25/05/2020 11:51:35

Απεργία των εργαζομένων στον Τύπο στις 26 Νοεμβρίου

Απεργία των εργαζομένων στον Τύπο στις 26 Νοεμβρίου - Media
 
Στην πανελ­λα­δική πανερ­γα­τική απερ­γία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στον τύπο, πραγματοποιώντας 24ωρη απερ­γία από τις 06.00 π.μ. της Τετάρτης 26 Νοεμ­βρίου έως τις 06.00 π.μ. της Πέμπτης 27 Νοεμ­βρίου σε όλη τη χώρα.
 
Παράλληλα εξαγ­γέλ­λουν 3ωρη Στάση Εργα­σίας την Πέμπτη 27 Νοεμ­βρίου από τις 11.00 π.μ. έως τις 14.00, με εξαί­ρεση μόνο τους εργα­ζό­με­νους εκείνους που με ρεπορ­τάζ και εκπο­μπές θα καλύ­ψουν την μεγάλη απερ­γιακή κινη­το­ποί­ηση και τις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσε των σωματείων, οι εργαζόμενοι απεργούν και διεκδικούν:

• Συλλογικές Συμβάσεις Εργα­σίας που θα ισχύ­ουν και θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κές για όλους καθώς και την κατάρ­γηση της διά­τα­ξης που βάζει εμπό­δια στην ανε­ξάρ­τητη λει­τουρ­γία του ΟΜΕΔ (Νόμος 4303/2014).

• Να στα­μα­τή­σει το άθλιο καθε­στώς των ατο­μι­κών συμ­βά­σεων και η πλή­ρης απο­ρύθ­μιση των εργα­σια­κών σχέσεων

• Να μην προ­χω­ρή­σει η κυβέρ­νηση στην ορι­στική εκθε­με­λί­ωση του ασφα­λι­στι­κού μας συστή­μα­τος, με την δημιουρ­γία ενός ταμείου– τέρα­τος που θα κατα­πιεί τα ελάχι­στα ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα που έχουν απο­μεί­νει στους εργαζόμενους

• Να δια­τη­ρη­θούν οι επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις. Όχι στη δημιουρ­γία επαγ­γελ­μα­τι­κών ταμείων

• Να μην προ­χω­ρή­σει η κυβέρ­νηση στο νομο­θέ­τημα — έκτρωμα που θα απα­γο­ρεύει την συν­δι­κα­λι­στική δράση και την απερ­γία και θα επα­να­φέ­ρει το αλή­στου μνή­μης λόκ άουτ.

• Την επι­στροφή των κλεμ­μέ­νων, μέσω PSI, καθώς και των απω­λειών από το «τζο­γά­ρι­σμα» των απο­θε­μα­τι­κών στα ταμεία μας

• Την άμεση κατα­βολή των δεδου­λευ­μέ­νων όλων των εργα­ζό­με­νων στο χώρο του τύπου

• Την επα­να­λει­τουρ­γία της ΕΡΤ τώρα, της πραγ­μα­τι­κής Δημό­σιας Ραδιοτηλεόρασης της χώρας.

• Επα­να­φορά του νόμου για τις άδειες άσκη­σης επαγ­γέλ­μα­τος των τεχνι­κών κινη­μα­το­γρά­φου και τηλεόρασης.

Απερ­γούμε και αγω­νι­ζό­μα­στε μαζί με όλους τους εργα­ζό­με­νους του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα

• Για να καταρ­γη­θούν τα μνη­μό­νια και όλοι οι αντερ­γα­τι­κοί και αντια­σφα­λι­στι­κοί νόμοι που εφαρ­μό­ζουν συγκυ­βέρ­νηση και Τρόικα

• Για να μπει επι­τέ­λους τέλος στις πολι­τι­κές που παρά­γουν φτώ­χεια, ανερ­γία, ανα­σφά­λεια, δια­λύ­ουν τον κοι­νω­νικό ιστό και ότι έχει απο­μεί­νει από το κοι­νω­νικό κράτος.

• Ενά­ντια στην σχε­δια­ζό­μενη απε­λευ­θέ­ρωση των ομα­δι­κών απολύσεων

• Ενά­ντια στο καθε­στώς ενοι­κί­α­σης εργα­ζο­μέ­νων που μας γυρί­ζει δεκα­ε­τίες πίσω σε συν­θή­κες εργα­σια­κού μεσαίωνα.

Διεκ­δι­κούμε δου­λειά, αξιο­πρε­πείς ΣΣΕ, κοι­νω­νική ασφά­λιση για όλους και σοβαρή, αξιό­πι­στη και δημο­κρα­τική ενη­μέ­ρωση με βάση τις αλη­θι­νές ανά­γκες της κοι­νω­νίας.

Ζητάμε συλ­λο­γικά δικαιώ­ματα, που θα εγγυώ­νται την αξιο­πρέ­πεια και την ανε­ξαρ­τη­σία των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ και της Ενημέρωσης.

ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

Οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις καλούν όλους τους συνα­δέλ­φους

να συμ­με­τά­σχουν στην 24ωρη απερ­γία της 26ης /11/2014 και στην 3ωρη στάση εργα­σίας της επό­με­νης ημέ­ρας.

• Να δώσουν αγω­νι­στικό παρών στην απερ­γιακή συγκέ­ντρωση στις 12 το μεση­μέρι έξω από το κτί­ριο της ΕΣΗΕΑ – Ακα­δη­μίας 20 και στην πορεία που θα ακο­λου­θή­σει στα υπουρ­γεία Εργα­σίας και Οικονομικών

Τα Δ.Σ. των Συνεργαζόμενων Ενώ­σεων

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.