόμου, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου καθεστώτος με προσθήκη και άυλων επενδύσεων στις επενδυτικές δραστηριότητες για τις οποίες δύναται να χορηγείται άδεια εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών. Συγκεκριμένα προστίθενται οι παρακάτω κατηγορίες άυλων επενδύσεων, οι οποίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και τόνωση της εθνικής οικονομίας:

1. Ποσό 400.000 ευρώ για αγορά μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, επιχειρήσεων με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα που είναι εισηγμένες στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

2. Ποσό 400.000 ευρώ σε εισφορά κεφαλαίου σε εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ του Ν. 2778/1999), η οποία επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητα στην Ελλάδα για απόκτηση μετοχών, κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

3. Απόκτηση μεριδίων ή μετοχών σε ημεδαπούς Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών - ΑΚΕΣ) του Ν. 2992/2002 και Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών - ΕΚΕΣ του Ν. 2367/1995 που επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.

4. Αγορά ομολόγων αξίας τουλάχιστον 400.000 ευρώ τα οποία εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Προθεσμιακή κατάθεση 400.000 ευρώ σε ημεδαπό Τραπεζικό Ίδρυμα.

6. Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

7. Αγορά αξίας 800.000 ευρώ μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και επενδύει αποκλειστικά σε κινητές αξίες (μετοχές και εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

8. Αγορά μεριδίων ή μετοχών σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες επενδύσεων παρέχεται η δυνατότητα ο επενδυτής να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε ημεδαπό νομικό πρόσωπο, το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στον πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο χορηγείται η άδεια διαμονής, είτε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, οπότε χορηγείται άδεια διαμονής σε έως τρία άτομα, μετόχους ή στελέχη αυτού, αναλόγως του ύψους της επένδυσης.

 

Τι αλλάζει η Λευκωσία

Τις αλλαγές που θα επέλθουν στο σχέδιο πολιτογράφησης ξένων επενδυτών ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση και στην Κύπρο, στην προσπάθειά της να αντικρούσει την κριτική που ασκείται και εκεί για την έκδοση της Χρυσής Βίζας.

Υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων στην Κύπρο για το σχέδιο, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην άσκηση καλύτερου ελέγχου στην ποιότητα των επενδυτών. Και για την αντιμετώπιση της εγχώριας κριτικής για κοινωνικές στρεβλώσεις θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα καταβάλλεται στα δημόσια ταμεία ένα τέλος για κάθε βίζα που θα εκδίδεται.

Με βάση το υφιστάμενο σχέδιο πολιτογραφήσεων, ο επενδυτής δικαιούται να πωλήσει το ακίνητο που αγόρασε προκειμένου να εξασφαλίσει κυπριακό διαβατήριο, μετά την πάροδο τριών χρόνων.

Μια ουσιαστική αλλαγή στο υφιστάμενο σχέδιο είναι η ανάγκη ελέγχου της ποιότητας των επενδυτών, αφού στο παρελθόν εκδόθηκαν διαβατήρια σε άτομα που διώκονται ποινικώς από τις χώρες προέλευσής τους.

Οι επιχειρηματίες συμφώνησαν στο κριτήριο της κυβέρνησης, η οποία θέλει να συμμορφωθεί στις υποδείξεις της Κομισιόν, όπως ο επενδυτής που θα υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση κυπριακής υπηκοότητας, αν δεν μπορέσει να εξασφαλίσει βίζα Σένγκεν, αυτόματα να απορρίπτεται και στην Κύπρο.

Κυβέρνηση και επιχειρηματίες διαφωνούν στο θέμα της δημιουργίας ταμείου στο οποίο να διοχετεύονται 100.000 ευρώ για την καινοτομία και 50.000 ευρώ για κατασκευή κατοικιών για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρηματίες εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση την καταβολή 80.000 ευρώ για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου.

Ποσό το οποίο θα κατατίθεται στο ταμείο του κράτους για να το χρησιμοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι επιχειρηματίες ζήτησαν επίσης την εφαρμογή των νέων κριτηρίων από τον Ιούνιο αντί αμέσως.

Πέραν της Κύπρου και της Βουλγαρίας, σχέδιο πολιτογράφησης επενδυτών προσφέρει και η Μάλτα. Αρκετές άλλες χώρες δίνουν άδεια παραμονής, αλλά όχι διαβατήριο σε επενδυτές.

Η Κύπρος εκδίδει γύρω στα 1.000 διαβατήρια ετησίως σε ξένους επενδυτές, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών να οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις πολιτογραφήσεις.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.