27/01/2020 16:55:54

Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για το α' τρίμηνο του 2019 

Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για το α' τρίμηνο του 2019  - Media

 

 • Σταθερά έσοδα για τον Όμιλο - Μείωση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 0,9% λόγω των αποτελεσμάτων της Ρουμανίας που αντιστάθμισαν τις θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα  
 • Σταθερή αύξηση εσόδων στην Ελλάδα, με ισχυρές επιδόσεις σε σταθερή και κινητή
 • Αύξηση-ρεκόρ των πελατών οπτικής ίνας, ενίσχυση των εσόδων από την τηλεόραση, θετική τάση για ένα ακόμη τρίμηνο στους πελάτες συμβολαίου κινητής 
 • Αύξηση εσόδων κατά 1,7%, κυρίως λόγω των υπηρεσιών δεδομένων
 • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 1,5%, επιπλέον των θετικών εκτάκτων επιδράσεων την αντίστοιχη περσινή περίοδο
 • Στη Ρουμανία, οι επιδόσεις επηρεάζονται αρνητικά το 1ο τρίμηνο λόγω της βάσης σύγκρισης του 2018 – αναμένεται σταθεροποίηση από το 2ο μισό του έτους 
 • Αύξηση προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών κατά €22 εκατ. - επιβεβαίωση  προβλέψεων έτους
 • Ολοκληρώθηκε η πώληση της Telekom Albania, έκτακτο μέρισμα €0,06 ανά μετοχή θα διανεμηθεί στους μετόχους

(Εκατ. €)

Α’τρίμηνο

2019

Α’τρίμηνο

2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

908,6

906,9

+0,2%

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

310,6

313,4

-0,9%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο % EBITDA

34,2%

34,6%

-0,4μον.

Προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις)

308,3

n/a

n/a

Προσαρμοσμένο περιθώριο % EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις)

33,9%

n/a

n/a

Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ)

133,3

112,2

+18,8%

Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

61,9

45,3

+36,6%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

62,9

56,8

+10,7%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1292

0,0927

+39,4%

Σύνολο Ενεργητικού

6.945,2

6.585,9

+5,5%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

176,1

165,2

+6,6%

Προσαρμοσμένες  Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

35,6

13,6

+161,8%

Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

29,4

(3,4)

-

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

1.000,8

765,9

+30,7%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

732,2

748,0

-2,1%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 16)

1.148,0

n/a

n/a

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 16 και η συγκριτική πληροφορία για το 2018 δεν επαναδιατυπώνεται. Για λόγους συγκρισιμότητας οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης πριν την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 16 και των στοιχείων του EBITDA (AL) αναλύονται λεπτομερώς στην Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

 

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

 

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε θετικά το έτος, με ένα ικανοποιητικό πρώτο τρίμηνο. Με τις τάσεις στην ελληνική αγορά να παραμένουν αντίστοιχες με αυτές του 2018 και παρά τη δραστηριοποίησή μας σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, συνεχίζουμε να σημειώνουμε θετικές επιδόσεις – τα έσοδά μας από υπηρεσίες λιανικής, σταθερής και κινητής, παρουσίασαν αύξηση σε όλους τους τομείς, ενώ αξιοσημείωτες ήταν οι επιδόσεις μας στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Στη Ρουμανία, βλέπουμε σημάδια ανάκαμψης, μετά τις έκτακτες προβλέψεις στο τέλος του προηγούμενου έτους. Το EBITDA του Ομίλου υποχώρησε ελαφρώς, καθώς οι σταθερές επιδόσεις στην Ελλάδα δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν την πτώση στη Ρουμανία, αποτέλεσμα κυρίως της βάσης σύγκρισης με το Α’ εξάμηνο του 2018. Παρά τις καλές επιδόσεις μας, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο, σε συνδυασμό με τη δύσκολη βάση σύγκρισης με πέρσι, ενδέχεται να δημιουργήσουν κάποιες διακυμάνσεις στα επόμενα τρίμηνα. Αυτό ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να μπούμε σε μια νέα φάση μετασχηματισμού, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακοποίηση για να μειώσουμε το κόστος μας στη σταθερή, να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες προκλήσεις και να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Πριν από δύο ημέρες, ολοκληρώσαμε την πώληση της θυγατρικής μας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία. Τα καθαρά έσοδα από την πώληση της θυγατρικής, σε συνδυασμό με τις  ισχυρές ταμειακές ροές, που το Α’ τρίμηνο ήταν σύμφωνες με τους στόχους που έχουμε θέσει, θα εξασφαλίσουν ικανοποιητική αμοιβή για τους μετόχους μας.»

Προοπτικές

Στην Ελλάδα, όπου η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας συνεχίζεται, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική που οδήγησε σε αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Τα έσοδα στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν το 2018. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη και τα επενδυτικά πλάνα, σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση.

Για το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €350 εκατ. περίπου.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Α’ τρίμηνο του 2019, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν οριακή αύξηση και διαμορφώθηκαν σε €908,6 εκατ. Η αύξηση στα έσοδα της Ελλάδας κατά €11,5 εκατ., αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση των εσόδων της Ρουμανίας κατά €9,9 εκατ.  

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €583,7 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 3,6% λόγω της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις). Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα συγκριτικά με το Α’ τρίμηνο του 2018. Το κόστος προσωπικού, συνολικού ύψους €150,5 εκατ. σημείωσε αύξηση 19,5% συγκριτικά με το κατ’ εξαίρεση χαμηλό επίπεδο του Α’ τρίμηνου του 2018, όπου η εταιρεία επωφελήθηκε από την αντιστροφή μέρους της έκτακτης πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (SRI) κατόπιν υιοθέτησης της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο έκτακτο παράγοντα, το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 1,2% αντικατοπτρίζοντας την επίδραση των πρόσφατων προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης.

Το Α’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, κατά 0,9% σε €310,6 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 34,2%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση 1,5%, σε €284,4 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,8%, μειωμένο κατά 10 μονάδες βάσης συγκριτικά με το Α’ τρίμηνο του 2018 με το κατ’ εξαίρεση χαμηλό κόστος προσωπικού.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €133,3 εκατ., σε σύγκριση με €112,2 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2018. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους €199,9 εκατ, παρέμειναν σταθερές συγκριτικά με το Α΄ τρίμηνο του 2018. 

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €46,4 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2018. 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 10,7% και ανήλθαν σε €62,9 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2019, από €56,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2018.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €176,1 εκατ., αυξημένες κατά 6,6%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €116,3 εκατ. και €59,8 εκατ., αντίστοιχα.

Το Α’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €35,6 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας αύξηση €22,0 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν €732,2 εκ., μειωμένος κατά 2,1% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Κύκλος Εργασιών

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Α’τρίμηνο

 2019

Α’τρίμηνο

 2018

+/- %

Ελλάδα

697,0

685,5

+1,7%

Ρουμανία

216,6

226,5

-4,4%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(5,0)

(5,1)

-2,0%

Όμιλος ΟΤΕ

908,6

906,9

+0,2%

 

 

 

 

 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

Α’τρίμηνο

 2019

Α’τρίμηνο

 2018

+/- %

Προσ. EBITDA (AL) Α’τρίμηνο

 2019

 

 Ελλάδα

284,4

280,3

+1,5%

282,6

 

Περιθώριο % EBITDA

40,8%

40,9%

-0,1μον.

40,5%

 

 Ρουμανία

26,2

33,1

-20,8%

25,7

 

Περιθώριο % EBITDA

12,1%

14,6%

-2,5μον.

11,9%

 

Όμιλος ΟΤΕ

310,6

313,4

-0,9%

308,3

 

Περιθώριο EBITDA

34,2%

34,6%

-0,4μον.

33,9%

 

                           

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται  αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

ΕΛΑΔΑ

 

 

Α’ τρίμηνο

2019

Α’ τρίμηνο

2018

Ετήσια

+/- %

Α’ τρίμηνο

2019

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής

2.647.449

2.645.003

+0,1%

(3.546)

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής

1.920.387

1.802.680

+6,5%

24.051

εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*

585.562

405.321

+44,5%

54.228

Συνδρομητές τηλεόρασης

540.349

527.716

+2,4%

(1.558)

Συνδρομητές κινητής

7.681.582

8.053.430

-4,6%

(223.439)

           

*Συμπεριλαμβανομένων VDSL, Vectoring & Super Vectoring

Το Α’ τρίμηνο του 2019, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 6 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να σημειώνει καθαρή μείωση 4 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καταγράφοντας 24 χιλιάδες νέες συνδέσεις από την αρχή του έτους, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.920 χιλιάδες.

Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 54 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από τη συνεχή επέκταση του δικτύου και δικαιώνοντας τις επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές. Στο τέλος του τριμήνου, 586 χιλιάδες συνδρομητές, το 30,5% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής του ΟΤΕ, είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στις 31 Μαρτίου 2019, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 14,4 χιλιάδες, αυξημένες κατά πάνω από 600 στο τρίμηνο. Στις 31 Μαρτίου 2019, το 65% των πελατών του ΟΤΕ που είχε υιοθετήσει υπηρεσίες οπτικής ίνας απολάμβανε ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έναντι του 36% ένα χρόνο νωρίτερα. Η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, μέσω των δικτύων που υλοποιεί ο ΟΤΕ, είναι σταθερά αυξανόμενη.

Στις 31 Μαρτίου 2019, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV διαμορφώθηκε σε 540 χιλιάδες αυξημένος κατά 2,4% σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο εσόδων, ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης της τηλεόρασης, σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, με ΟΤΤ προσφορές και αυξανόμενη «πειρατεία».

Ο ΟΤΕ συνέχισε να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των εσόδων της καρτοκινητής και τη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε προγράμματα συμβολαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τον  εξορθολογισμό στη χρήση πολλαπλών καρτών SIM, που οδήγησε στη σημαντική μείωση των γραμμών  καρτοκινητής, ενώ το μεικτό ARPU αυξήθηκε σημαντικά στο τρίμηνο. Η κίνηση δεδομένων συνέχισε να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, κυρίως λόγω της αύξησης των ενεργών πελατών, της μεγαλύτερης ζήτησης, αλλά και της αυξανόμενης διείσδυσης των smartphones.

 

Ο ΟΤΕ δημιουργεί το ψηφιακό οικοσύστημα για να προσφέρει ένα ενισχυμένο πορτφόλιο υπηρεσιών, κεφαλαιοποιώντας τις σχέσεις με τους πελάτες του και τη διείσδυση του στη λιανική. Ο ΟΤΕ διέθεσε πρόσφατα υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφάλισης, ξεκίνησε να προσφέρει νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής παραγγελίας φαγητού, ενώ είναι σε φάση σχεδιασμού και άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Το COSMOTE mobile app έχει ήδη προσελκύσει περίπου 2,4 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι επωφελούνται από όλο και περισσότερες λειτουργικότητες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανανέωσης συνδρομών κινητής τηλεφωνίας ή πακέτων δεδομένων, της πληρωμής λογαριασμών και της αξιοποίησης νέων υπηρεσιών. Η ψηφιακοποίηση οδηγεί σε ένα νέο κύμα μετασχηματισμού και αυξάνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Α’τρίμηνο 2019

Α’τρίμηνο

 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

697,0

685,5

+1,7%

- Έσοδα λιανικής σταθερής

231,3

224,9

+2,8%

- Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

215,2

212,6

+1,2%

- Έσοδα χονδρικής

140,7

139,9

+0,6%

-Λοιπά Έσοδα

109,8

108,1

+1,6%

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

284,4

280,3

+1,5%

Περιθώριο EBITDA %

40,8%

40,9%

-0,1μον.

Στην Ελλάδα, το Α΄ τρίμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,7%, σε €697,0 εκατ. Η αύξηση κατά 2,8% των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, οφείλεται στις υπηρεσίες φωνής, τηλεόρασης και κυρίως στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Τα έσοδα χονδρικής σημείωσαν οριακή άνοδο κατά το Α’ τρίμηνο του έτους.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά το τρίμηνο παρουσίασαν αύξηση 1,2%,  τροφοδοτούμενα από τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων, που ενισχύθηκαν κατά πάνω από 18%.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 1,5%, και ανήλθε στα €284,4 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 40,8%.

ΡΟΥΝΙΑ

 

 

Α’τρίμηνο 2019

Α’τρίμηνο 2018

Ετήσια

+/- %

Α’ τρίμηνο

2019

+/-(000)

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας*

2.137.445

2.093.649

+2,1%

(4.081)

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών*

1.117.769

1.170.274

-4,5%

(25.534)

Συνδρομητές Τηλεόρασης*

1.408.947

1.463.801

-3,7%

(34.085)

Πελάτες FMC

770.916

550.000

+40,2%

44.684

Συνδρομητές κινητής

4.646.599

4.681.751

-0,8%

(15.993)

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών FMC

 

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Α’τρίμηνο 2019

Α’τρίμηνο

 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

216,6

226,5

-4,4%

- Έσοδα λιανικής σταθερής

57,8

65,8

-12,2%

- Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

76,2

81,6

-6,6%

- Έσοδα χονδρικής

27,1

19,6

+38,3%

-Λοιπά Έσοδα

55,5

59,5

-6,7%

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

26,2

33,1

-20,8%

Περιθώριο EBITDA %

12,1%

14,6%

-2,5μον.

Καθώς η ζήτηση υπηρεσιών παλαιότερης τεχνολογίας (χαλκός και DTH TV) μειώνεται δραστικά, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας που βασίζονται σε νέες υποδομές  προσελκύουν όλο και περισσότερους πελάτες. Μέσω των συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, η Telekom Romania συνεχίζει να ενισχύει την πιστότητα των πελατών, ενώ και οι έρευνες αγοράς δείχνουν θετικές τάσεις αναφορικά με το brand και το δίκτυο της εταιρείας.

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν 4,4% το Α’ τρίμηνο του 2019, σε €216,6 εκατ.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής της σταθερής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €57,8 εκατ., μειωμένα κατά 12,2%, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εσόδων από υπηρεσίες φωνής, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του ARPU φωνής και της πελατειακής βάσης.  

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 6,6% σε €76,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019. Η μείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην απώλεια πελατών σε συνέχεια των προβλημάτων από τη μετάβαση σε νέες πλατφόρμες ΙΤ, η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του Δ΄τριμήνου του 2018. Ως αποτέλεσμα, η συγκριτική βάση με το Α’ εξάμηνο του 2018 είναι δυσανάλογα υψηλή.  Μια πιο ομαλοποιημένη βάση σύγκρισης στο Β’ εξάμηνο, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη σταθεροποίηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους.

 

Τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής οφείλονται κυρίως στην αύξηση της διεθνούς κίνησης.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 20,8% σε €26,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019. Εξαιρουμένης της βάσης σύγκρισης του 2018, η  πτώση θα ήταν της τάξης του 7% περίπου. Η Εταιρεία υλοποιεί μια σειρά από δράσεις για την αναδιάρθρωση του κόστους, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν θετικά το Β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

ΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ               

ΜΕΡΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12 Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος ύψους €0,46 ανά μετοχή, έναντι €0,35 ανά μετοχή που διανεμήθηκε πέρυσι. Η πληρωμή μερίσματος €220,8 εκατ., ευθυγραμμίζεται με την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων του ΟΤΕ που υιοθετήθηκε στις αρχές του 2018, διαθέτοντας το 63% των αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών του 2019 στο μέρισμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων, ο ΟΤΕ θα διαθέσει το υπόλοιπο των ελεύθερων παραγόμενων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργήσει το 2019 στη διανομή μερίσματος και στο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους. Το ποσό που θα διατεθεί για την επαναγορά των ιδίων μετοχών θα κυμανθεί εντός πλαισίου 5% του ποσού στόχου των €129,2 εκατ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

To 2018, 8.890.960 ιδίες μετοχές αποκτήθηκαν με σκοπό την ακύρωσή τους στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 15-02-2018) Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Επιπροσθέτως, 1.320.110 ίδιες μετοχές είχαν ήδη αποκτηθεί πριν την έναρξη του προαναφερόμενου Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 ενέκρινε την ακύρωση συνολικά 10.211.070 ιδίων μετοχών (ποσοστό 2,083% του μετοχικού κεφαλαίου), με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €28.897.328,10 και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της περί μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση. Η ακύρωση προτάθηκε να γίνει σε υλοποίηση μέρους της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (συνεδρίαση της 18-01-2018) Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2019 και κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι μετοχές  ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19 Φεβρουαρίου 2019, ημερομηνία από την οποία έπαψε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω 10.211.070 μετοχών.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΜΗΝΟ

ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ TELEKOM ALBANIA

Στις 8 Μαΐου, μετά την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης στην εταιρεία Albania Telecom Invest AD, ολόκληρου του ποσοστού που κατέχει στην Telekom Albania Sh.A. (Telekom Albania), έναντι συνολικού ποσού €50 εκατ. Υπό την αίρεση της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθαρά έσοδα τα οποία αντιστοιχούν σε έκτακτο μέρισμα €0,06 ανά μετοχή θα διανεμηθούν στους μετόχους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Το Β΄τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης –  περίπου 320 άτομα θα αποχωρήσουν από τον Όμιλο στο πλαίσιο του προαναφερόμενου προγράμματος.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Πίνακες που ακολουθούν:

 

 1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 31ης Μαρτίου 2019 και της 31ης  Δεκεμβρίου 2018 

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019 και συγκριτική με το 2018

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019 και συγκριτική με το 2018

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019 και συγκριτική με το 2018

 

Σημείωση : Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

 1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης (πίνακας II), της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων (πίνακας III) και της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών (πίνακας V), την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή της καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος. 

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. των ΔΠΧΑ 16)

Ο καθαρός δανεισμός  είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα).

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. των ΔΠΧΑ 16)

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

(Ευρώ εκατ.)

31/03/2019

31/03/2018

+/- %

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1.246,4

1.327,7

-6,1%

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

483,7

186,2

-

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

2,9

-

-

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

(995,4)

(760,0)

+31,0%

Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. των ΔΠΧΑ 16)

737,6

753,9

-2,2%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

(5,4)

(5,9)

-8,5%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. ΔΧΠΑ 16)

732,2

748,0

-2,1%

Καθαρός Δανεισμός & Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 16)

Ο καθαρός δανεισμός και ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός μετά τα ΔΠΧΑ 16 τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ορίζονται ως καθαρός δανεισμός και προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ (όπως περιγράφονται παραπάνω) προσμετρώντας λοιπές υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

(Ευρώ εκατ.)

31/03/2019

31/03/2018

+/- %

Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. των ΔΠΧΑ 16)

737,6

753,9

-2,2%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή

347,0

-

-

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή

68,8

-

-

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (σύμφωνα με τα ΔΧΠΑ 16)

1.153,4

753,9

+53,0%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

(5,4)

(5,9)

-8,5%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (συμπερ. των ΔΧΠΑ 16)

1.148,0

748,0

+53,5%

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. των ΔΠΧΑ 16)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 16 ορίζεται ως η αφαίρεση από το προσαρμοσμένο EBITDA των εξόδων μίσθωσης και λοιπών προσαρμογών που σχετίζονται με τη μίσθωση. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 16, υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 16 με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

 

(Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

 2019

Α’τρίμηνο

 2018

+/- %

Κύκλος εργασιών

908,6

906,9

+0,2%

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

10,0

11,9

-16,0%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις

(585,4)

(605,6)

-3,3%

EBITDA

333,2

313,2

+6,4%

Περιθώριο EBITDA %

36,7%

34,5%

+2,2μον.

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

1,7

0,2

-

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

-

-

-

Προσαρμοσμένο  EBITDA

334,9

313,4

+6,9%

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %

36,9%

34,6%

+2,3μον.

Έξοδα μίσθωσης &  σχετικές προσαρμογές

(24,3)

-

-

Προσαρμοσμένο  EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

310,6

313,4

-0,9%

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

34,2%

34,6%

-0,4μον.

 

EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

Ο δείκτης EBITDA(AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται  αφαιρώντας από το EBITDA  τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA(AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA(AL) ορίζεται το EBITDA(AL) εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

(Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

2019

EBITDA

333,2

Περιθώριο EBITDA %

36,7%

Αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία

(21,0)

Χρεωστικοί τόκοι καταβληθέντες για μισθώσεις

(5,6)

EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις)

306,6

Περιθώριο EBITDA (AL) % (μετά από μισθώσεις)

33,7%

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

1,7

Έξοδα αναδιοργ. και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

-

Προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις)

308,3

Προσαρμοσμένο περιθώριο %EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις)

33,9%

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, χρημ/κά έξοδα για έκδοση και επαναγορά ομολόγων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών και φορολογική επίδραση από τις εκπιπτώμενες ζημιές από επενδύσεις. Αναλυτικά ο υπολογισμός στον παρακάτω πίνακα.

 

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρων

Α’τρίμηνο

 2019

Α’τρίμηνο

 2018

+/- %

Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας

61,9

45,3

+36,6%

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

1,0

0,1

-

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

 

-

-

Καθαρή επίδραση από απομειώσεις και διαγραφές

-

11,4

-

Χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν είχε υπολογιστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

-

-

-

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών

-

-

-

Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων

-

-

-

Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας

62,9

56,8

+10,7%

 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον ΕΔΜΑ για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για την διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

 2019

Α’τρίμηνο

 2018

+/- %

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (δημοσιευμένο) –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)

(176,1)

(178,7)

-1,5%

Καταβολές για αγορά φάσματος

-

13,5

-100,0%

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Προσαρμοσμένο) -  (Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)

(176,1)

(165,2)

+6,6%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, την δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (εξαιρ. των ΔΠΧΑ 16) ορίζονται  ως οι ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των εξόδων μίσθωσης.

 

(Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

 2019

Α’τρίμηνο

 2018

+/- %

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες - Συνολικά

221,5

171,2

+29,4%

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

4,3

3,7

+16,2%

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες

0,6

0,4

+50,0%

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(176,1)

(178,7)

-1,5%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

50,3

(3,4)

-

Αποπληρωμή μισθωμάτων

(20,9)

-

-

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

29,4

(3,4)

-

 

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις ελεύθερες ταμειακές ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. των ΔΠΧΑ 16) ορίζονται  ως οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των εξόδων μίσθωσης.

 

 (Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

 2019

Α’τρίμηνο

 2018

+/- %

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

50,3

(3,4)

-

Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης

5,8

3,5

+65,7%

Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων

0,4

-

-

Καταβολές για αγορά φάσματος

-

13,5

-100,0%

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

56,5

13,6

-

Αποπληρωμή μισθωμάτων

(20,9)

 

-

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

35,6

13,6

+161,8%

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔ

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

 

31/03/2019

31/12/2018

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Ενσώματα πάγια

2.675,2

2.741,1

 

Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία

443,3

 

 

Υπεραξία

445,5

446,9

 

Τηλεπικοινωνιακές άδειες

433,8

448,5

 

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία

438,4

432,2

 

Συμμετοχές

0,1

0,1

 

Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία

78,4

79,2

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

255,1

254,8

 

Κόστος συμβάσεων

48,3

50,2

 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

92,1

115,8

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

4.910,2

4.568,8

 

 

 

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Αποθέματα

74,3

82,0

 

Πελάτες

620,9

606,0

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

5,4

5,1

 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία

35,0

36,4

 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

227,8

245,5

 

Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα

2,9

2,9

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

995,4

1.084,7

 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

1.961,7

2.062,6

 

Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση

73,3

68,5

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6.945,2

6.699,9

 

 

 

 

         

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

31/03/2019

31/12/2018

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

1.358,2

1.387,1

 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

486,5

496,7

 

Ίδιες μετοχές

(14,4)

(108,5)

 

Τακτικό αποθεματικό

383,3

383,3

 

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά

(144,0)

(122,8)

 

Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών

(3.314,1)

(3.314,1)

 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

3.611,8

3.611,5

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας

2.367,3

2.333,2

 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

230,6

241,5

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.597,9

2.574,7

 

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1.246,4

1.280,6

 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

193,4

186,9

 

Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας

119,6

120,9

 

Συμβατικές υποχρεώσεις

42,6

50,8

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή

347,0

-

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

22,3

23,7

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

86,7

87,8

 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

2.058,0

1.750,7

 

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

Προμηθευτές

911,4

1.034,0

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2,9

 

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

483,7

548,0

 

Φόρος εισοδήματος

53,9

25,5

 

Συμβατικές υποχρεώσεις

119,9

122,0

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή

68,8

 

 

Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης

139,4

141,1

 

Μερίσματα πληρωτέα

0,8

0,8

 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

475,7

464,4

 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

2.256,5

2.335,8

 

Υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση

32,8

38,7

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6.945,2

6.699,9

 

               

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

 

 

Α΄ τρίμηνο

 2019

Α΄ τρίμηνο 2018

+/- %

 

 

 

 

Σύνολο κύκλου εργασιών

908,6

906,9

+0,2%

 

 

 

 

Λοιπά έσοδα

10,0

11,9

-16,0%

 

 

 

 

Λειτουργικά έξοδα

 

 

 

Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής

(132,3)

(128,6)

+2,9%

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

(25,5)

(29,3)

-13,0%

Αποδοχές προσωπικού

(150,5)

(125,9)

+19,5%

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης

(1,7)

(0,2)

-

Έξοδα εμπορικών προμηθειών

(21,9)

(25,2)

-13,1%

Κόστος εμπορευμάτων

(75,8)

(85,6)

-11,4%

Έξοδα συντήρησης και επισκευών

(22,3)

(26,9)

-17,1%

Έξοδα προώθησης

(18,9)

(20,2)

-6,4%

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

(136,5)

(163,7)

-16,6%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις

(585,4)

(605,6)

-3,3%

 

 

 

 

Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις

333,2

313,2

+6,4%

Αποσβέσεις και απομειώσεις

(199,9)

(201,0)

-0,5%

Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

133,3

112,2

+18,8%

 

 

 

 

Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

 

 

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(25,8)

(23,9)

+7,9%

Πιστωτικοί τόκοι

0,6

0,4

+50,0%

Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές

(5,6)

(1,4)

-

Κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις

0,3

(0,1)

-

Σύνολο zημιών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

(30,5)

(25,0)

+22,0%

 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων

102,8

87,2

+17,9%

Φόρος εισοδήματος

(46,4)

(46,6)

-0,4%

Κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

56,4

40,6

+38,9%

Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες

11,0

(6,3)

-

Κέρδη περιόδου

67,4

34,3

+96,5%

 

 

 

 

Κατανεμόμενα σε:

 

 

 

Μετόχους της εταιρείας

72,9

39,0

+86,9%

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

(5,5)

(4,7)

+17,0%

         

 1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

 

Α’τρίμηνο

2019

Α’τρίμηνο

 2018

+/- %

 

 

 

 

Κύκλος εργασιών

 

 

 

Σταθερή τηλεφωνία:

 

 

 

Έσοδα λιανικής

289,2

290,7

-0,5%

Έσοδα χονδρικής

167,2

158,9

+5,2%

Λοιπά έσοδα

69,6

69,3

+0,4%

Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας

526,0

518,9

+1,4%

Κινητή τηλεφωνία:

 

 

 

Έσοδα υπηρεσιών

291,3

294,4

-1,1%

Έσοδα πώλησης συσκευών

57,5

61,2

-6,0%

Λοιπά έσοδα

5,7

6,7

-14,9%

Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας

354,5

362,3

-2,2%

 

 

 

 

Λοιπά έσοδα

28,1

25,7

+9,3%

 

 

 

 

Σύνολο κύκλου εργασιών

908,6

906,9

+0,2%

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑ

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Α’τρίμηνο 2019

Α’τρίμηνο 2018

+-%

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

 

Κέρδη προ φόρων

102,8

87,2

+17,9%

Προσαρμογές για:

 

 

 

 Αποσβέσεις και απομειώσεις

199,9

201,0

-0,5%

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης

1,7

0,2

-

 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

1,4

(31,1)

-

 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας

0,6

0,7

-14,3%

 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές

5,6

1,4

-

 Πιστωτικοί τόκοι

(0,6)

(0,4)

+50,0%

 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά   περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις

(0,3)

0,1

-

 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

25,8

23,9

+7,9%

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:

(78,7)

(56,6)

+39,0%

 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

6,7

(16,1)

-

 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(10,2)

(29,0)

-64,8%

 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)

(75,2)

(11,5)

-

Πλέον / (Μείον):

 

 

 

Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης

(5,8)

(3,5)

65,7%

Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων

(2,7)

(2,8)

-3,6%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(7,8)

(32,1)

-75,7%

Τόκοι μίσθωσης καταβεβλημένοι

(5,6)

-

-

Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες

(10,5)

(13,1)

-19,8%

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

(4,3)

(3,7)

16,2%

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

221,5

171,2

+29,4%

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

 

Εξαγορά Θυγατρικών

(0,7)

-

+100,0

Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων

1,8

1,8

-

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

  (176,1)

(178,7)

-1,5%

Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων

-

(0,2)

-100,0%

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες

0,6

0,4

50,0%

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

(3,0)

(4,5)

-33,3%

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(177,4)

(181,2)

-2,1%

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

 

Απόκτηση ιδίων μετοχών

(14,0)

-

-

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια

2,9

150,0

-98,1%

Εξοφλήσεις δανείων

(99,6)

(678,0)

-85,3%

Αποπληρωμή μισθωμάτων

(20,9)

-

-

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

(0,6)

-

-

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(132,2)

(528,0)

-75,0%

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων

(88,1)

(538,0)

-83,6%

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.084,7

1.297,7

-16,4%

Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα

(1,2)

0,3

-

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου

995,4

760,0

31,0%

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.