04/04/2020 18:30:17

Κορόιδα τραπεζών και εργολάβων

Κορόιδα τραπεζών και εργολάβων - Media
Γη, ύδωρ, πάνω από 4 δισ. ευρώ και διάφορες άλλες εξυπηρετή­σεις εις βάρος του Δημοσίου ζη­τούν – και, όπως δείχνουν τα πράγμα­τα, θα λάβουν – εργολάβοι και τράπεζες προκειμένου να σκεφτούν σοβαρά την πιθανότητα να ξαναρχίσουν οι εργασίες κατασκευής στους τέσσερις αυ­τοκινητόδρομους που έχουν βαλτώσει. Το ποσό που ζητούν αντιστοιχεί, περί­που, στο 30% των 11 δισ. ευρώ, που θα βγουν από τις τσέπες μισθωτών και συ­νταξιούχων, και στο 1/8 της δόσης των 31 δισ., που περιμένουμε να πάρουμε από την τρόικα!
Τα έργα στους αυτοκινητόδρομους Αιγαίου (Μαλλιακός - Κλειδί), Κεντρι­κής Ελλάδας Ε-65 (Λαμία - Γρεβενά), Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα - Κόρινθος -Πάτρα - Πύργος) και Ιονία Οδός (Αντίρ­ριο - Ιωάννινα) έχουν εγκαταλειφθεί και από τις τράπεζες και τους εργο­λάβους, που θεωρούν ότι η οικονομι­κή κρίση έχει κάνει κουρελόχαρτα τις συμβάσεις παραχώρησης και πιέζουν για εκ βάθρων ανατροπή των όρων της συμφωνίας.
Τα κυβερνητικά στελέχη και ο νέος ειδικός διαπραγματευτής που όρισε το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδο­μών, Ευθ. Βιδάλης, συνειδητοποίησαν την οδυνηρή πραγματικότητα από την πρώτη στιγμή, μια πραγματικότητα που αντιμετώπιζαν τα τελευταία δυο χρόνια οι διαπραγματευτές των δυο προηγού­μενων μνημονιακών κυβερνήσεων.
Όπως επεσήμαναν στο «Π» στελέχη που γνωρίζουν σε βάθος το θέμα, εάν δεν μπουν ξανά στο παιγνίδι οι τράπε­ζες, τα έργα δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ! Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η κυβέρνηση, για να αποφύγει το Βα­τερλό και να δώσει μια σημειολογική εικόνα «ανάπτυξης», θα βάλει βαθιά το χέρι στην άδεια τσέπη, πληρώνοντας τα «κερατιάτικα» και στερώντας πολύ ση­μαντικά κονδύλια από άλλους τομείς.
Η φράση «βαθιά το χέρι στην τσέ­πη» σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει να καλύψει με δημόσιο χρήμα τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, να δώσει κονδύλια και από το ΕΣΠΑ, αφαιρώντας τα από άλλα έργα, να συνάψει ομολογιακό δάνειο με τους εργολάβους και βέβαια τα κορόιδα οι Έλληνες πολίτες να συνεχίσουν να πλη­ρώνουν τα διόδια!
 
Τι ζητούν οι τράπεζες
Οι τράπεζες σταμάτησαν τον δανει­σμό αφού θεωρούν ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και δεν μπορούν, όπως λένε, να δίνουν φθηνό χρήμα για έργα που δεν πρόκειται να αποδώσουν. Στη χρηματοδότηση εμπλέκονται 43 τρά­πεζες, 32 διεθνείς και 11 ελληνικές. Πολλές από τις ξένες τράπεζες έχουν πάρει οριστικά απόφαση να αποχωρή­σουν, ενώ τα εγχώρια χρηματοπιστωτι­κά ιδρύματα, από τα οποία θα προερχόταν η πλειονότητα των δανείων, δη­λώνουν αδυναμία συμμετοχής.
Είναι χαρακτηριστικό του χάσματος που υπάρχει είναι ότι οι τράπεζες, αν και πρέπει να δανείσουν 3,3 δισ. ευρώ, μέχρι στιγμής έχουν δώσει μόνον 900 εκατ. Το ότι μέχρι σήμερα η εκταμίευ­ση των δανείων δεν είναι μεγάλη ενι­σχύει τη διαπραγματευτική τους θέ­ση, αφού η έκθεσή τους στους κινδύ­νους είναι σήμερα ακόμη μικρή. Για να μπουν στο παιγνίδι οι τράπεζες ή, κα­λύτερα, για να σκεφτούν το ενδεχόμενο να ανοίξουν και πάλι την κάνουλα, ζητούν σε πρώτη φάση:
Αναθεώρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων για να επιτύχουν υψηλότερο επιτόκιο δανεισμού.
Να εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο τα ποσά που υπολείπονται από τη ση­μερινή μειωμένη από 35% έως 40% κυκλοφορία σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.
Αλλαγή όρων των συμβάσεων έτσι ώστε το Δημόσιο, που θα εισπράξει το 60%-80% των εσόδων από διόδια την προσεχή 30ετία, να πληρώνει πρώτα τις δανειακές υποχρεώσεις.
 
Τι ζητούν οι εργολάβοι
Οι εργολάβοι, με πολιορκητικό κριό την άρνηση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, πιέζουν για να ευεργετηθούν με φρέσκο δημόσιο χρήμα. Οι κατα­σκευάστριες εταιρείες, επικαλούμενες καθυστερήσεις που θεωρούν ότι εμπί­πτουν στην ευθύνη του Δημοσίου, όπως καθυστέρηση απαλλοτριώσεων, μετα­κίνηση δικτύων, αρχαιολογικές έρευ­νες, έκδοση περιβαλλοντικών αδειών και επιστροφή ΦΠΑ, εγείρουν αιτήμα­τα αποζημιώσεων που πλησιάζουν τα 4 δισ. ευρώ. Παράλληλα ζητούν:
Μείωση του αντικειμένου των έρ­γων, να κατασκευαστούν με απλά λό­για πολύ λιγότερα χιλιόμετρα αυτοκι­νητόδρομων.
Κάλυψη της «μαύρης τρύπας» στη χρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Σύναψη ομολογιακού δανείου με το δημόσιο με αντάλλαγμα μετοχές των έργων και με option επαναγοράς τους από τους εργολάβους.
 
Στου κασίδη το κεφάλι
Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ανακοι­νώσεις της κυβέρνησης διά του αρμοδίου υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, μέχρι το τέ­λος του μήνα θα πρέπει να υπάρξει μεταξύ Δημοσίου, τραπεζών και εργολάβων, του­λάχιστον, συμφωνία στις βασικές παραμέτρους, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ακό­μη και για ακραίες εξελίξεις όπως η μαζι­κή αποχώρηση των τραπεζών ή ακόμα και η αποχώρηση των εργολάβων, με αποτέλε­σμα το θέμα των οδικών αξόνων να εμπλακεί και χρονοβόρες και κοστοβόρες δικα­στικές διαμάχες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνη­ση προσανατολίζεται να καλύψει το κόστος από τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, να περιορίσει στα 2 δισ. τις απαιτήσεις των εργολάβων για τις αποζημιώσεις, να εξα­σφαλίσει, εάν λάβει το πράσινο φως από την Κομισιόν, κονδύλια από το ΕΣΠΑ, ενώ επεξεργάζεται φόρμουλα για τον δανεισμό των εργολάβων από το Δημόσιο βάζοντας στον «ντορβά» τα μελλοντικά έσοδα από τις εισπράξεις των διοδίων. Όσον αφορά την περικοπή του αντικειμένου, θεωρείται βέ­βαιον ότι θα γίνει τουλάχιστον στα δύο από τα τέσσερα έργα και συγκεκριμένα στον άξονα Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα και στον άξονα Κεντρικής Ελλάδας, παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχουν αρχίσει να εκφράζονται σε τοπικό επίπεδο.
Το αποτέλεσμα, βέβαια, είναι ότι τα μο­ναδικά κορόιδα παραμένουν οι πολίτες, που
πληρώνουν πανάκριβα διόδια τα οποία πη­γαίνουν στο ταμείο των εργολάβων για έργα που έχουν σταματήσει και για επικίνδυνους κατσικόδρομους που διατηρούν ακόμα τον τίτλο των εθνικών αυτοκινητόδρομων. Και θα συνεχίσουν οι πολίτες να είναι οι χαμέ­νοι της υπόθεσης, μια και, όπως έχει εξελι­χθεί η ιστορία, για την άρση του αδιεξόδου το Δημόσιο θα κόψει μισθούς και συντάξεις, θα κόψει άλλες επενδύσεις για να ξαναπληρωθούν οι εργολάβοι και οι τράπεζες.
 
 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.