26/01/2021 23:37:52
20.4.2012

Ταφόπλακα μας βάζει το ΔΝΤ

Ταφόπλακα μας βάζει το ΔΝΤ - Media

Έκθεση - κόλαφο για την Ελλά­δα παραδίδει επισήμως στις ελληνικές αρχές την Παρα­σκευή το Διεθνές Νομισματι­κό Ταμείο, όταν ο Φίλιππος Σαχινίδης θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για την εαρινή σύνοδο του Οργανισμού. Βε­βαίως η έκθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης και μέρος της (μικρό πάντως) είδε το φως της δημοσιότητας.

Η έκθεση διαλύει όλες τις ψευδαι­σθήσεις που προσπαθούν να δημιουρ­γήσουν προεκλογικά τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Ν.Δ. για το πώς θα κινηθούν εάν αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό όμως που ξεσκεπάζει πανηγυρικά είναι τη σαφή αποτυχία όλου το μοντέλου της οικονομικής δι­ακυβέρνησης που ακολούθησε η κυ­βέρνηση Παπανδρέου –  σε συνεργα­σία πάντα με την τρόικα.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι Έλληνες ψη­φοφόροι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να βγούμε από το τούνελ της λιτότητας έως το 2030! Και αυτή είναι η... αισιόδοξη πρόβλεψη! Μέ­χρι τότε οι μισθοί, οι συντάξεις και η στοιχειώδης επιβίωση πρέπει απα­ραιτήτως να ξεπέσουν σε τριτοκοσμι­κό επίπεδο, ώστε να μπει ταφόπλακα στην Ελλάδα όπως την ξέραμε.

Ταχεία εξαθλίωση

Οι ψηφοφόροι λοιπόν πρέπει να γνωρίζουν συγκεκριμένα ότι:

1 Οι δαπάνες που πρέπει να κόψει η νέα κυβέρνηση ισοδυναμούν με νέα δημοσιονομικά μέτρα 16 δισ. ευρώ έως το 2020 και άλλα 8 δισ. ευ-ρώ έως το 2030! Συνολικά δηλαδή πρέπει να περιμένουμε ότι θα υπο­στούμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μειώσεις 24 δισ. ευρώ έως το 2030.

2 Έρχονται νέα σαρωτικά μέτρα στο Δημόσιο και το ασφαλιστι­κό. Δηλαδή, εκτός από τις απολύσεις υπαλλήλων του ευρύτερου και στενό­τερου δημόσιου τομέα, έχουμε μπρο­στά μας νέες μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις και κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού.

♦  Επίσης θα μελετηθεί η σαρωτική αλλαγή στην ασφάλιση, ώστε να μειω­θούν στο ελάχιστο οι δαπάνες για την Υγεία.

Αναμένεται να μειωθούν οι ασφαλι­στικές εισφορές των εργοδοτών, αλλά να αυξηθούν οι εισφορές των αυτασφαλιζόμενων, ενώ θα μειωθούν θε­ραπείες, ιατρικές εξετάσεις και φάρ­μακα που μέχρι τώρα κάλυπταν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αυτό βεβαίως θα φέρει σαφή επι­δείνωση στους όρους ζωής ολόκληρης της κοινωνίας, αλλά (αν είναι δυνα­τόν...) τα στελέχη του ΔΝΤ έχουν ξε­καθαρίσει ότι, για να επιβιώσει η χώ­ρα, πρέπει να χαμηλώσει πολύ ο δεί­κτης του μέσου όρου διαβίωσης των Ελλήνων!

3 Μπορεί να λέει τώρα το ΔΝΤ στην έκθεσή  του ότι δεν μπορεί να μπουν άλλοι φόροι και ότι ήταν λάθος η συνταγή, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μείωσή  τους. Δηλαδή οι φόροι που μπήκαν θα παραμείνουν, με κάποιες μικρές και επικοινωνια­κές αλλαγές, τις οποίες ενδέχεται να αφήσουν στη νέα κυβέρνηση για να πει ότι... κάτι πέτυχε.

Ο Τομσεν και η παρέα του αναφέ­ρουν ότι ο λόγος που έπεσαν οι προ­βλέψεις έξω για την είσπραξη των φόρων δεν ήταν τόσο η ύφεση και το γεγονός ότι οι πολίτες δεν είχαν χρή­ματα να πληρώσουν, όσο το ότι οι φοροεισπράκτορες δεν είναι ικανοί να εισπράξουν. Στην απόρρητη έκθεση της τρόικας μάλιστα γίνεται ένας ολό­κληρος σχεδιασμός για ιδιώτες «ράμπο» εισπράκτορες, που θα απειλούν για να πάρουν τα χρωστούμενα, ενώ θα επιτρέπεται η ρευστοποίηση κινη­τής και ακίνητης περιουσίας.

Ενδέχεται να δούμε, δηλαδή, φαι­νόμενα Φαρ Ουέστ, με ιδιωτικούς υπαλλήλους που θα κινούνται για λο­γαριασμό του υπουργείου Οικονομι­κών και θα μπαίνουν σε σπίτια για... πλιάτσικο. Αυτή η λογική δείχνει πε­ρίτρανα ότι κανένας δεν έχει στο μυ­αλό του την επιβίωση των πολιτών, αλλά την πλήρη εξαθλίωση για χάρη των δημοσιονομικών μεγεθών και των εισπράξεων.

Βεβαίως, σε δεύτερη ανάγνωση, δεν μπορεί κανείς παρά να σκεφτεί ποιο ήταν εξ αρχής το σχέδιο του ΔΝΤ και των συμφερόντων που κρύβονται πίσω από αυτό για την Ελλάδα. Το «Π» κατ’  επανάληψη έχει προειδοποιήσει για όλα όσα θα δούμε να εκτυλίσσο­νται ακόμη και από το 2012, έστω και σε ώρα δύσπιστων ή μη ακουόντων...

Ο μεγάλος εκβιασμός

Η κυριότητα της κινητής και ακίνη­της περιουσίας του ελληνικού κρά­τους θα περάσει σε συγκεκριμένο τα­μείο διαχείρισης χρέους, όπως είναι ήδη γνωστό. Αυτό όμως που δεν ξέ­ρουμε είναι ότι μέχρι το 2015 η δια­χείριση θα περάσει στα χέρια των δα­νειστών, ώστε να ρευστοποιείται στα­διακά και να πληρώνονται οι ανάγκες του δημοσίου χρέους.

Το τελευταίο σημείο αξίζει ιδιαίτε­ρης προσοχής διότι ήδη προχωρούν οι επαφές για την εξόρυξη φυσικού αε­ρίου στο πλαίσιο της ελληνικής ΑΟΖ. Συνεπώς και αυτή η εξέλιξη θα είναι στη διαχείριση των δανειστών και των συμφερόντων που στοιχίζονται πίσω και γύρω από αυτούς.

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και φαίνεται πως κανείς δεν είναι δια­τεθειμένος να αφήσει τη διαχείριση σε ελληνικά χέρια – ούτε βεβαίως τα έσοδα από το φυσικό αέριο. Κοι­νώς, η χώρα θα λαμβάνει μόνο όσα είναι απαραίτητα για να πληρώνει τις δόσεις και τους τόκους του χρέους, ίσως και ένα μικρό επιμίσθιο για εσω­τερικές πληρωμές, όμως τα υπόλοιπα θα πάνε στις τσέπες των δανειστών -ενοικιαστών. Το αναφέρουμε διότι το δεύτερο μνημόνιο, πριν καν ψηφιστεί, έχει σχεδιαστεί ώστε να οδηγηθεί σε ναυάγιο.

Και σε αυτήν την έκθεση το ΔΝΤ αναφέρει τη γνωστή ατάκα: όλα θα εξαρτηθούν από την πιστή εφαρμογή των μέτρων και των εισπράξεων των εσόδων. Εάν κρίνουμε από τους συνε­χείς εκτροχιασμούς και τις αποτυχίες των τελευταίων δύο ετών, τότε κατα­λαβαίνουμε ότι ακόμη και οι δυσοίω­νες προβλέψεις που αναφέραμε πιο πάνω είναι άκρως... αισιόδοξες! Άρα πρέπει να διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές για να διαπιστώσουμε τι μας περιμένει από εδώ και πέρα.

Οι τροϊκανοί, δηλαδή, και κυρίως το ΔΝΤ, έχοντας εξαντλήσει όλα τα πε­ριθώρια σε μέτρα, περικόπτοντας τα πάντα και φορολογώντας τα πάντα, θα περάσουν στο φιλέτο, που είναι ο πλούτος του κράτους. Οι ιδιωτικοποιή­σεις είναι απλώς το προπέτασμα.

Έχοντας ήδη διαλύσει το τραπεζι­κό σύστημα και συναρμολογώντας το όπως ακριβώς επιδιώκουν (σχετι­κό ρεπορτάζ στη σελίδα 17), έχοντας ήδη διαλύσει το πολιτικό, επιχειρη­ματικό και μιντιακό γίγνεσθαι, το ΔΝΤ απλώς αναμένει τη στιγμή που θα κρι­θεί οριστικά ότι η Ελλάδα δεν μπο­ρεί να ανακάμψει λόγω ύφεσης και εκτροχιασμού των στόχων λόγω υψη­λού χρέους.

Τότε – και με τον υπουργό Οικονο­μικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόι-μπλε επικεφαλής του Eurogroup – οι δανειστές θα βάλουν τον μεγάλο εκ­βιασμό στο τραπέζι: έξοδος από το ευρώ ή ρευστοποίηση των πάντων για να σωθούμε και να μειώσουμε το χρέ­ος. Ως δέλεαρ αναμένεται να δοθεί νέο δάνειο (με πλήρη εποπτεία πάντα) σε εμάς καθώς η έξοδος στις αγορές δεν προβλέπεται ούτε καν για... πλά­κα τα επόμενα χρόνια.

Η Ελλάδα στο στόχαστρο

Συνεχίζεται λοιπόν η υποκρισία των εκθέσεων της τρόικας, όπου διαπιστώ­νονται οι αδυναμίες του οικονομικού προγράμματος, αλλά η τακτική δεν λέ­ει να αλλάξει, αφού ο σκοπός τους δεν μπορεί να επιτευχθεί αλλιώς.

Όλα αυτά δεν τα γνωρίζουν τα δύο μεγάλα κόμματα; Δεν μπορούν να αντιληφθούν, δύο χρόνια μετά, ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο; Πού οδηγεί­ται η Ελλάδα; Ο θεός και η ψυχή τους μονάχα γνωρίζουν τι σκέπτονται.

Το βέβαιο είναι ότι είναι απολύτως υποταγμένοι στις επιθυμίες των δανει­στών: ο μεν Σαμαράς επιμένει σε ένα οικονομικό πλάνο που απλώς θα αντι­καταστήσει κάποια μέτρα με άλλα, ο δε Βενιζέλος εξακολουθεί εφαρμόζει την πάγια τακτική του ΠΑΣΟΚ για επι­κοινωνιακά τρικ, όπως «μεγαλύτερος χρόνος δημοσιονομικής προσαρμογής έως το 2015, άρα λιγότερα μέτρα ανά χρόνο» κ.λπ.

Ο Βενιζέλος, για παράδειγμα, ως τέ­ως υπουργός Οικονομικών, με άμεση γνώση του τι συζητείται στις Βρυξέλ­λες, έχει καταλάβει ότι εκ των πραγ­μάτων θα υπάρξει παράταση στη δη­μοσιονομική προσαρμογή κατά έναν χρόνο, καθώς τα νούμερα δεν βγαί­νουν. Έτσι αποφάσισε να το κάνει... προεκλογικό σλόγκαν για να το καρ­πωθεί μετεκλογικά. Αυτό που δεν λέει είναι ότι η παράταση θα δοθεί, αλλά με επιπρόσθετα μέτρα, ώστε να επι­τευχθούν οι στόχοι!

Από την πλευρά του ο Σαμαράς έχει αλλάξει τόσες φορές τη ρητορεία του, ώστε είναι απίθανο να βγάλεις άκρη.

Τα πράγματα για τη χώρα μας γίνο­νται χειρότερα τώρα που η Ισπανία μπαίνει στο κάδρο του σφυροκοπήματος των αγορών. Η πιθανή εκχώρηση δανείου στη Μαδρίτη έχει πανικοβά­λει τους Ευρωπαίους, καθώς θα χρει­αστούν κονδύλια - μαμούθ, τα οποία δεν υπάρχουν και δεν πρόκειται να βρεθούν. Έτσι οι Γερμανοί, οι Ολλαν­δοί και οι Φινλανδοί επιδιώκουν να στρέψουν πάλι τη διεθνή προσοχή στην... Ελλάδα.

Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, στο Βερολίνο συζητείται η εκδοχή να υπάρξει επικοινωνιακό τσουνάμι για τα ελληνικά προβλήματα, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές, ώστε να αποφορτι­στεί η Ισπανία! Και εάν τύχει οι αγορές να απαιτήσουν... αίμα, τότε ο Σόιμπλε δεν θα διστάσει να ανασύρει από τα συρτάρια του το θέμα εξόδου της Ελ­λάδας από τη ζώνη του ευρώ.

Δυστυχώς, ενώ κάποιοι ανοήτως θεωρούν ότι η αποσταθεροποίηση της Ισπανίας και της Ιταλίας μάς... συμφέ­ρει, η αδυναμία της Ε.Ε. να συμφωνή­σει για μια γενναία αύξηση των κονδυ­λίων του μηχανισμού στήριξης δείχνει να έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέ­σματα.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.