23/07/2019 05:05:31

1.645.000 ιδιοκτήτες ακινήτων δεν πλήρωσαν το χαράτσι της ΔΕΗ

1.645.000 ιδιοκτήτες ακινήτων δεν πλήρωσαν το χαράτσι της ΔΕΗ - Media

(Αναδημοσίευση από Ναυτεμπορική)
 
Στο «στόχαστρο» της Εφορίας έχουν μπει  1,645 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν εξοφλήσει το «χαράτσι» της ΔΕΗ για το 2012, αλλά και 95.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας σε αντίθεση με 5,370 εκατ. που κατέβαλαν 1.081 εκατ. ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από τις διασταυρώσεις που έγιναν από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο του προγραμματισμένου κλεισίματος των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS και TAXISnet, στις αρχές του τρέχοντος μηνός, με στόχο την ενσωμάτωση των τελευταίων νομοθετικών αλλαγών που επέρχονται με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Ειδικότερα, από τους ελέγχους της ΔΗΛΕΔ προέκυψαν τα εξής:
 • Βεβαιώθηκαν ανείσπρακτα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013, που αφορούν περίπου 95.000 οχήματα, με ημερομηνία πληρωμής την 31η Ιανουαρίου 2014.
 • Βεβαιώθηκαν 1,645 εκατ. ανεξόφλητες ή μερικώς εξοφλημένες παροχές ΕΕΤΗΔΕ 2012, με ημερομηνία πληρωμής την 31η Ιανουαρίου 2014. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη ειδοποίηση ανά υπόχρεο έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp (επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου»).
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για πιθανές οφειλές και υποχρεώσεις τους στο TAXISnet, από την επιλογή της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης  Στοιχεία Οφειλών: https:// www1.gsis.gr /taxisnet/info .
 • Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή 3.1.2014 η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας 2014. Η είσπραξη ανέρχεται στο ποσό των 1.081 εκατ. ευρώ για 5,370 εκατ. συναλλαγές.
 • Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση εκκρεμών χρεωστικών και μηδενικών ΦΑΠ ετών 2012 και 2013, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 στην εφαρμογή του Περιουσιολογίου https://www1.gsis.gr /webtax3 /etak/faces/index.jspx, μέσω της οποίας γίνεται εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι για τα χρεωστικά εκκαθαριστικά η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης είναι η 31η Ιανουαρίου 2014.
 • Ολοκληρώθηκε η δεύτερη εκκαθάριση Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα, που αφορούν 7.081 υπόχρεους, έχουν αναρτηθεί στην επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου»  www1.gsis.gr /webtax/incomefp/per.jsp, με ημερομηνία πληρωμής την 31η Ιανουαρίου 2014.
Οι αλλαγές
Με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές αλλαγές, που έχει επιφέρει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, λειτουργούν πλέον όλα τα παραγωγικά πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:
Α. Για το ΟΠΣ TAXIS οι νέες εφαρμογές που αναμένεται να συμβάλουν στην αποσυμφόρηση των ταμείων των ΔΟΥ, αφορούν:
1. Την αποδέσμευση της δήλωσης (περίπου 50 τύποι δηλώσεων) από την πληρωμή, σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης. Ειδικότερα, κατά την οριστική υποβολή της δήλωσης παράγεται και εκτυπώνεται η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.), ώστε ο υπόχρεος έγκαιρα να μπορεί να πληρώσει στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ.
2. Αλλαγές των εφαρμογών των εσόδων, όπως: α. Βεβαιώσεις δηλώσεων και χορήγηση Τ.Ο. β. Επανεκτύπωση Τ.Ο. με κριτήρια (όπως ΑΦΜ). γ. Διαχείριση Ρύθμισης Χρεών. Εμφάνιση και εκτύπωση Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). δ. Κεντρική Εικόνα Φορολογούμενου (εμφάνιση ταυτοτήτων οφειλών). ε. Εκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ). Αλλαγή στους μήνες ισχύος και επιπρόσθετα κριτήρια. στ. Ανασκόπηση ΑΦΕ, με διαθέσιμη την Ταυτότητα Οφειλής Παρακράτησης (ΤΟΠ). ζ. Βεβαίωση οφειλής και ανάκτησή της, με διαθέσιμη την Ταυτότητα Οφειλής Βεβαίωσης (ΤΟΒ). η. Πίστωση και διαχείριση εισπράξεων και προσαυξήσεων. Χρέη τα οποία βεβαιώνονται από 1.1.2014 και δόσεις των χρεών που καθίστανται ληξιπρόθεσμες από 1.1.2014 επιβαρύνονται με τους κατά περίπτωση τόκους και πρόστιμα.
Β. Για το ΟΠΣ TAXISnet, οι αλλαγές που έχουν τεθεί σε εφαρμογή αφορούν:
1. Την αποσυσχέτιση της δήλωσης (περίπου 20 τύποι δηλώσεων) από την πληρωμή, σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης. Ειδικότερα, κατά την οριστική υποβολή της δήλωσης, η δήλωση (εκτελεστός τίτλος) προωθείται στο TAXIS και για τη χρεωστική παράγεται η Ταυτότητα Οφειλής, προκειμένου ο υπόχρεος να μπορεί να καταβάλει εφάπαξ ή την πρώτη δόση ή μέρος του ποσού οφειλής σε τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ. Διαγραφή δήλωσης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.
2. Τροποποιήσεις ενεργειών στη σελίδα αποθηκευμένων δηλώσεων, προβολής κατάστασης, επιτυχούς συναλλαγής, επανεκτύπωσης Τ.Ο. Απενεργοποίηση διαγραφής χρεωστικής δήλωσης - μηνύματα.
3. Την αλλαγή του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας ως προς τον τύπο, το περιεχόμενο και τους ελέγχους, δηλαδή: α. Μήνες ισχύος 2 αντί 4. β. Πρόσθετη προϋπόθεση χορήγησης, οι δηλώσεις Φ.Ε. και ΦΠΑ της τελευταίας 5ετίας.
Οι φόροι, οι οποίοι προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄170), καταβάλλονται εφάπαξ. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να καταβάλλονται σε δόσεις, εφόσον το ορίζουν οι νόμοι και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις που επιβάλλουν την αντίστοιχη φορολογία στην οποία εφαρμόζεται ο κώδικας.
Πληρωμή φόρων μέσω τραπεζών και ΕΛΤΑ
Με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, από την 1η Ιανουαρίου 2014 η καταβολή των φόρων και των λοιπών δημόσιων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα διενεργείται αποκλειστικά σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ., με τη χρήση κωδικού πληρωμής.
Αυτό καθορίζεται με απόφαση (υπ’ αρίθμ. ΠΟΛ. 1276/27.12. 2013) του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, στην οποία επισημαίνεται ότι σε κάθε βεβαιωμένη στη φορολογική διοίκηση οφειλή αντιστοιχεί κωδικός πληρωμής, ο οποίος την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της και με τον οποίο ο φορολογούμενος δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο είτε μέρος της οφειλής του ή των δόσεων αποπληρωμής αυτής, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η εξόφληση των οφειλών και στις εφορίες.
Σε εφαρμογή οι νέες e-υπηρεσίες
Σε λειτουργία τέθηκαν και έξι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο περιβάλλον του TAXISnet, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη (αποφυγή επίσκεψης στη ΔΟΥ) και τη μείωση διαχειριστικού κόστους των ΔΟΥ, οι οποίες είναι οι εξής:
 • Δήλωση Απόδοσης Προκαταβλητέου Φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών.
 • Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδήματος Εργολάβων.
 • Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου από Προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή Παροχής Υπηρεσιών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κ.λπ.
 • Γενική και Συγκεντρωτική Εικόνα Ρυθμίσεων (στην επιλογή Προσωποποιημένης Πληροφόρησης) και εκτύπωσης της «Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής» (ΤΡΟ) για την πληρωμή σε τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ. στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/taxisnet/info .
 • Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για φυσικά πρόσωπα. Εκδίδεται για κάθε Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) χωριστά. Για το έτος 2014 χορηγείται πιστοποιητικό για τα έτη 2010-2013 (https://www1. gsis.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx ).
 • Συμφωνητικά Μίσθωσης και Αποδεικτικό Υποβολής. Υποβολή - αποδοχή δηλώσεων στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας στις οποίες ο πολίτης εμφανίζεται ως εκμισθωτής ή μισθωτής.
Η υποβολή γίνεται στη διεύθυνση www1.gsis.gr/sgsisapps/plcs μέσω ηλεκτρονικής φόρμας.
Σε κάθε περίπτωση η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κάνει έκκληση στους φορολογουμένους, μέσα από την επιλογή της διαχείρισης λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1. gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet , να τροποποιούν - ενημερώνουν στο ορθό τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας), ώστε έγκαιρα και έγκυρα να ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν.
 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.