19/04/2019 10:30:17

Τι έχουν οι έρµες επενδύσεις και ψοφούν;

Τι έχουν οι έρµες επενδύσεις και ψοφούν; - Media
Στο ερώτηµα αυτό οι συνήθεις απαντήσεις είναι οι γνωστές copy-paste εδώ και πολλά χρόνια. Φταίει η γραφειοκρατία. Φταίει η περιβαλλοντική νοµοθεσία που προστατεύει το κολεόπτερο. Φταίει το Συµβούλιο της Επικρατείας. Φταίνε οι οικολόγοι που πάνε κρυφά το βράδυ και αµολάνε φίδια. Φταίνε οι κάτοικοι που δεν θέλουν προκοπή για τον τόπο τους. Τις απαντήσεις αυτές οι τρεις µνηµονιακές κυβερνήσεις, µετά βαΐων και κλάδων, µας ανακοίνωσαν ότι τις διέγραψαν από τον χάρτη ψηφίζοντας σειρά νόµων που επιταχύνουν τις επενδύσεις ή που διαµορφώνουν φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Εί­ναι όµως έτσι ή µήπως είναι άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε;
 
Ούτε µια αδειοδότηση
 
Για παράδειγµα, από τον Νοέµβριο του 2010, ψηφίστηκε και έγινε talk of the town , ο περίφηµος Νόµος 3894/2010 για την «Επιτάχυνση υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων», γνωστός τοις πάσι ως Fast Track .
Ο νόµος αυτός πλασαρίστηκε ως «ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό πλαίσιο κανόνων», χάρη στο οποίο «παρακάµπτεται η γραφειοκρατία, η πολυπλοκότητα του νοµικού πλαισίου και η αδιαφάνεια, που σήµερα αποθαρρύνουν τους επενδυτές και κα­θυστερούν σηµαντικά την υλοποίηση των µεγάλων έργων». Στις ρυθµίσεις µάλιστα έγιναν πρόσφατα και διορθωτικές κινή­σεις αφού εντοπίστηκε πρόβληµα µε τη δυσκολία των επενδυ­τών να εξασφαλίσουν εγγυητικές επιστολές από τράπεζες. Το πρόβληµα αυτό ξεπεράστηκε µε τροπολογία τον Φεβρουάριο, αφού πλέον δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή από τράπεζα, αλλά µόνο καταβολή της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής.
 
Μόνο που, ω του θαύµατος, σχεδόν τρία χρόνια µετά και ενώ µε τη βούλα του νόµου η γραφειοκρατία, η πολυπλοκότητα των νόµων και η αδιαφάνεια έχουν παταχθεί, ούτε µία από τις επεν­δύσεις που έχουν ενταχθεί στις προβλέψεις του Fast Track δεν έχει αδειοδοτηθεί! Και τα ερωτήµατα είναι:
 
- Γιατί δεν λειτούργησε η, σύµφωνα µε τις τρεις µνηµονιακές κυ­βερνήσεις, πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα διαδικασία επιτάχυνσης της αδειοδότησης;
 
- Γιατί καµιά επένδυση δεν αδειοδοτήθηκε παρά το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τις διθυραµβικές διαβεβαιώσεις των αρµοδίων, τα προβλήµατα του παρελθόντος ξεπεράστηκαν και οι επενδυτές δεν ταλαιπωρούνται πλέον;
 
Για την απάντηση υπάρχουν τρεις επιλογές: ή οι νόµοι είναι για τα µπάζα ή οι επενδυτές δεν µπορούν να ολοκληρώσουν τον φάκελό τους για λόγους που δεν έχουν σχέση µε τις διαδικασίες αλλά µε την ουσία της προτεινόµενης επένδυσης ή η κυβέρνηση στέλνει διπλά µηνύµατα.
Όσοι γνωρίζουν καλά πρόσωπα και πράγµατα µας επισήµαναν ότι το πρόβληµα δεν είναι οι νόµοι, αλλά το µέγα θέµα της χρη­µατοδότησης και του ρίσκου σε µια χώρα που βρίσκεται υπό το µηδέν, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ειδικά στις επενδύσεις ΑΠΕ η κυβέρνηση έχει χαράξει µια εντελώς εχθρική προς τους επενδυτές πολιτική.
 
Οι επενδύσεις που µε απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων έχουν ενταχθεί στο Fast Track αλλά ακόµα είτε δεν έχει συµπληρωθεί ο φάκελός τους είτε έχει ολο­κληρωθεί και δεν έχουν αδειοδοτηθεί είναι:
 
Ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθµών Συνολικής Ισχύος 126,82 MW ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α. Ε. Το αίτηµα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόµο 3894/2010 έχει εγκριθεί από τη ∆ΕΣΕ και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track (ΦΕΚ 2459, Τεύχος ∆εύτε­ρο, 3 Νοεµβρίου 2011).
Το έργο αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών παρα­γωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 126,82 MW. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε., Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία του οµίλου Κοπελούζου.
 
2 Αιολικό Σύστηµα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) Κρήτης, µε διασύνδεση στο Εθνικό ∆ιασυνδεδε-µένο Σύστηµα Ενέργειας µέσω υποβρύχιου καλωδίου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ Το αίτηµα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόµο 3894/2010 έχει εγκριθεί από τη ∆ΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος ∆εύτερο, 6 Ιουνίου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track.
Το επενδυτικό σχέδιο «Αιολικό Σύστηµα Παραγωγής Ηλεκτρι­κής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) Κρήτης» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, προϋπολογισµού 2,46 δισ. ευρώ, αφορά την ανάπτυξη 33 συστοιχιών αιολικών σταθµών ισχύος 1.077 MW στην Κρή­τη και τη διασύνδεσή τους µε την ηπειρωτική Ελλάδα µέσω υπο­θαλάσσιου καλωδίου.
 
3 ΑΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας - Αντλησοταμιευτικά συστήματα παραγωγής ενέργειας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/2010 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνί­ου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track . Αντλησοταμιευτικά συστήματα Αιτωλοακαρνανίας Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 587 MW. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την κατασκευή συγκροτήματος αντλησοταμίευσης στις θέσεις «Άγιος Γεώργιος» και «Πύρ­γος», στον Δήμο Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με χρήση της τεχνητής λίμνης Καστρακίου ως κάτω ταμιευτήρα. Πρόκειται για έργα συνολικής παραγωγικής ικανότητας 704,4 GWh και συνολικής επένδυσης 501,8 εκατ. ευρώ.
 
4 Ανάπτυξη συστοιχιών αιολικών πάρκων στην Κρήτη και δια­σύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα ELICA GROUP.
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/2010 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνίου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη δια­δικασία Fast Trac k.
Το έργο «Κρήτη Πράσινο Νησί» του επιχειρηματικού ομίλου Elica Group , συμφερόντων των ομίλων Κοπελούζου και Σα­μαρά, είναι ύψους 1,99 δισ. ευρώ και αφορά την ανάπτυξη 36 συστοιχιών αιολικών σταθμών ισχύος 1.005 MW στην Κρήτη και τη διασύνδεσή τους μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου με την ηπειρωτική Ελλάδα.
 
5 Επαύξηση ισχύος του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν.3894/2010, με βάση την υπ’ αριθμόν αί­τηση υπαγωγής 400/11.07.11 της εταιρείας SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT A.E. SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT A.E. Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/2010 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνίου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη δια­δικασία Fast Track.
Το έργο αφορά την κατασκευή 12 φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 166,142 MW και προϋπολογισμού 332,284 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στερεά και Δυτική Ελλάδα. Φορέας του
έργου είναι η εταιρεία SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT A.E., η οποία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία συμφερόντων Δημήτριου Παναγάκου.
 
6 Κατασκευή ηλιοθερμικού σταθμού ισχύος 70 MW στη θέση ΦΟΥΡΝΙΑ, Δ.Ε. ΙΤΑΝΟΥ, Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ SOLAR POWER PLANT LASSITHI ΕΠE Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/2010 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνίου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη δια­δικασία Fast Track .
Η εταιρεία SOLAR POWER PLANT LASSITH I ΕΠΕ πρόκειται να κατασκευάσει έναν Ηλιοθερμικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρι­κής Ενέργειας. Το προτεινόμενο έργο αφορά την εγκατάσταση ενός πάρκου συνολικής ισχύος 70 ΜW. Το έργο θα εγκαταστα­θεί στη θέση «Φουρνιά», Δ.Ε. Ιτάνου του Δήμου Σητείας του Νο­μού Λασιθίου Κρήτης.
 
7 Δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού υψηλής τεχνολογίας και ισχύος 100 MW στον Νομό Δράμας BRITE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/2010 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1441, Τεύχος Δεύτερο, 2 Μαΐου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη δια­δικασία Fast Track.
Το έργο αφορά την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού υψη­λής τεχνολογίας και ισχύος 100 MW στον Δήμο Προσοτσάνης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, προϋπολογι­σμού 204 εκατ. ευρώ. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία BRITE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 
8 Αξιοποίηση κοιτάσματος χρυσού εντός μεταλλευτικών πα­ραχωρήσεων στον Νομό Έβρου ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/2010 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνίου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη δια­δικασία Fast Track (έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος και βρίσκεται στο στάδιο αδειοδότησης).
 
9 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης τριά­ντα εννέα (39) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος 131,074 MW
Δ. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ - SOLAR CONCEPT A.E. - SPES SOLARIS A.E. Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/2010 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 2459, Τεύχος Δεύτερο, 3 Νοεμβρίου 2011) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track (έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος και βρί­σκεται στο στάδιο αδειοδότησης).
Το έργο αφορά την κατασκευή 39 φωτοβολταϊκών πάρκων συ­νολικής ισχύος 131,074 MW και προϋπολογισμού 301,470 εκατ. ευρώ, σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Στερεά και Δυτική Ελλάδα. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία SPES SOLARIS -SOLAR CONCEPT A.E., η οποία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εται­ρεία συμφερόντων Δημήτριου Παναγάκου.
 
10 Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου (Φ/Β) ισχύος 200  MW στην περιοχή της Πτολεμαΐδας του Νομού Κοζά­νης. (Η συνολική ετήσια καθαρή παραγωγή του Φ/Β πάρκου υπολογίζεται σε 260 GWh)
ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. (έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος και βρίσκεται στο στάδιο αδειοδότησης). Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/2010 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 2459, Τεύχος Δεύτερο, 3 Νοεμβρίου 2011) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track .
Το έργο αφορά την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 200 MW, σε περιοχή 5.200 στρεμμάτων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης στον Νομό Κοζάνης. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε., η οποία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και ανήκει στην εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙ­ΜΕΣ Α.Ε.
 
11 Επένδυση στον τουριστικό κλάδο. Πρόκειται για του­ριστική επένδυση στη χερσόνησο Σίδερο του Δήμου Σητείας, η οποία αφορά τη δημιουργία πολυτελών ξενοδοχείων σε συνδυασμό με ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (γκολφ, σπα κ.λπ.). LOYALWARD LTD
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/2010 έχει εγκριθεί από τη ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 3294, Τεύχος Δεύτερο, 10 Δεκεμβρίου 2012) και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track. 
 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.