19/02/2020 02:25:56
17.10.2011

Δωράκι 15,4 εκατ. € στον «χρυσό» εργολάβο

Δωράκι 15,4 εκατ. € στον «χρυσό» εργολάβο - Media

Η ελληνική κυβέρνηση, που ελα­φρά τη καρδία ανακοινώνει με καταιγιστικό ρυθμό νέους φό­ρους, χαράτσια και έκτακτες εισφο­ρές, αρνείται να εισπράξει 15,4 εκα­τομμύρια ευρώ από τον Μπόμπολα, γράφοντας στα παλιά της τα παπούτσια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τα επιδικάζει υπέρ του Δημο­σίου!

Εν ολίγοις η ελληνική κυβέρνηση προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι κακώς η Κομισιόν τάσ­σεται υπέρ του Δημοσίου και κατά του Μπόμπολα!

Το νέο επεισόδιο στο σίριαλ της υπο­τέλειας απέναντι σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες, που έχουν αφεθεί να λειτουργούν ως κράτος εν κράτει, έλα­βε χώρα την πιο κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα και τους πολίτες της, αποκαλύπτοντας ότι το σύστημα συνεχίζει και να λειτουργεί και να προστατεύεται.

Εξακολουθεί να λειτουργεί, διότι το ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει τη γενναιοδωρία του προς τον Μπόμπολα, η οποία ξεκίνησε με τη «δωρεά» του χρυσού, συνεχίστηκε με τη «δωρεά» της παρά­νομης επιδότησης και κορυφώνεται με τη «δωρεά» ενός... φράγματος!

Και εξακολουθεί να προστατεύεται διότι, εάν η ελληνική κυβέρνηση ζη­τούσε να επιστραφούν στο δημόσιο τα­μείο 15,4 εκατ. ευρώ, όπως με απόφα­σή της απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτόματα θα παραδεχόταν ότι προη­γούμενοι υπουργοί που έχουν βάλει τις υπογραφές τους έχουν κάνει σκαστή παρανομία.

«Δώρο» χρυσός και επιδότηση

Με απόφασή της στις 23 Φεβρουα­ρίου 2011 η Κομισιόν έκρινε ότι το τί­μημα των 11 εκατ. ευρώ που πλήρωσε η Ελληνικός Χρυσός για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας - χρήματα που στην πραγ­ματικότητα δεν πήγαν στο δημόσιο ταμείο, αλλά στην προηγούμενη εταιρεία TVX- ισοδυναμούσε με παράνομη κρα­τική ενίσχυση, κατά παράβαση των κα­νόνων της E.E.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το Δη­μόσιο το 2003 και παραχώρησε τη μεταλλευτική εκμετάλλευση της Κασ­σάνδρας έναντι τιμής χαμηλότερης της πραγματικής αγοραίας αξίας και απάλλαξε την εταιρεία από τους φό­ρους! Ακόμη η πώληση πραγματοποιή­θηκε χωρίς ανοικτό διαγωνισμό ή εκτί­μηση των περιουσιακών στοιχείων των μεταλλείων από ανεξάρτητο εκτιμητή, ενώ η σύμβαση προέβλεπε απαλλαγή από τους φόρους συναλλαγών, ποσό που ανέρχεται σε 1,34 εκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή επισήμαινε ακόμη ότι έκθεση που εκπονήθηκε για την Ελλη­νικός Χρυσός μετά την πώληση των μεταλλείων υπολόγισε την αξία τους στα 25 εκατ. ευρώ.

Έτσι η Επιτροπή καλούσε την Ελλάδα να ανακτήσει από τον αποδέκτη (Ελληνικός Χρυσός - Μπόμπολας) την ενίσχυ­ση ύψους 15,34 εκατ. ευρώ και ακόμα όριζε ότι τα ανακτώμενα ποσά θα βα­ρύνονται με τόκο από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν στη διάθεση των δικαιούχων μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής τους ανάκτησης.

Το Δημόσιο, όμως, όχι μόνον δεν έσπευσε να ζητήσει από την εταιρεία τα 15,4 εκατομμύρια, αλλά αντίθετα έσπευσε να κάνει προσφυγή στο Ευρω­παϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Επιτροπής! Έκανε, μάλιστα, προ­σφυγή νωρίτερα και από τις εταιρείες που είχαν συμφέρον να προσφύγουν, αφού καλούνταν να επιστρέψουν μερι­κά εκατομμύρια!

Συγκεκριμένα, το Δημόσιο προσέφυ­γε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2011, ενώ η Ελληνικός Χρυ­σός και η European Goldfields προσέφυγαν στις 20 Μαΐου!

Την προσφυγή του Δημοσίου κατά της Επιτροπής και κατά των συμφερό­ντων του είχε επί της ουσίας προαναγ­γείλει η εταιρεία με ανακοίνωσή της στις 24 Φεβρουαρίου, στην οποία επεσήμαινε ότι «η Ελληνικός Χρυσός θα μελετήσει το πλήρες κείμενο της από­φασης όταν αυτή εκδοθεί και θα λάβει όλα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της, μεταξύ των οποίων και η προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Οι όποιες κινή­σεις θα γίνουν και σε συνδυασμό με την επίσημη θέση της πολιτείας».

Ποιος αποφάσισε την προσφυγή

Σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε επίσημο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση που είχαν υποβάλει ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και ο βουλευτής Δ. Παπαδημούλης, το υπουργείο Οικονομικών είχε την ευθύνη να ζητήσει από τον Μπό­μπολα την επιστροφή των 15,4 εκατομ­μυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα το ΝΣΚ επεσήμαινε ότι εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών (υπουργός τότε ήταν ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου) οι διαδικασίες για την εκτέλεση της πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την ανάκτηση 15 εκατ. ευρώ από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Το Νομικό Συμβούλιο ενημέρωνε ακόμα ότι «ήδη κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής, η Ελληνική Δημο­κρατία έχει ασκήσει ενώπιον του Γενι­κού Δικαστηρίου προσφυγή ακύρωσης, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της σε σχέση με τους κανόνες της Συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων, την ορθή εκτίμηση των πραγματικών περιστατι­κών και την αιτιολογία της». Την προσφυγή εκ μέρους της Ελλη­νικής Δημοκρατίας κατέθεσε ο αντιπρόεδρος του ΝΣΚ Βλά­σης Ασημακόπουλος, αφού το ΝΣΚ υπάγεται απευθείας στον υπουργό Οικονομικών.

Με την προσφυγή το Δημόσιο επί της ουσίας βάλλει...κατά των συμφερό­ντων του, αρνείται να ζητήσει από τον Μπόμπολα τα 15,4 εκατομμύρια ευρώ και υποστηρίζει ότι όλα έγιναν με τρό­πο που παίρνει άριστα δέκα με τόνο!

Όπως επισήμαναν στο «Π» άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, εάν η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών προσπαθούσαν να εφαρ­μόσουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ζητήσουν από τον Μπόμπολα να επιστρέψει τα εκατομ­μύρια, θα ήταν σαν να ομολογούσαν ότι πράγματι το 2003 η κυβέρνηση εί­χε λειτουργήσει παρανόμως υπέρ του συγκεκριμένου επιχειρηματία, κίνηση που πιθανόν θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου για πολλά πολιτικά πρόσωπα. Έτσι η κυβέρνηση επέλεξε να στραφεί κατά του εαυτού της και να χαρίσει τα 15,4 εκατ. ευρώ στον Μπόμπολα για να μην ανοίξει μύτη...

«Δώρο» και φράγμα!

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι και φορείς της Χαλκιδικής, το τρίτο «δώ­ρο» στην Ελληνικός Χρυσός είναι η κα­τασκευή του φράγματος στην περιοχή Πετρένια μετά την έγκριση των περι­βαλλοντικών όρων του έργου από το ΥΠΕΚΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Όπως υποστηρίζουν, το έργο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επένδυση της Ελ­ληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, αφού έβγαινε και έμπαινε στο συρτάρι ανά­λογα με την εξέλιξη της υπόθεσης του χρυσού.

Όπως επισημαίνει το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, «το συνολικό κόστος του έργου είναι περί­που 45 εκατ. ευρώ (15 εκατ. η επιδότηση), που θα πληρωθούν από τους Έλ­ληνες φορολογούμενους σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη για να κατασκευα­στεί ένα έργο που θα είναι προς όφε­λος μιας ιδιωτικής εταιρείας και μόνο». Κάτοικοι και φορείς λένε ότι τα άλλα δυο φράγματα υδροδότησης, του Χαβρία και του Ολύνθιου, έργα ζωής για τη Χαλκιδική, είναι ακόμη σε πρώ­ιμο στάδιο και η χρηματοδότησή τους αβέβαιη.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.