20/01/2021 06:38:12

Η επανεκκίνηση της οικονομίας θα καθυστερήσει... κομματάκι

Η επανεκκίνηση της οικονομίας θα καθυστερήσει... κομματάκι - Media
Το Ποντίκι
Το πολυδιαφημισμένο ως «καινοτόμο πλαί­σιο για την προσέλκυση επενδύσεων», το γνωστό ως Fast Track , από ραχοκοκαλιά της προσπάθειας να τεθεί σε λειτουργία η εν υπνώσει ανάπτυξη της χώρας, έχει μετατραπεί σε Slow Track πλαίσιο αποκαλύπτοντας ότι τα προβλή­ματα για την εκκίνηση της πραγματικής οικονομίας της χώρας είναι εξαιρετικά δυσεπίλυτα και άκρως σοβαρότερα από τις προβλέψεις των γνωστών πα­παγάλων.
Όπως αποκαλύπτει το «Π», από τις 11 επενδύσεις που με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρα­τηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) έχουν ενταχθεί τους τε­λευταίους 11 μήνες στις ευεργετικές διατάξεις του Fast Track , καμιά μέχρι σήμερα δεν έχει αδειοδοτηθεί, ενώ μόνον για τρεις έχει αρχίσει η αδειοδοτική διαδικασία με άγνωστο, όμως, μέχρι στιγμής χρονο­διάγραμμα ολοκλήρωσης.
Από τις υπόλοιπες οκτώ επενδύσεις, οι επτά ακό­μη και σήμερα δεν έχουν καταφέρει να συμπληρώ­σουν τον φάκελό τους προκειμένου να αρχίσει η δι­αδικασία αδειοδότησης ενώ μία εντάχθηκε στο ευ­εργετικό πλαίσιο την προηγούμενη εβδομάδα, στις 20 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, το πρόβλημα που εμφανίζεται είναι άκρως σοβαρό, αφού δεν αφορά δυσλειτουργίες της δημόσιας διοί­κησης και γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά έχει να κάνει με το κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής οι­κονομίας: την έλλειψη, δηλαδή, εμπιστοσύνης τόσο στην ελληνική πολιτεία όσο και στους επενδυτές. Αυτή η παντελής έλλειψη εμπιστοσύνης εκφράζεται με τον πιο βίαιο τρόπο, αυτόν της μη δανειοδό­τησης ακόμη και επιχειρήσεων που έχουν συγκεκρι­μένο σχέδιο και πλάνο επένδυσης.
Όπως επισήμαναν στο «Π» άνθρωποι που γνωρί­ζουν πρόσωπα και πράγματα, ίσως πρώτη φορά δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για την καθυστέ­ρηση που παρατηρείται την «καραμέλα» της βραδυκίνητης και παράλογης δημόσιας διοίκησης ή την «καραμέλα» των πολύπλοκων και αντικρουόμενων νόμων - και αυτό διότι, από την πλευρά της δημό­σιας διοίκησης, τηρούνται κατά γράμμα τα χρονο­διαγράμματα που θέτει ο νόμος για τη διαδικασία Fast Track.

Ρευστότητα μηδέν
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας που διέπει τις επενδύσεις Fast Track, μόλις η πρόταση ενταχθεί στη διαδικασία των στρατηγικών επεν­δύσεων, ο επενδυτής, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1, καταθέτει στην Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. (Invest in Greece ):
♦  πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που απαι­τούνται κατά τον νόμο για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών,
♦  αποδεικτικό καταβολής Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης του φακέλου στην Επενδύστε στην Ελ­λάδα Α.Ε. και
♦  «εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τράπεζας εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα πρώτης ζήτησης, για τη φερεγγυότητα του επενδυτή, τη γνησιότητα και ακρίβεια των δικαιολογητικών».
Στη συνέχεια η Invest in Greece , σύμφωνα με τον νόμο, υποχρεούται εντός πέντε ημερών να προω­θήσει τον σχετικό φάκελο στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών. Όπως προκύ­πτει, όμως, από τα στοιχεία, επτά επενδύσεις, εκ των οποίων η μία εντάχθηκε στη διαδικασία τον Νο­έμβριο του 2011, οι πέντε τον Ιούνιο του 2012 και μία ακόμα τον Μάιο του 2012, δεν μπορούν ακόμη να ολοκληρώσουν τον φάκελό τους, με το πρόβλη­μα να εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδό­τηση από τις τράπεζες.
Το ελληνικό Δημόσιο, αν και βάσει του νόμου μπορεί να διακόψει τη διαδικασία εάν υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση του επενδυτή ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, με απόφαση της ΔΕΣΕ έπειτα από γνώμη της Invest in Greece, δεν προτίθεται, παρ’ ότι πράγματι δια­πιστώνεται μεγάλη καθυστέρηση, να προχωρήσει στην «αποβολή» μιας επένδυσης από το Fast Track, μια και... κατανοεί τα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν στην αγορά.
Με αργούς ρυθμούς κινείται όμως και η διαδικα­σία για τις τρεις επενδύσεις που βρίσκονται στο στά­διο της αδειοδότησης, αφού κατά περίπτωση έχει ολοκληρωθεί το 30% έως 70% των απαραίτητων δι­αδικασιών χωρίς να υπάρχει εκτίμηση για την ολο­κλήρωση της διαδικασίας, αν και υπάρχει αισιοδο­ξία ότι σύντομα θα μπουν μπροστά. 

Οι «παγωμένες» επενδύσεις
Οι επενδύσεις που με απόφαση της Διυ­πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων έχουν ενταχθεί στο Fast Track , αλλά με ευθύνη των επενδυτών δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τον φάκελό τους για να ξεκι­νήσει η διαδικασία αδειοδότησής τους, εί­ναι:
1. Ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθμών Συ­νολικής Ισχύος 126,82 MW
(ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.)
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ και η επένδυση έχει ενταχθεί στη δια­δικασία Fast Track (ΦΕΚ 2459 Τεύχος Δεύτε­ρο, 3 Νοεμβρίου 2011).
Το έργο αφορά την ανάπτυξη φωτοβολ­ταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 126,82 MW. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε., ελληνική ανώ­νυμη εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου.
2. Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) Κρήτης, με διασύνδεση στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ενέρ­γειας μέσω υποβρυχίου καλωδίου (ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ)
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνί­ου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track.
Το επενδυτικό σχέδιο «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) Κρήτης» της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, προ­ϋπολογισμού 2,46 δισ. ευρώ, αφορά την ανάπτυξη 33 συστοιχιών αιολικών σταθμών ισχύος 1.077 MW στην Κρήτη και τη διασύν­δεσή τους με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω υποθαλασσίου καλωδίου.
3. ΑΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας - Αντλησοταμι-ευτικά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας (ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ)
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνί­ου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track. Πρόκειται για Αντλησοταμιευτικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανί­ας Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 587 MW.
Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την κατα­σκευή συγκροτήματος αντλησοταμίευσης στις θέσεις «Άγιος Γεώργιος» και «Πύργος», στον Δήμο Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλοακαρ­νανίας, με χρήση της τεχνητής λίμνης Καστρακίου ως κάτω ταμιευτήρα. Πρόκειται για έργα συνολικής παραγωγικής ικανότη­τας 704,4 GWh και συνολικής επένδυσης 501,8 εκατ. ευρώ.
4.  Ανάπτυξη συστοιχιών αιολικών πάρκων στην Κρήτη και διασύνδεση με το ηπειρω­τικό σύστημα
(Elica Group)
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από τη
ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνί­ου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track.
Το έργο «Κρήτη Πράσινο Νησί» του επι­χειρηματικού ομίλου Elica Group, συμφερόντων των ομίλων Κοπελούζου και Σαμαρά, είναι ύψους 1,99 δισ. ευρώ και αφορά την ανάπτυξη 36 συστοιχιών αιολικών σταθμών ισχύος 1.005 MW στην Κρήτη και τη διασύν­δεσή τους μέσω υποθαλασσίου καλωδίου με την ηπειρωτική Ελλάδα.
5.  Επαύξηση ισχύος του υπαχθέντος επεν­δυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3894/2010, με βάση την υπ’ αριθμόν αίτη­ση υπαγωγής 400/11.07.11 της εταιρείας Spes Solaris - Solar Concept A.E.
(Spes Solaris - Solar Concept A.E.)
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνί­ου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track.
Το έργο αφορά την κατασκευή 12 φωτο­βολταϊκών πάρκων ισχύος 166,142 MW και προϋπολογισμού 332,284 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία Spes Solaris - Solar Concept A.E., η οποία είναι ελ­ληνική ανώνυμη εταιρεία συμφερόντων Δη­μήτριου Παναγάκου.
6. Κατασκευή ηλιοθερμικού σταθμού ισχύ­ος 70 MW στη θέση Φουρνιά, Δ.Ε. Ιτάνου, Δ. Σητείας, Ν. Λασιθίου
(Solar Power Plant Lassithi ΕΠE)
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνί­ου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track.
Η εταιρεία Solar Power Plant Lassithi ΕΠΕ πρόκειται να κατασκευάσει έναν Ηλιοθερμικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ­γειας. Το προτεινόμενο έργο αφορά την εγκατάσταση ενός πάρκου συνολικής ισχύ­ος 70 ΜW. Το έργο θα εγκατασταθεί στη θέ­ση «Φουρνιά», Δ.Ε. Ιτάνου του Δήμου Σητεί­ας του Νομού Λασιθίου Κρήτης.
7.   Δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού υψηλής τεχνολογίας και ισχύος 100 MW στον Νομό Δράμας
(Brite Hellas Ανώνυμη Ενεργειακή Τεχνική Εταιρεία)
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1441, Τεύχος Δεύτερο, 2 Μαΐου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη δι­αδικασία Fast Track.
Το έργο αφορά την κατασκευή φωτο­βολταϊκού σταθμού υψηλής τεχνολογίας και ισχύος 100MW στον Δήμο Προσοτσάνης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί­ας - Θράκης προϋπολογισμού 204 εκατ. ευρώ. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία Brite Hellas Ανώνυμη Ενεργειακή Τεχνική Εταιρεία.
 
Φάκελοι σε παρατεταμένη αναμονή...
Οι επενδύσεις των οποίων έχουν ολοκλη­ρωθεί οι απαραίτητοι φάκελοι και βρίσκονται στο στάδιο αδειοδότησης είναι:
1. Αξιοποίηση κοιτάσματος χρυσού εντός με­ταλλευτικών παραχωρήσεων στον Νομό Έβρου (Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ)
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνίου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track .
2. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης τριάντα εννέα (39) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος 131,074 MW (Δ. Παναγάκος - Solar Concept A.E. - Spes Solaris A.E.)
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από τη ΔΕ­ΣΕ (ΦΕΚ 2459 Τεύχος Δεύτερο, 3 Νοεμβρίου 2011) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδι­κασία Fast Track .
Το έργο αφορά την κατασκευή 39 φωτοβολ­ταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 131,074 MW και προϋπολογισμού 301,470 εκατ. ευρώ, σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Στερεά και Δυτική Ελ­λάδα. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία Spes Solaris - Solar Concept A.E., η οποία είναι ελλη­νική ανώνυμη εταιρεία συμφερόντων Δημήτρι­ου Παναγάκου.
3. Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου (Φ/Β) ισχύος 200 MW στην περιοχή της Πτολεμαΐδας του Νομού Κοζάνης. (Η συνολική ετήσια καθα­ρή παραγωγή του Φ/Β πάρκου υπολογίζεται σε 260 GWh)
(Ηλιακό Βέλος ΕΝΑ Α.Ε.)
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από τη ΔΕ­ΣΕ (ΦΕΚ 2459 Τεύχος Δεύτερο, 3 Νοεμβρίου 2011) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδι­κασία Fast Track .
Το έργο αφορά την κατασκευή φωτοβολταϊ­κού σταθμού ισχύος 200 MW, σε περιοχή 5.200 στρεμμάτων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μα­κεδονίας των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης στον Νομό Κοζάνης. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία Ηλιακό Βέλος ΕΝΑ Α.Ε., η οποία εί­ναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία και ανήκει στην εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.