13/12/2019 03:31:23
22.10.2012 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Ο λαός θα ακυρώσει μέτρα και κυβέρνηση

Ο λαός θα ακυρώσει μέτρα και κυβέρνηση - Media
Ήδη από το βήμα της ΔΕΘ η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προ­έβαλε έντονα την άποψη ότι η κυβέρνηση της τρόι­κας εσωτερικού δεν πρόκειται να μα­κροημερεύσει, εκτιμώντας εν πολ­λοίς ότι θα συμπαρασυρθεί από την αγριότητα του προγράμματος που καλείται χωρίς καμία παρέκκλιση να εφαρμόσει.
Έναν μήνα μετά, η κυβερνητική συ­νοχή τρίζει εντόνως, ενώ όσον αφο­ρά τους τρεις εταίρους τα εσωκομμα­τικά προβλήματα αυξάνονται για τον καθένα χωριστά. Σε γενικές γραμμές η συγκυβέρνηση εκπέμπει εικόνα κατάρρευσης, ενώ ακόμη και η επί­σκεψη Μέρκελ, η οποία συνοδεύτη­κε από ένα επικοινωνιακό «υπερθέ­αμα», εξανεμίστηκε μέσα σε μια μέ­ρα.
Με αυτά ως δεδομένα στη σκέψη των επιτελών του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας περνά στην αντεπίθεση επιχειρώ­ντας να καταφέρει αποφασιστικά, αν όχι τελειωτικά, πλήγματα στον αντί­παλο.
Η αντεπίθεση αυτή σηματοδοτεί­ται με την πολιτική εξόρμηση Τσίπρα σε όλη τη χώρα, η οποία έρχεται να ενισχύσει το πρόγραμμα των ανοι­χτών λαϊκών συνελεύσεων, συγκε­ντρώσεων και πολιτικών εκδηλώσε­ων που πραγματοποιούν πανελλαδι­κά οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ με στό­χο να προωθήσουν μέσα στην κοινωνία την εναλλακτική του πρόταση και την ανάγκη αντίστασης στα μέτρα, καθώς αυτά, σύμφωνα με τη θέση του σχήματος, είναι που οδηγούν στη χρεοκοπία.
Βασικό μέλημα του ηγετικού επι­τελείου της αξιωματικής αντιπολί­τευσης είναι η κατάρρευση της κυ­βέρνησης να συντελεστεί με πολι­τικοκοινωνικούς και όχι εκλογικούς όρους.
Γι’ αυτό στις επίσημες τοποθετή­σεις του προέδρου και των κορυφαί­ων στελεχών του σχήματος γίνεται λόγος για την ανάγκη να φύγει αυτή η κυβέρνηση το συντομότερο δυνα­τό, μήνυμα που όμως απευθύνεται πρωτίστως στην κοινωνία την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί να κινητοποιηθεί και να αντισταθεί, ώστε είτε να μην ψηφιστούν τα μέτρα είτε να μην κατα­στεί εφικτό να υλοποιηθούν εφόσον ψηφιστούν.
Με άλλα λόγια, ο σχεδιασμός στην κορυφή του ΣΥΡΙΖΑ προσβλέπει στην ανατροπή μέσω της ενεργοποίησης της ίδιας της κοινωνίας, συνθήκη ού­τως ή άλλως αναγκαία προκειμένου μελλοντικά ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να εκφράσει αυτή την αντίδραση πολι­τικά και εκλογικά και έχοντας προη­γουμένως εξαντλήσει τα περιθώρια να «ωριμάσει» η πρότασή του στη συνείδηση του λαού.
Εκλογές… στην ώρα τους
Εδώ και λίγες μέρες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει να δείχνουν εκλογές στο βάθος του τούνελ, ωστό­σο δεν τις ζητούν επίσημα και παρό­λο που δημοσκοπικά ευρήματα τον δείχνουν να προηγείται και, όπως λέ­νε, η απονομιμοποίηση της κυβέρνη­σης έχει ήδη συντελεστεί, προτιμούν να κινηθούν πιο προσεκτικά.
Ο Τσίπρας στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 σημείωσε με νόημα: «Εκλογές θα ζητήσουμε όταν θα είμαστε σε θέση να τις επι­βάλλουμε». Και πρόσθεσε ότι κατά την εκτίμησή του «θα είναι πολύ σύ­ντομα αυτή η στιγμή».
Αυτό που επιπλέον διευκρινίζεται από κορυφαία στελέχη είναι ότι οι εκλογές πρέπει να έρθουν ως φυσικό επακόλουθο της κοινωνικής αντίδρα­σης. «Το αντίστροφο», λένε, «θα ήταν αποπροσανατολιστικό», γιατί η συζή­τηση θα περιστρεφόταν γύρω από το γεγονός ότι ζητούνται νέες εκλογές τρεις μήνες μετά τις προηγούμενες.
Και εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι πάνω σε αυτό θα στηνόταν μια νέα επιχείρηση συκοφάντησης του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της οποίας θα του χρεώνονταν η πρόθεση αποσταθερο­ποίησης της χώρας και άλλα τέτοια συναφή…
Το σχέδιο εξόδου
Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα να μην περάσουν τα μέτρα και να σταματή­σει η καταστροφή – κάτι που, σύμφω­να με τον πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί και τον ιδανικό τρόπο για να σταματήσει ο εκφασισμός της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τό­που , και παράλληλα να αξιοποιη­θούν τα όποια ρήγματα έχουν παρουσιαστεί και στο εσωτερικό της τρόι­κας των δανειστών (ΔΝΤ, Ε.Ε., ΕΚΤ). Κι αυτό γιατί δείχνει να έχει τελειώσει το ζήτημα της λύσης σε τεχνικό επί­πεδο και μοιραία μπαίνει στο τραπέζι η πολιτική λύση.
Ως προς αυτό είναι ενδεικτικές δύο αναφορές του Τσίπρα:
- Αφενός κατηγόρησε τον Σαμαρά ότι όταν ο ίδιος τον καλούσε να πάει σε πολιτική διαπραγμάτευση εκείνος επέμενε στην «τεχνική λύση», πα­ραμένοντας, επομένως, δέσμιος της έκθεσης της τρόικας για τη βιωσιμό­τητα του χρέους, το οποίο – σύμφωνα και με τη θέση του ΔΝΤ – βαίνει ανεξέλεγκτο και θα επιδεινωθεί από τα μέτρα που θα παρθούν, ανεξαρτή­τως του αν θα χορηγηθεί η δόση των 31,5 δισ.
- Επιπλέον ο Τσίπρας αναρωτήθηκε τι περιμένει η τρόικα από ένα πρό­γραμμα που πανθομολογούμενα «δεν βγαίνει» και κατά συνέπεια αν ακόμη και αυτό το πακέτο της τελευ­ταία στιγμής για τα εργασιακά χρησι­μοποιείται για την πρόκληση αδιεξό­δου για την εύσχημη αποχώρηση του ΔΝΤ.
Σε αυτό το σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ρήγματα ιδανικά ως προς αξιοποίηση για μια πολιτική διαπραγμάτευση, η οποία θα ζητά μια συνολική λύση για τις υπερχρεωμένες χώρες και ειδικά τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.
Ένα σχέδιο εξόδου από την πορεία καταστροφής, σύμφωνα με τον πρό­εδρο του ΣΥΡΙΖΑ, εκκινεί από την κα­τάργηση του μνημονίου, το οποίο, κατά τον ίδιο, αποτελεί τη μοναδική απειλή για το ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η φράση που χρησιμοποίησε πως «ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνια είναι έν­νοιες ασύμβατες».
Από εκεί και πέρα χρειάζεται, εξη­γεί, μια νέα πολιτική διαπραγμάτευ­ση για τη δανειακή σύμβαση, η οποία θα αξιοποιεί τόσο την άποψη του ΔΝΤ για νέο κούρεμα όσο και πιθανές συμμαχίες στον ευρωπαϊκό Νότο και θα στοχεύει στη διαγραφή του μεγα­λύτερου μέρους του χρέους ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την ανά­πτυξη.
Όσο για τον αν υπάρχει αξιόπιστη πολιτική δύναμη για να φέρει εις πέρας μια τέτοια διαπραγμάτευση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εγείρει ζήτημα πολιτικής βούλησης, για την οποία όπως αφήνει να εννοηθεί δεν μπορεί να βρεθεί εκεί όπου υπάρχουν εξαρτήσεις και δεσμεύσεις σε ισχυρά συμφέροντα, παραπέμποντας στην εγχώρια διαπλοκή.
Το ευρώ
Ακόμη κι αν κάποιος δεν παρακο­λουθεί από κοντά τη δράση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία δύο χρόνια, από τη γενικότερη αντίληψη περί διαπραγ­μάτευσης και τις πρωτοβουλίες του το τελευταίο διάστημα, όσον αφορά τις συμμαχίες που επιχειρεί να οικο­δομήσει στην Ευρώπη ή τις επαφές με αξιωματούχους της Ε.Ε., μπορεί να διακρίνει ότι η εναλλακτική που προωθεί κινείται εντός της Ε.Ε. και της ευρωζώνης.
Παρά ταύτα, οι κυβερνητικές επιθέ­σεις επιμένουν στα σχέδια περί επα­ναφοράς στη δραχμή αξιοποιώντας απόψεις που εκφράζονται σε κομμά­τι της Αριστεράς, τις οποίες όμως δεν υιοθετεί πλειοψηφικά ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν αποτελούν επίσημη γραμμή του. Τις προηγούμενες μέρες ο κυβερνητι­κός εκπρόσωπος θέλησε να επιτεθεί στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αξιοποιώ­ντας την πρόσφατη παρέμβαση Αλαβάνου σε ημερίδα του Μετώπου Αλ­ληλεγγύης και Ανατροπής αναφορικά με την πρόταση να ξεκινήσει να δημι­ουργείται ένα «πλάνο Β» που θα προ­ετοιμάζει την κοινωνία για την έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη.
Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 επανέλαβε την επίση­μη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ για το σχή­μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντιθέτως, αυτό στο οποίο επιμένουν ο πρόεδρος και τα κορυφαία στελέχη του σχήματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι ο κίνδυνος που υπάρχει για το κοινό νόμισμα είναι κεντρικός, δηλαδή γεννάται ζήτημα αν θα συνεχίσει να υπάρχει ευρώ ή όχι, και όχι αν η Ελλάδα θα πορευτεί εκτός.
Άλλωστε, σημείωσε, «αυτό είναι άλλης τάξης ζήτημα», καθώς μιλά­με για το δεύτερο αποθετικό νόμι­σμα στον κόσμο. «Οι συνέπειες αυ­τής της μεγάλης τεκτονικής δόνησης από τη διάλυση του ευρώ», υπο­γράμμισε, «θα είναι πρωτοφανείς και πάρα πολύ σημαντικές για όλη την παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο για την Ελλάδα».
Πάντως αυτή η εκ νέου επισήμαν­ση για το ευρώ ενδεχομένως να έχει και εσωτερικούς στον ΣΥΡΙΖΑ αποδέ­κτες, καθώς διατυπώνονται, ως γνω­στόν, απόψεις (ειδικά από το Αριστε­ρό Ρεύμα) που τείνουν να ισορρο­πούν μεταξύ Τσίπρα και Αλαβάνου: δηλαδή διαφωνούν με τον απόλυτο τρόπο με τον οποίο εκφράζεται από την ηγεσία η θέση περί παραμονής στο ευρώ και εκτιμούν ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το ενδεχόμε­νο της ρήξης με την ευρωζώνη σε πε­ρίπτωση που η πολιτική διαπραγμά­τευση αποτύχει…

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.