22/09/2020 07:51:39

ΕΤΕ: Στα 423 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο εννεάμηνο

Εθνική Τράπεζα: Στο 16% η συρρίκνωση του ΑΕΠ το β' τρίμηνο - Media

 

Τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκαν σε 423 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019 από 61 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Όπως επισημαίνει σε δηλώσεις ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2019 της ΕΤΕ αποτελούν ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης του ισολογισμού και της ενίσχυσης της κερδοφορίας, κεφαλαιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα μέσω της εφαρμογής του φιλόδοξου και εμπεριστατωμένου προγράμματος μετασχηματισμού.

«Στο εννεάμηνο του 2019, η οργανική κερδοφορία ανήλθε σε 158 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 41% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την αύξηση των οργανικών εσόδων (+7% σε ετήσια βάση), καθώς και την περιστολή των λειτουργικών εξόδων (-7% σε ετήσια βάση). Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) το κόστος πιστωτικού κινδύνου διατηρήθηκε -σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (136 μονάδες βάσης επί των δανείων μετά από προβλέψεις). Συνυπολογίζοντας τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα σχετιζόμενα με την πώληση ομολόγων και περιουσιακών στοιχείων, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 423 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019, σε σχέση με 61 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος», αναφέρει ο κ.Μυλωνάς

«Όσον αφορά τον ισολογισμό, έχουμε επιταχύνει τη διαδικασία εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μέσω της τρίτης σημαντικής πώλησης για το τρέχον έτος, με τη μείωση ΜΕΑ από την αρχή του έτους να ανέρχεται σε 4 δισ. ευρώ (>25%), πλησιάζοντας την επίτευξη του ετήσιου στόχου μείωσης ΜΕΑ. Αναφορικά με την οργανική μείωση ΜΕΑ, αυτή διαμορφώθηκε σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, αντανακλώντας βιώσιμες αναδιαρθρώσεις δανείων που ενείχαν σημαντικές διαγραφές οφειλών, καθώς και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων σε μη συνεργάσιμους δανειολήπτες. Η κεφαλαιακή μας επάρκεια ενισχύθηκε κατά 80 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 16,8%, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Εποπτικού Ελέγχου και Διαδικασίας Αξιολόγησης (SREP) για το 2019 και το 2020. Οι επικείμενες αποεπενδύσεις και τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων παρέχουν στην Τράπεζα μεγαλύτερη ευελιξία στη στρατηγική μείωσης ΜΕΑ», προσθέτει επίσης. 

Ο κ.Μυλωνάς αναφέρει ότι «οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, καθώς και η χρήση σημαντικών εργαλείων που είναι πλέον διαθέσιμα (π.χ. Σχέδιο Ηρακλής), καθιστούν την προοπτική πρόωρης επίτευξης των στόχων του Επιχειρηματικού μας Σχεδίου εφικτή. Το γεγονός αυτό θα επιταχύνει την επιστροφή μας στην κανονικότητα, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε εξ ολοκλήρου στον βασικό μας ρόλο, αυτόν της στήριξης της ελληνικής οικονομίας».

Αναλυτικά, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €465 εκατ. το εννεάμηνο 2019 από €65 εκατ. το εννεάμηνο 2018, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση των οργανικών εσόδων, τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα επωφελούμενα από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη, την περιστολή του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη διατήρηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση ΜΕΑ. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €476 εκατ. το εννεάμηνο 2019 από €45 εκατ. το εννεάμηνο 2018, εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€94 εκατ. το εννεάμηνο 2019) και των λοιπών εξόδων αναδιάρθρωσης (€16 εκατ. το εννεάμηνο 2019). Τα κέρδη μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €105 εκατ. και ενσωματώνουν το κεφαλαιακό κέρδος από την πώληση της συμμετοχής μας στην ΠΑΝΓΑΙΑ το Β’ τρίμηνο 2019 (€60 εκατ.), απορροφώντας το κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, καθώς και τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και λοιπά κόστη αναδιάρθρωσης.

Σε επίπεδο τριμήνου, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €237 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2019 από €113 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης (€5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2019 & €4 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2019).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €284 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2019 από €293 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αρνητικά επηρεαζόμενα από το κόστος των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 6μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 269μ.β. Το εννεάμηνο 2019, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7,6%, σε ετήσια βάση, σε €852 εκατ., αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των επιτοκιακών εσόδων από χρεόγραφα, μετά την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων με ΟΕΔ στα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς και τη σταθεροποίηση των επιτοκιακών εσόδων από δάνεια.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,9% σε τριμηνιαία βάση, ανερχόμενα €60 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2019, λόγω της αύξησης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής σχετιζόμενες με Δάνεια και ψηφιακά δίκτυα. Σε σχέση με το εννεάμηνο 2018, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5,4% και διαμορφώθηκαν σε €174 εκατ. το εννεάμηνο 2019.

Αντανακλώντας τα υψηλά κέρδη από την πώληση κρατικών ομολόγων, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €105 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2019 από €49 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €254 εκατ. έναντι ζημιών ύψους €27 εκατ. το εννεάμηνο 2018, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία της Τράπεζας. Τα μη οργανικά έσοδα του εννεαμήνου 2019, πλέον των κερδών από την πώληση ομολόγων, ενσωματώνουν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων με ΟΕΔ (€65 εκατ.) και από την πώληση του ξενοδοχείου “Grand Hotel” (€30 εκατ.).

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε €204 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2019 από €194 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενσωματώνοντας την πλήρη επίπτωση στις αποσβέσεις από τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16, ως αποτέλεσμα της πώλησης της συμμετοχής μας στην ΠΑΝΓΑΙΑ. Το εννεάμηνο 2019, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,3%, σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €592 εκατ., λόγω της σημαντικής αποκλιμάκωσης των δαπανών προσωπικού κατά 8,4%, σε ετήσια βάση, σε €371 εκατ. Η περιστολή των δαπανών προσωπικού αντικατοπτρίζει μέρος της θετικής επίπτωσης των Προγραμμάτων Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, με την τρέχουσα συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 700 εργαζομένους από την αρχή του έτους. Αντανακλώντας τη συνεχή προσπάθεια της Τράπεζας για περιστολή του λειτουργικού της κόστους και εξαιρουμένης της επίπτωσης από τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16, τα γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2019.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε μόλις €23 εκατ το Γ΄ τρίμηνο 2019 από €100 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2019 (32μ.β. κόστος πιστωτικού κινδύνου), θετικά επηρεαζόμενες από την μεγαλύτερη από το προσδοκώμενο αύξηση των τιμών κατοικιών. Σε επίπεδο εννεαμήνου, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €223 εκατ., με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 105μ.β. το εννεάμηνο 2019.

Λοιπές διεθνείς δραστηριότητες:

Στις λοιπές διεθνείς δραστηριότητες1, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους €66 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2019 έναντι κερδών ύψους €9 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (€77 εκατ. από €1 εκατ το Β’ τρίμηνο 2019) σχετιζόμενες με τις επικείμενες πωλήσεις ΜΕΑ σε Ρουμανία και Κύπρο. Ως αποτέλεσμα, το εννεάμηνο 2019 ο Όμιλος σημείωσε ζημιές μετά από φόρους, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους €53 εκατ. έναντι κερδών €17 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ επιταχύνθηκε στο Γ’ τρίμηνο 2019 και διαμορφώθηκε σε €1,5 δισ. (-€1,4 δισ. το Β’ τρίμηνο 2019), αντανακλώντας κυρίως τις πωλήσεις εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου δανείων μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων στην Ελλάδα συνολικού ύψους €1,2 δισ., καθώς και την οργανική μείωση ΜΕΑ ύψους €0,3 δισ., επωφελούμενη από αναδιαρθρώσεις στεγαστικών δανείων που ενέχουν διαγραφή οφειλών και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων.

Έχοντας ήδη μειώσει τα ΜΕΑ κατά €4,0 δισ. από την αρχή του έτους, η Τράπεζα βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στην επίτευξη του ετήσιου στόχου μείωσης ΜΕΑ ύψους €4,3 δισ. για το 2019. Η υπολειπόμενη μείωση ΜΕΑ, έναντι του στόχου €1,6 δισ., ο οποίος αντιστοιχεί σε δείκτη ΜΕΑ ύψους 5%, διαμορφώνεται σε €9,8 δισ. Οι θετικές εξελίξεις αναφορικά με το μηχανισμό τιτλοποιήσεων δανείων με παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό Δημόσιο (Hercules Asset Protection Scheme, H-APS), ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η αύξηση των τιμών των κατοικιών, καθώς και η μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, ευνοούν την επιτάχυνση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης ΜΕΑ.

O δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 240μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 700μ.β. από την αρχή του έτους σε 34,1% το Γ’ τρίμηνο 2019, με το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 53,8%, παρέχοντας στην ΕΤΕ σχετική ευελιξία. Παρά την αρνητική εποχικότητα του Γ’ τριμήνου 2019, ο αριθμός των πλειστηριαζόμενων ακινήτων ανήλθε σε 742, σημειώνοντας αύξηση 55% σε ετήσια βάση. Οι σχεδιαζόμενοι πλειστηριασμοί διαμορφώνονται σε 1,300 περίπου (στοιχεία τέλος Σεπτεμβρίου).

Στις λοιπές διεθνείς δραστηριότητες, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 34,3% το Γ’ τρίμηνο 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 73,7%.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.