19/09/2020 19:13:59

Αποτελέσματα ομίλου ΟΤΕ για το Ά τρίμηνο του 2020

Αποτελέσματα ομίλου ΟΤΕ για το Ά τρίμηνο του 2020 - Media

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το Ά τρίμηνο του 2020 δημοσιοποίησε ο όμιλος ΟΤΕ. Μεταξύ άλλων καταγράφονται:

 • Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 3,6% χάρη στις θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα και στη Ρουμανία

 • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 4,5% λόγω βελτιωμένου περιθωρίου σε Ελλάδα και Ρουμανία

 • Ενίσχυση εσόδων στην Ελλάδα κατά 1,4%:

  • Αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά 3,3% λόγω αύξησης εσόδων από υπηρεσίες δεδομένων

  • Αύξηση εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής κατά 1,3% χάρη στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας

  • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 2,0%

 • Αύξηση εσόδων στη Ρουμανία κατά 9,5%, συνεχίζοντας την πορεία ανάκαμψης:

  • Την ανάπτυξη οδήγησαν έργα ICT και υπηρεσίες χονδρικής

  • Ισχυρές επιδόσεις υπηρεσιών ευρυζωνικότητας & συνδυαστικών υπηρεσιών (FMC)

  • Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στα €33,8 εκατ. ενισχυμένο κατά 31,5% λόγω υψηλότερων περιθωρίων και πρωτοβουλιών εξορθολογισμού κόστους

 • Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές στα €133 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένες κατά €97 εκατ. σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2019

 • Περιορισμένη επίδραση του COVID-19 στα αποτελέσματα του τριμήνου, περαιτέρω επιδράσεις θα αξιολογηθούν το επόμενο διάστημα

 • Παραμένει ο στόχος της Πολιτικής Αμοιβών Μετόχων το 2020 στα €400 εκατ., με προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή €0,55

 

(Εκατ. €)

Α’τρίμηνο

2020

Α’τρίμηνο

2019

+/- %

Κύκλος Εργασιών

941,1

908,6

+3,6%

Προσαρμοσμένο EBITDA

347,1

334,9

+3,6%

Περιθώριο %

36,9%

36,9%

0μον.

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

322,1

308,3

+4,5%

Περιθώριο %

34,2%

33,9%

+0,3μον.

Λειτουργικά/λειτουργικές Κέρδη/(ζημιές) προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων

157,5

133,3

+18,2%

Κέρδη/(ζημιές) κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

103,2

61,9

+66,7%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

112,5

62,9

+78,9%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,2195

0,1292

+69,9%

Σύνολο Ενεργητικού

6.355,1

6.945,2

-8,5%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

166,4

176,1

-5,5%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις (AL)

132,9

35,6

-

Ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις (AL)

130,4

29,4

-

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

1.109,3

1.000,8

+10,8%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)

540,8

732,2

-26,1%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

930,0

1.148,0

-19,0%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

 

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020 - Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Παρά την περιορισμένη επίδραση του COVID-19 στο τρίμηνο, η πανδημία άλλαξε ουσιωδώς τις λειτουργίες μας και την οργάνωσή μας. Από την πρώτη μέρα, προτεραιότητά μας ήταν η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων μας και των πελατών μας, αλλά και η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών μας, τις οποίες οι πελάτες έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε μέλος της οικογένειας του ΟΤΕ για την προσήλωση και τον ζήλο που επέδειξαν σε αυτή την κρίση. Χάρη στη δική τους δουλειά και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις, τα δίκτυα του ΟΤΕ ανταποκρίθηκαν άψογα σε μία άνευ προηγουμένου ζήτηση – στην Ελλάδα η ημερήσια κίνηση δεδομένων αυξήθηκε κατά 50% στη σταθερή και σχεδόν διπλασιάστηκε στην κινητή, χωρίς την παραμικρή επίδραση στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας ή την ταχύτητα. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, οικιακούς και εταιρικούς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σκοπό να επιταχύνουμε την ανάκαμψη της αγοράς μόλις υποχωρήσει αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

 

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Παρότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία στα έσοδά μας, θα προβούμε σε μείωση εξόδων σε όλους τους τομείς, ώστε να μην υπάρξει καμία αλλαγή στους στόχους που έχουμε θέσει για τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Η παρούσα κατάσταση επιβεβαιώνει την ανάγκη ψηφιακοποίησης της εταιρείας και επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας. Σκοπεύουμε, μάλιστα, να αξιοποιήσουμε και μετά την κρίση τα μαθήματα που πήραμε όλο αυτό το διάστημα».

 

COVID-19

Η πανδημία του κορωνοϊού δεν άφησε ανεπηρέαστη την Ελλάδα, ωστόσο ο αντίκτυπος στις λειτουργίες του ΟΤΕ το Α’ τρίμηνο ήταν περιορισμένος.

 

Το εύρος των επιπτώσεων του κορωνοϊού στις λειτουργίες της εταιρείας τα επόμενα τρίμηνα θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της Πολιτείας. Η πιθανότητα επανεισαγωγής των περιοριστικών μέτρων, που πρόσφατα άρθηκαν, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, μειώνοντας τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, περιορίζοντας προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα. Τομείς που αναμένεται να επηρεαστούν ή ήδη επηρεάζονται από την κρίση του κορωνοϊού είναι το B2B, το ICT, οι υπηρεσίες κινητής, οι πωλήσεις συσκευών και το roaming.

 

Επιπρόσθετα, η πανδημία θα έχει σημαντική επίδραση στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Χάρη στην εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας, η Ελλάδα και ο ΟΤΕ βρίσκονται σε σχετικά καλή θέση, ώστε να αντιμετωπίσουν μία κρίση, οι επιπτώσεις της οποίας, παραμένουν αβέβαιες.

 

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τον πιθανό αντίκτυπο στις δραστηριότητες της εταιρείας. Η εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και τις δράσεις που ορίζει η Πολιτεία. Επιπλέον, ο ΟΤΕ υλοποιεί προληπτικά σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και περιορισμού του ρίσκου, ώστε να ελαττώσει τυχόν δυσμενή επίδραση στους λειτουργικούς και χρηματοικονομικούς δείκτες του.

 

Παράλληλα, ο ΟΤΕ έχει υλοποιήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες και έχει παράσχει οικονομική ενίσχυση για να υποστηρίξει ενεργά το σύστημα υγείας και το κοινωνικό σύνολο.

 

 

 

 

 

Προοπτικές

Καθώς η πανδημία θα μπορούσε να επηρεάσει τα έσοδα του Ομίλου σε Ελλάδα και Ρουμανία το Β’ τρίμηνο του 2020, η εταιρεία σκοπεύει να υλοποιήσει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρήσει το 2020 την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές. O ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη. H διοίκηση αναμένει για το 2020, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία €600,0 εκατ., προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €610,0 εκατ. και ελεύθερες ταμειακές ροές €350,0 εκατ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αναβολή πληρωμής για άδειες φάσματος το 2019, η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε €400,0 εκατ., σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

 

 

 

 

Το Α’ τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 3,6% και διαμορφώθηκαν σε €941,1 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,4% καθοδηγούμενα από υπηρεσίες δεδομένων σταθερής και κινητής. Στη Ρουμανία, η αύξηση κατά 9,5% στα έσοδα οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση έργων ICT και στις υπηρεσίες χονδρικής, καθώς και στη ζήτηση για υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και στις βελτιωτικές τάσεις στις υπηρεσίες φωνής.

 

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €605,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019.

 

Το Α’ τρίμηνο του 2020, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4,5% σε €322,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 34,2%, αυξημένο κατά 30 μονάδες βάσης. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 2,0%, σε €288,3 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 40,8%, βελτιωμένο κατά 30 μονάδες βάσης.

 

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €157,5 εκατ. σε σύγκριση με τα κέρδη €133,3 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας χαμηλότερες αποσβέσεις, ως αποτέλεσμα των απομειώσεων των περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία το 2019.

 

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €40,0 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, μειωμένη σε σχέση με τα €46,4 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας κυρίως την επίδραση από τον μειωμένο συντελεστή φορολογίας στην Ελλάδα.

 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το Α’ τρίμηνο του 2020 σε €112,5 εκατ., σε σύγκριση με €62,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019.

 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε €166,4 εκατ., μειωμένες κατά 5,5%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €138,9 εκατ. και €27,5 εκατ. αντίστοιχα.

 

Το Α’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (AL) €132,9 εκατ. σε σύγκριση με €35,6 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο αντανακλώντας την αύξηση στα κέρδη προ φόρων καθώς και το σημαντικά βελτιωμένο κεφάλαιο κίνησης.

 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός (AL) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2020, ήταν €930,0 εκατ., μειωμένος κατά 19,0% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός (AL) του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,7 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) του Ομίλου ανέρχεται σε €540,8 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

 

Κύκλος Εργασιών

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Α’ τρίμηνο

2020

Α’ τρίμηνο

2019

+/- %

Ελλάδα

706,8

697,0

+1,4%

Ρουμανία

237,1

216,6

+9,5%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(2,8)

(5,0)

-44,0%

Όμιλος ΟΤΕ

 

941,1

 

908,6

+3,6%

 

 

 

 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

Α’ τρίμηνο

2020

Α’ τρίμηνο

2019

+/- %

Ελλάδα

288,3

282,6

+2,0%

Περιθώριο % EBITDA

40,8%

40,5%

+0,3μον.

Ρουμανία

33,8

25,7

+31,5%

Περιθώριο % EBITDA

14,3%

11,9%

+2,4μον.

Όμιλος ΟΤΕ

322,1

308,3

+4,5%

Περιθώριο EBITDA

34,2%

33,9%

+0,3μον.

 

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργικά στοιχεία

Α’ τρίμηνο

2020

Α’ τρίμηνο

2019

 

+/- %

Α’ τρίμηνο

2020

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής

2.650.863

2.647.449

+0,1%

4.724

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής

2.036.110

1.920.387

+6,0%

30.497

εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*

787.445

585.562

+34,5%

45.438

Συνδρομητές τηλεόρασης

556.696

540.349

+3,0%

1.710

Συνδρομητές κινητής

7.343.419

7.702.634

-4,7%

(51.959)

*Συμπεριλαμβανομένων VDSL, FTTH Vectoring & Super Vectoring

 

 

Το Α’ τρίμηνο του 2020, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 9 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει καθαρή αύξηση 5 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

 

Ο ΟΤΕ σημείωσε στο τρίμηνο 30 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 2.036 χιλιάδες. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών ανέρχεται πλέον στο 77% της βάσης συνδρομητών σταθερής. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, προσελκύοντας 45 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, χάρη στη συνεχή επέκταση και την ποιότητα του δικτύου, καθώς και την αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες οικιακών πελατών. Στο τέλος του τριμήνου, 787 χιλιάδες συνδρομητές ή το 39% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι πελάτες υπηρεσιών οπτικής ίνας του ΟΤΕ που απολαμβάνουν ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έχουν αγγίξει πλέον το 89% έναντι 65% ένα χρόνο νωρίτερα, ενισχύοντας το ARPU και τα έσοδα. Έχοντας ολοκληρώσει το πλάνο υλοποίησης των καμπινών FTTC (σχεδόν 16 χιλιάδες ενεργές καμπίνες), ο ΟΤΕ επιδιώκει την επέκταση των υποδομών FTTH.

Στις υπηρεσίες τηλεόρασης, ο ΟΤΕ σημείωσε στο τρίμηνο καθαρές προσθήκες 2 χιλιάδων συνδρομητών. Στις 31 Μαρτίου 2020, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV ήταν 557 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 3,0% σε ετήσια βάση. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες ΟΤΤ, για να ενισχύσει το πακέτο υπηρεσιών που προσφέρει στους συνδρομητές.

 

Στις 31 Μαρτίου του 2020, η Cosmote στην Ελλάδα παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,3 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 4,7% σε ετήσια βάση, λόγω της ενοποίησης πολλαπλών καρτών sim στην καρτοκινητή.

 

Στο δεύτερο μισό του Μαρτίου, τα δίκτυα Cosmote ήλθαν αντιμέτωπα με μία άνευ προηγουμένου κίνηση, λόγω των μέτρων περιορισμού της κινητικότητας εξαιτίας του COVID-19. Στη σταθερή, η ημερήσια κίνηση φωνής αυξήθηκε κατά 45% και η ημερήσια κίνηση data περίπου 50%. Στην κινητή, η κίνηση δεδομένων αυξήθηκε κατά 90%, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της παροχής δωρεάν 15GB για υποστήριξη κοινωνικών αναγκών, ενώ και η τηλεθέαση της COSMOTE TV on demand αυξήθηκε κατά 70%. Όλες οι υπηρεσίες λειτούργησαν απρόσκοπτα και με άριστη ποιότητα.

 

 

(Τρίμηνο (Εκατ. €)

Α’τρίμηνο 2020

Α’τρίμηνο 2019

+/- %

Κύκλος Εργασιών

706,8

 

697,0

 

+1,4%

 

Έσοδα λιανικής σταθερής

234,4

 

231,3

 

+1,3%

 

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

222,4

 

215,2

 

+3,3%

 

Έσοδα χονδρικής

138,0

 

140,7

 

-1,9%

 

Λοιπά Έσοδα

112,0

 

109,8

 

+2,0%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

288,3

 

282,6

 

+2,0%

 

Περιθώριο EBITDA %

40,8%

 

40,5%

 

+0,3μον.

 

 

Στην Ελλάδα, το Α’ τρίμηνο του 2020 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 706,8 εκατ. αυξημένα κατά 1,4%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,3%, καθοδηγούμενα από την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 1,9% το Α’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης για υπηρεσίες διασύνδεσης της OTE Globe, που μερικώς αντισταθμίστηκε από την υιοθέτηση υπηρεσιών οπτικής ίνας από τους εναλλακτικούς παρόχους.

 

Τα έσοδα από έργα ICT αυξήθηκαν περισσότερο από 20% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω έργων που αφορούν στις «Έξυπνες Πόλεις». Ενώ ο COVID-19 ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη αυτού του τομέα στα επόμενα τρίμηνα, η ανάγκη για ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας έχει πλέον εδραιωθεί και η ζήτηση είναι πιθανό να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα.

 

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν 3,3% στο τρίμηνο. Η θετική τάση στους πελάτες συμβολαίου κέρδισε περαιτέρω δυναμική, με αύξηση εσοδών κατά 2,5%. Η ανάπτυξη στην καρτοκινητή κατά περίπου 7% ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τα πρόσφατα τρίμηνα, αντανακλώντας τον πρώιμο αντίκτυπο της παραμονής στο σπίτι λόγω της πανδημίας.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων κινητής αυξήθηκαν εντυπωσιακά, κατά 32%, συνεχίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις του 2019, λόγω των ελκυστικών προσφορών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη και παρά την προσφορά δωρεάν data στους συνδρομητές κατά την περίοδο του lockdown.

 

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, μετά από μισθώσεις (ΑL), αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 2,0%, στα €288,3 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο ισχυρό 40,8%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργικά στοιχεία

Α’τρίμηνο 2020

Α’τρίμηνο 2019

+/- %

Α’ τρίμηνο

2020

+/-(000)

Συνδρομητές Σταθερής Τηλεφωνίας

1.190.646

1.403.336

-15,2%

(56.102)

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών

977.492

1.077.816

-9,3%

(36.698)

Συνδρομητές Τηλεόρασης

1.267.082

1.408.947

-10,1%

(52.914)

Πελάτες FMC*

856.660

774.062

+10,7%

7.285

Συνδρομητές κινητής

3.909.068

4.646.599

-15,9%

(157.762)

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών CDMA

 

 

 

(Τρίμηνο (Εκατ. €)

Α’τρίμηνο

2020

Α’τρίμηνο

2019

+/- %

Κύκλος Εργασιών

237,1

 

216,6

 

+9,5%

 

Έσοδα λιανικής σταθερής

56,5

 

57,8

 

-2,2%

 

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

73,3

 

76,2

 

-3,8%

 

Έσοδα χονδρικής

35,5

 

27,1

 

+31,0%

 

 

Λοιπά Έσοδα

71,8

 

55,5

 

+29,4%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

33,8

 

25,7

 

+31,5%

 

Περιθώριο EBITDA %

14,3%

 

11,9%

 

+2,4μον.

 

 

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 9,5%, σε €237,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, καθοδηγούμενα κυρίως από την ολοκλήρωση σημαντικών έργων ICT και τις υπηρεσίες χονδρικής.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής διαμορφώθηκαν σε €56,5 εκατ. μειωμένα κατά 2,2%. Οι τάσεις συνεχίζουν να βελτιώνονται σταδιακά και αναμένεται να επιστρέψουν σε θετικά επίπεδα, καθοδηγούμενες από ισχυρές επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες ως αποτέλεσμα προσφορών για υψηλότερες ταχύτητες και τιμολογιακών πρωτοβουλιών.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €73,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, μειωμένα κατά 3,8%, με ενθαρρυντικά σημάδια σταθεροποίησης. Η μείωση σχετίζεται κυρίως με υπηρεσίες roaming και διασύνδεσης, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν πάνω από 15%. Οι προωθητικές ενέργειες που εφαρμόζει η εταιρεία για την παρότρυνση των πελατών να μεταβούν σε συμβόλαιο, σε συνδυασμό με τιμολογιακές πρωτοβουλίες, έχουν οδηγήσει στην αύξηση του ARPU σε σχεδόν διψήφιο ποσοστό.

 

Η πελατειακή βάση συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά περίπου 11% σε 857 χιλ., υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση της εταιρείας σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Τα έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 14,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019. Επιπρόσθετα, οι συνδυαστικές υπηρεσίες κινητής (FMS) κερδίζουν έδαφος, έχοντας φτάσει τους 48 χιλιάδες πελάτες στο τέλος του τριμήνου, με πολύ θετική ανατροφοδότηση ως προς την ικανοποίηση πελατών.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 31,0% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της υψηλότερης διεθνούς κίνησης.

 

Τα Λοιπά Έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά αυτό το τρίμηνο, με τα έσοδα από έργα ICT, όπως το «WiFi στα σχολεία», να αυξάνονται κατά περίπου €20,0 εκατ. σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019.

 

Η εταιρεία δρομολογεί πρωτοβουλίες ώστε να μειώσει τα έμμεσα κόστη, μεταξύ άλλων, κάνοντας outsource τις υπηρεσίες τηλεόρασης και τη διαχείριση του στόλου αυτοκινήτων. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν σχεδόν 14% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στη Ρουμανία, άγγιξε τα €33,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων και του εξορθολογισμού κόστους. Οι διαρκείς προσπάθειες της εταιρείας να βελτιώσει τη θέση της με τη στενότερη παρακολούθηση των απαιτήσεων και των αποθεμάτων έχει οδηγήσει σε μια σημαντική βελτίωση των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών (AL) κατά περίπου €65 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020.

 

Λόγω της πανδημίας, σημειώθηκε σημαντική αύξηση της κίνησης στα δίκτυα της εταιρείας, η οποία αντιμετωπίστηκε επιτυχώς, χωρίς αξιοσημείωτη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Ο χαμηλότερος αριθμός νέων συνδέσεων συνοδεύτηκε από αντίστοιχη μείωση αποσυνδέσεων. Η εταιρεία αναμένει ότι η πανδημία θα επηρεάσει αρκετές από τις γραμμές εσόδων, κυρίως στο Β2Β, στις πωλήσεις συσκευών και στο roaming, ενώ η εισπραξιμότητα λογαριασμών θα μπορούσε να επηρεαστεί. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα κόστη, για να περιορίσει την πιθανή επίπτωση στις ταμειακές ροές.

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,55 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Η σχετική πληρωμή μερίσματος €258,6 εκατ., αντιπροσωπεύει το 65% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2020.

 

Σημειώνεται ότι, τα μερίσματα που θα αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές, θα προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων σύμφωνα με το νόμο.

 

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το εναπομείναν ποσό, ήτοι περίπου €141,4 εκατ. ή το 35% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2020, θα διατεθεί για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών υπό το νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έλαβε χώρα στις 20.02.2020.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατά το χρονικό διάστημα από 25/02/2019 έως 27/01/2020 αποκτήθηκαν 9.764.743 ίδιες μετοχές, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 15-02-2018) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους σε υλοποίηση μέρους της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων.

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2020, ενέκρινε την ακύρωση 9.764.743 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83€ η καθεμία που αποκτήθηκαν υπό το ‘‘Πρόγραμμα 2018-2019’’ και κατείχε η εταιρεία στις 18/02/2020 και αντιπροσωπεύουν 2,035% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό €27.634.222,69 (ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού των ανωτέρω ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

 

Στις 23 Μαρτίου 2020 και κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, ορίστηκε ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των παραπάνω μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών η 27η Μαρτίου 2020.

 

Επιπλέον, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2020, ενέκρινε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διετούς διάρκειας, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους και προς υλοποίηση μέρους αυτής (πέραν της καταβολής μερισμάτων).

 

 

 

 

 

 

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

 

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν. μεταξύ άλλων. τη μεταβολή των οικονομικών. χρηματοοικονομικών. επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς. συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις. οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ EΞΑΓΟΡΩΝ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ: 210-6117364

Fax: 210-6111030

Ε-mail: iroffice@ote.gr

 

 

 

 

 

Πίνακες που ακολουθούν:

 

 1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 31ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Μαρτίου 2019

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020 και συγκριτική με το 2019

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020 και συγκριτική με το 2019

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020 και συγκριτική με το 2019

 

 

 

Σημείωση : Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

 

 

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης ‘’ΕΔΜΑ’’ όπως: EBITDA και περιθώριο EBITDA %, καθαρός δανεισμός, επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι ορισμοί και οι υπολογισμοί των εν λόγω δεικτών αναλύονται παρακάτω στην ενότητα αυτή. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ‘’Προσαρμοσμένοι’’ δείκτες, όπως προσαρμοσμένο EBITDA, και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης (πίνακας II), της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων (πίνακας III) και της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών (πίνακας V), την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

 

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

 

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

 

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

 

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα). Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2019 και μετά.

 

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Όμιλος - (Ευρώ εκατ.)

31/03/2020

31/03/2019

+/- %

Μακροπρόθεσμα δάνεια

985,2

1.246,4

-21,0%

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

664,9

483,7

+37,5%

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

-

2,9

-

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος)

327,3

347,0

-5,7%

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος)

61,9

68,8

-10,0%

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

(1.104,5)

(995,4)

+11,0%

Καθαρός Δανεισμός

934,8

1.153,4

-19,0%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

(4,8)

(5,4)

-11,1%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

930,0

1.148,0

-19,0%

 

Καθαρός Δανεισμός & Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. Μισθώσεων)

 

Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό εξαιρουμένων μισθώσεων τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη. Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

Όμιλος - (Ευρώ εκατ.)

31/03/2020

31/03/2019

+/- %

Καθαρός Δανεισμός

934,8

1.153,4

-19,0%

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος)

(327,3)

(347,0)

-5,7%

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος)

(61,9)

(68,8)

-10,0%

Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)

545,6

737,6

-26,0%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

(4,8)

(5,4)

-11,1%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)

540,8

732,2

-26,1%

 

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

(Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

2020

Α’τρίμηνο

2019

+/-%

Κύκλος εργασιών

941,1

908,6

+3,6%

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

11,1

10,0

+11,0%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις

(622,2)

(585,4)

+6,3%

EBITDA

330,0

333,2

-1,0%

Περιθώριο %

35,1%

36,7%

-1,6μον.

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

1,9

1,7

+11,8%

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

15,2

-

-

Προσαρμοσμένο EBITDA

347,1

334,9

+3,6%

Προσαρμοσμένο περιθώριο % EBITDA

36,9%

36,9%

0μον.

 

 

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

Ο δείκτης EBITDA (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA (AL) ορίζεται το EBITDA (AL) εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

 

(Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

2020

Α’ τρίμηνο

2019

+/-%

EBITDA

330,0

333,2

-1,0%

Περιθώριο EBITDA %

35,1%

36,7%

-1,6μον.

Αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία

(19,7)

(21,0)

-6,2%

Χρεωστικοί τόκοι καταβληθέντες για μισθώσεις

(5,3)

(5,6)

-5,4%

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

305,0

306,6

-0,5%

Περιθώριο % EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

32,4%

33,7%

-1,3μον.

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

1,9

1,7

+11,8%

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

15,2

-

-

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

322,1

308,3

+4,5%

Προσαρμοσμένο περιθώριο %EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

34,2%

33,9%

+0,3μον.

 

Ελλάδα- (Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

2020

Α’ τρίμηνο

2019

+/-%

EBITDA

305,5

300,2

+1,8%

Περιθώριο % EBITDA

43,2%

43,1%

+0,1μον.

Αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία

(13,0)

(13,1)

-0,8%

Χρεωστικοί τόκοι καταβληθέντες για μισθώσεις

(4,4)

(4,5)

-2,2%

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

288,1

282,6

+1,9%

Περιθώριο % EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

40,8%

40,5%

+0,3μον.

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

0,2

-

-

Έξοδα αναδιοργάνωσης, και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

-

-

-

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

288,3

282,6

+2,0%

Προσαρμοσμένο περιθώριο % EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

40,8%

40,5%

+0,3μον.

 

Ρουμανία- (Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

2020

Α’ τρίμηνο

2019

+/-%

EBITDA

24,5

33,1

-26,0%

Περιθώριο EBITDA %

10,3%

15,3%

-5μον.

Αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία

(6,7)

(8,0)

-16,3%

Χρεωστικοί τόκοι καταβληθέντες για μισθώσεις

(0,9)

(1,1)

-18,2%

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

16,9

24,0

-29,6%

Περιθώριο % EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

7,1%

11,1%

-4,0μον.

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

1,7

1,7

0%

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

15,2

-

-

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

33,8

25,7

+31,5%

Προσαρμοσμένο περιθώριο %EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

14,3%

11,9%

+2,4μον.

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών, φορολογική επίδραση από τις εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών και μερισμάτων από θυγατρικές και φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες προβλέψεις προηγούμενων ετών. Αναλυτικά ο υπολογισμός παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρων

Α’τρίμηνο

2020

Α’τρίμηνο

2019

+/- %

Καθαρά κέρδη σε μετόχους της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

103,2

61,9

+66,7%

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

1,1

1,0

+10,0%

Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

8,2

-

-

Καθαρή επίδραση από απομειώσεις και διαγραφές

-

-

-

Φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών /Ενδοομιλικά μερίσματα

-

-

-

Φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες προβλέψεις προηγούμενων ετών

-

-

-

Κέρδη από την πώληση θυγατρικής

-

-

-

Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων

-

-

-

Επίδραση από την αλλαγή του φορ/κου συντελεστή

-

-

-

Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

112,5

62,9

+78,9%

 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

 

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον δείκτη για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

 

(Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

2020

Α’τρίμηνο

2019

+/- %

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (δημοσιευμένο) –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)

(166,4)

(176,1)

-5,5%

Καταβολές για αγορά φάσματος

-

-

-

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Προσαρμοσμένο) - (Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)

(166,4)

(176,1)

-5,5%

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου (εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες) μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, τη δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

 

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

 

Ορίζεται προσθέτοντας στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

 

(Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

2020

Α’τρίμηνο

2019

+/- %

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες - Συνολικά

314,9

221,5

+42,2%

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

-

(4,3)

-100,0%

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες

0,6

0,6

0%

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(166,4)

(176,1)

-5,5%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

149,1

50,3

+196,4%

Αποπληρωμή μισθωμάτων

(18,7)

(20,9)

-10,5%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

130,4

29,4

-

 

 

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις ελεύθερες ταμειακές ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

 

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζονται ως οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

 

(Ευρώ εκατ.)

Α’τρίμηνο

2020

Α’τρίμηνο

2019

+/- %

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

149,1

50,3

+196,4%

Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης

2,1

5,8

-63,8%

Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων

0,4

0,4

0%

Καταβολές για αγορά φάσματος

-

-

-

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

151,6

56,5

+168,3%

Αποπληρωμή μισθωμάτων

(18,7)

(20,9)

-10,5%

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις (AL)

132,9

35,6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

31/03/2020

31/12/2019

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

Ενσώματα πάγια

2.308,9

2.341,3

Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία

408,3

418,6

Υπεραξία

376,6

376,6

Τηλεπικοινωνιακές άδειες

376,4

383,6

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία

350,0

367,9

Συμμετοχές

0,1

0,1

Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία

75,0

75,9

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

280,2

280,3

Κόστος συμβάσεων

40,4

42,9

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

111,3

91,7

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

4.327,2

4.378,9

 

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

Αποθέματα

63,6

51,3

Πελάτες

610,6

592,5

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

4,8

5,7

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία

35,3

37,8

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

206,8

229,2

Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα

2,3

2,3

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

1.104,5

1.058,3

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

2.027,9

1.977,1

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6.355.1

6.356,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

31/03/2020

31/12/2019

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

1.330,6

1.358,2

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

476,8

486,6

Ίδιες μετοχές

(12,1)

(110,3)

Τακτικό αποθεματικό

415,1

415,1

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά

(183,8)

(187,5)

Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών

(3.314,1)

(3.314,1)

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

3.423,5

3.404,0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας

2.136,0

2.052,0

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

127,5

131,1

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.263,5

2.183,1

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Μακροπρόθεσμα δάνεια

985,2

996,4

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

179,6

186,7

Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας

117,9

121,4

Συμβατικές υποχρεώσεις

36,5

38,4

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή

327,3

334,5

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

16,4

16,6

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

42,6

60,5

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

1.705,5

1.754,5

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Προμηθευτές

897,9

936,0

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

-

8,9

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

664,9

707,5

Φόρος εισοδήματος

37,7

16,2

Συμβατικές υποχρεώσεις

128,2

134,6

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή

61,9

62,9

Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης

139,2

139,3

Μερίσματα πληρωτέα

1,5

1,5

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

454,8

411,5

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

2.386,1

2.418,4

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6.355,1

6.356,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

 

Α΄ τρίμηνο

2020

Α΄ τρίμηνο

2019

+/- %

 

 

 

 

Σύνολο κύκλου εργασιών

941,1

908,6

3,6%

 

 

 

 

Λοιπά έσοδα

11,1

10,0

11,0%

 

 

 

 

Λειτουργικά έξοδα

 

 

 

Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής

(132,7)

(132,3)

0,3%

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

(23,2)

(25,5)

-9,0%

Αποδοχές προσωπικού

(144,8)

(150,5)

-3,8%

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης

(1,9)

(1,7)

11,8%

Έξοδα εμπορικών προμηθειών

(25,5)

(21,9)

16,4%

Κόστος εμπορευμάτων

(89,2)

(75,8)

17,7%

Έξοδα συντήρησης και επισκευών

(23,0)

(22,3)

3,1%

Έξοδα προώθησης

(19,3)

(18,9)

2,1%

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

(162,6)

(136,5)

19,1%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις

(622,2)

(585,4)

6,3%

 

 

 

 

Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις

330,0

333,2

-1,0%

Αποσβέσεις και απομειώσεις

(172,5)

(199,9)

-13,7%

Λειτουργικά κέρδη/(ζημιές) πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

(157,5)

133,3

18,2%

 

 

 

 

Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

 

 

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(17,5)

(25,8)

-32,2%

Πιστωτικοί τόκοι

0,5

0,6

-16,7%

Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές

1,2

(5,6)

-

Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις

(0,9)

0,3

-

Σύνολο zημιών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

(16,7)

(30,5)

-45,2%

 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων

140,8

102,8

37,0%

Φόρος εισοδήματος

(40,0)

(46,4)

-13,8%

Κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

100,8

56,4

78,7%

Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες

-

11,0

-

Κέρδη περιόδου

100,8

67,4

49,6%

 

 

 

 

Κατανεμόμενα σε:

 

 

 

Μετόχους της εταιρείας

103,2

72,9

+41,6%

Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κατανεμόμενα στους μετόχους της Εταιρείας)

103,2

61,9

+66,7%

Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες

-

11,0

-

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

(2.4)

(5.5)

-56.4%

 

 

 

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

 

Α’τρίμηνο

2020

Α’τρίμηνο

2019

+/- %

 

 

 

 

Κύκλος εργασιών

 

 

 

Σταθερή τηλεφωνία:

 

 

 

Έσοδα λιανικής

290,9

289,2

0,6%

Έσοδα χονδρικής

173,1

167,2

3,5%

Λοιπά έσοδα

96,3

69,6

38,4%

Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας

560,3

526,0

6,5%

Κινητή τηλεφωνία:

 

 

 

Έσοδα υπηρεσιών

295,7

291,3

1,5%

Έσοδα πώλησης συσκευών

50,0

57,5

-13,0%

Λοιπά έσοδα

4,7

5,7

-17,5%

Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας

350,4

354,5

-1,2%

 

 

 

 

Λοιπά έσοδα

30,4

28,1

8,2%

 

 

 

 

Σύνολο κύκλου εργασιών

941,1

908,6

3,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Α’τρίμηνο 2020

Α’τρίμηνο

2019

+-%

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

 

Κέρδη προ φόρων

140,8

102,8

37,0%

Προσαρμογές για:

 

 

 

Αποσβέσεις και απομειώσεις

172,5

199,9

-13,7%

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

1,9

1,7

11,8%

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

1,5

1,4

7,1%

Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας

0,7

0,6

16,7%

Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές

(1,2)

5,6

-

Πιστωτικοί τόκοι

(0,5)

(0,6)

-16,7%

(Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις

0,9

(0,3)

-

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

17,5

25,8

-32,2%

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:

(4,3)

(78,7)

-94,5%

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(12,6)

6,7

-

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(41,2)

(10,2)

-

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)

49,5

(75,2)

-

Πλέον / (Μείον):

 

 

 

Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης

(2,1)

(5,8)

-63,8%

Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων

(3,1)

(2,7)

14,8%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(4,3)

(7,8)

-44,9%

Τόκοι μίσθωσης καταβεβλημένοι

(5,3)

(5,6)

-5,4%

Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες

(0,1)

(10,5)

-99,0%

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

-

(4,3)

-

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

314,9

221,5

42,2%

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

 

Εξαγορά Θυγατρικών

-

(0,7)

-

Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων

1,8

1,8

0,0%

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(166,4)

(176,1)

-5,5%

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες

0,6

0,6

0,0%

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

-

(3,0)

-

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(164,0)

(177,4)

-7,6%

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

 

Απόκτηση ιδίων μετοχών

(21,7)

(14,0)

55,0%

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια

11,5

2,9

-

Εξοφλήσεις δανείων

(75,0)

(99,6)

-24,7%

Αποπληρωμή μισθωμάτων

(18,7)

(20,9)

-10,5%

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

-

(0,6)

-

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(103,9)

(132,2)

-21,4%

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων

47,0

(88,1)

-

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.058,3

1.084,7

-2,4%

Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα

(0,8)

(1,2)

-33,3%

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου

1.104,5

995,4

11,0%

 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.