25/08/2019 00:31:18
26.11.2009

Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Μητέρα ανηλίκου

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού 16 ετών και έχω κλείσει το 49ο έτος της ηλικίας μου. Εί μαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από 31.1.1980 και εργάζο μαι κανονικά όλα αυτά τα χρόνια σε ιδιωτική επιχεί ρηση. Μπορώ να συντα ξιοδοτηθώ με μειωμένη σύνταξη στο 50ό έτος της ηλικίας μου ή πότε είναι δυνατόν να συνταξιοδο τηθώ;

Εφόσον έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον 5.500 ημέρες εργασίας και το παιδί σας θα είναι ανήλικο στην ηλικία των 50, τότε έχετε καταρχάς θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης στην ηλικία των 55 ετών. Με βάση τον Ν. 3655/2008 για τη χορήγηση μειωμένης σύντα ξης στις μητέρες ανηλίκων τέκνων, προβλεπόταν από 1.1.2010 η αύξηση του ορίου ηλικίας από το 50ό στο 51ο έτος της ηλικίας.

Με βάση τις πρόσφατες όμως εξαγγελίες του αρμόδιου υπουργού Εργασίας Α. Λοβέρδου, η ισχύς της συγκεκριμένης διάταξης θα ανα σταλεί για έναν χρόνο. Επομένως, εφόσον οριστικοποιηθεί η ανωτέρω αναστολή, τότε θα μπορέσετε μέσα στο 2010, που συμπληρώνετε το 50ό έτος της ηλικίας σας, να θεμε λιώσετε δικαίωμα μειωμένης σύ νταξης με ποσοστό μείωσης 30%.

Πατέρας αναπήρου τέκνου

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Είμαι 54 ετών, πατέρας 18χρονου αναπή ρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%. Είμαι ασφαλισμένος σε δύο ταμεία: 10 χρόνια ΤΕΒΕ και τα υπόλοιπα ΙΚΑ. Συ νολικά έχω συμπληρώσει 6.900 ένσημα. Η σύζυγός μου εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση. Μπορώ να βγάλω σύνταξη εξαγορά ζοντας τα ένσημα που μου λείπουν από τον στρατό μέχρι να συμπληρωθούν τα 7.500 ένσημα;

Όταν η εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής θητείας γίνεται με σκοπό τη θεμελίωση σύντα ξης γήρατος απαιτείται αφενός η συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας, αφετέρου η συμπλήρωση τουλάχιστον 3.600 ημερών ασφάλι σης. Στην περίπτωσή σας δεν μπορεί να γίνει εξαγορά στρατού, καθώς δεν έχετε συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας σας. Επομένως θα πρέπει να συνεχίσετε την ασφάλισή σας στο ΙΚΑ για τουλάχιστον 600 ακόμη ημέ ρες ασφάλισης και η σύζυγός σας να εξακολουθεί να εργάζεται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής σας για σύνταξη.

Γυναίκα μειωμένη σύνταξη

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Έχω γεννηθεί στις 10.2.1954. Στις 10.2.2011 θα έχω κλείσει το 57ο έτος, έχοντας 7.600 ένσημα ΙΚΑ ΤΕΑΜ μικτά. Μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη; H μείωση θα είναι 18%;

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 145 του Ν. 3655/2008 το ποσοστό της μείωσης από 1.1.2009 αναπροσαρμόστηκε από 1/267 σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξι οδότησης, με αποτέλεσμα η μείωση να διαμορφώνεται ετησίως σε ποσο στό 6% για κάθε έτος που υπολείπε ται από το 60ό έτος της ηλικίας σας. Επομένως εφόσον θα έχετε συμπλη ρώσει τουλάχιστον 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία (ήτοι μέχρι και το 2010), θα μπορέσετε να θεμελιώσετε μειωμένη σύνταξη γήρατος και το ποσοστό της μείωσης θα ανέρχεται όντως στο 18%.

Σύνταξη γήρατος και αύξηση ορίων ηλικίας

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Είμαι 53 ετών, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και τέλος του 2009 θα έχω 9.642 ένσημα. Ξέρω ότι το 2013 που θα είμαι 57 ετών και θα έχω 10.842 με τον νέο νόμο που θα ισχύει δεν θα μπορώ να πάρω σύνταξη. Το 2014 όμως σε ηλικία 58 ετών και με 11.140 ένσημα (37 έτη) θα μπορώ να βγάλω σύνταξη;

Οι γυναίκες οι οποίες έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 δικαιούνται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας τους και την πραγματο ποίηση 10.000 ημερών ασφάλισης.

Με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 προβλέπεται η αύξηση του ανωτέρω ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης. Προκει μένου δε να μη θιγούν ώριμα συ νταξιοδοτικά δικαιώματα η αύξηση θα γίνει σταδιακά αρχής γενομένης από 1.1.2013 με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος και μέχρις ότου το όριο ηλικίας για συνταξιο δότηση ανέλθει στο 60ό έτος, από 1.1.2018. Έτσι:

◆ Για το έτος 2013 απαιτείται η συ μπλήρωση των 57 ετών και 6 μηνών.

◆ Για το έτος 2014 απαιτείται η συ μπλήρωση των 58 ετών.

◆ Για το έτος 2015 απαιτείται η συ μπλήρωση των 58 ετών και 6 μηνών.

◆ Για το έτος 2016 απαιτείται η συ μπλήρωση των 59 ετών.

◆ Για το έτος 2017 απαιτείται η συ μπλήρωση των 59 ετών και 6 μηνών.

◆ Για το έτος 2018 απαιτείται η συ μπλήρωση των 60 ετών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, αν μέχρι την 31.12.2013 συμπλη ρώνετε την ηλικία των 57 ετών και 6 μηνών, τότε θα μπορέσετε να θεμελιώσετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος, χωρίς να χρειά ζεται να περιμένετε μέχρι το 2014. Αν δεν συμπληρώνετε το όριο ηλικίας που μόλις σας αναφέραμε μέσα στο 2013, τότε όντως σύντα ξη σε κάθε περίπτωση θεμελιώνε τε το 2014.

Δικαίωμα μειωμένης σύνταξης θεμελιώνετε σε ηλικία 55 ετών (εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία), ήτοι το 2011. Επειδή θα έχετε έως τότε συμπληρώσει τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφά λισης η μείωση της σύνταξης θα ανέρχεται σε ποσοστό 12%.

Άνδρας σύνταξη γήρατος διαδοχική ασφάλιση

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Είμαι 52 ετών, έχω 1.500 ένσημα ΙΚΑ, 17 έτη ΤΣΑ, 7 χρόνια ΤΕΒΕ και αν προσθέσουμε 2 χρόνια του στρατού θέλω να μάθω πόσα ένσημα μου λείπουν και σε τι ηλικία θα συνταξιοδοτηθώ;

Από την ερώτησή σας προκύπτει ότι τελευταίος φορέας ασφά λισής σας είναι το πρώην ΤΕΒΕ (νυν ΟΑΕΕ). Για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος από τον ΟΑΕΕ απαιτείται η συμπλήρωση του λάχιστον 35 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας σας. Εσείς εφόσον εξαγοράσετε 2 έτη στρατού θα έχετε συμπληρώσει συνολικά (ΙΚΑ ΤΣΑ ΤΕΒΕ) 31 έτη ασφάλισης, επομένως θα σας υπολείπονται του λάχιστον άλλα 4 έτη προκειμένου να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα 35 έτη ασφάλισης. Εφόσον συμπληρώ σετε 35 έτη ασφάλισης θα μπορέσετε να θεμελιώσετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος στην ηλικία των 60 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Είμαι 56 ετών. Από το 1976 έως το 1998 είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με 300 ένσημα ανά έτος. Από το 1998 έως σή μερα είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Έχετε ήδη συμπληρώσει με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφά λισης περίπου 34 έτη ασφάλισης. Εφόσον συμπληρώσετε τουλάχιστον 35 έτη ασφάλισης θα μπορέσετε να θεμελιώσετε δικαίωμα πλήρους σύ νταξης στην ηλικία των 60 ετών. Νω ρίτερα δεν μπορείτε να θεμελιώσετε δικαίωμα σύνταξης γιατί η σύνταξη με 37 έτη ασφάλισης ή 11.100 ημέρες ασφάλισης απαιτεί ασφάλιση σε ομοειδές ταμείο (π.χ. μόνο ταμεία μισθωτών [ΙΚΑ] ή μόνο ταμεία ελευ θέρων επαγγελματιών [ΟΑΕΕ]).

Γυναίκα σύνταξη γήρα τος διαδοχική ασφάλιση

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι γεννη μένη στις 7.2.1954. Από 26.2.1971 έως και τον Φεβρουάριο του 1975 ήμουν ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Από 1.1.1974 έως 25.11.1975 ήμουν στο ταμείο ανεργίας, ενώ από την 17.8.1982 έως 31.7.2001 ήμουν ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ. Από 17.11.2005 έως και σήμερα εργάζομαι σε εμπορική επιχείρηση με μειωμένο ωράριο και 22 ημερομίσθια μηνιαίως. Πότε δικαιούμαι σύνταξη γήρατος.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τον Φεβρουάριο του 2010 συ μπληρώνετε το 56ο έτος της ηλικίας σας, ενώ τα ένσημά σας συνολικά σε ΤΕΒΕ και ΙΚΑ ανέρχονται περίπου σε 7.970. Με τα ανωτέρω δεδομένα, θεμελιώνετε δικαίωμα πλήρους σύ νταξης γήρατος σε 4 έτη και 2 μήνες περίπου, ήτοι με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας σας. Δικαίωμα μειωμένης σύνταξης με μείωση 24% μπορείτε να θεμελιώσετε και εντός του 2010 εφόσον πρώτα συμπληρώ σετε 100 τουλάχιστον ημερομίσθια κατά το έτος 2010. Επειδή πλήρη συμ μετοχή από το ΤΕΒΕ θα δικαιούστε μόνο από το 60ό έτος της ηλικίας σας και δεδομένου ότι το ποσοστό της μείωσης στην ηλικία των 56 ετών είναι υψηλό (24%), προτείνουμε το σενάριο της πλήρους σύνταξης σε ηλικία 60 ετών.

Μειωμένη σύνταξη μακροχρόνια ανέργων

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Την 21.4.2011 κλείνω τα 60 έτη. Δικαιού μαι κύρια και επικουρική σύνταξη (έστω και μειωμέ νη) δεδομένου ότι έχω συ μπληρώσει 6.001 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ (μικτά) και 4.051 ένσημα στο ΕΤΕ ΑΜ και είμαι άνεργος από 30.8.2006;

Απαραίτητη προϋπόθεση για χορήγηση μειωμένης σύνταξης στους άνδρες ασφαλισμένους στο ΙΚΑ είναι καταρχάς η συμπλήρωση τουλάχιστον 4.500 ημερών ασφάλι σης και του 60ού έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή δικαιού νται μειωμένη σύνταξη με συνολικό ποσοστό μείωσης 30%, εφόσον όμως παράλληλα έχουν τουλάχιστον 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία προ του έτους υποβολής αίτησης για σύνταξη.

Προβλεπόταν εξαίρεση (Ν. 3232/2004) για τους μακροχρόνια άνεργους που ήταν γραμμένοι στο ταμείο ανεργίας (ΟΑΕΔ) με διαρκώς ανανεούμενη κάρτα ανεργίας για τουλάχιστον 24 μήνες, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης, έστω και αν δεν είχαν τα 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία. Η διάταξη αυτή ίσχυε μέχρι τον Φλεβάρη του 2009. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν δικαι ούστε μειωμένη σύνταξη, εκτός και αν ανανεωθεί η ισχύς της συγκεκρι μένης διάταξης.

Ως προς την επικουρική σύνταξη, απαραίτητη προϋπόθεση για την θεμελίωση δικαιώματος είναι καταρ χήν η θεμελίωση δικαιώματος κύρι ας σύνταξης και η συμπλήρωση του λάχιστον 4.500 ημερών ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

Σύνταξη 35ετίας

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Είμαι 58 ετών και έχω συνολικά 10.750 έν σημα στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Από αυτά όμως τα έν σημα από το ΙΚΑ μου είπαν ότι για τη σύνταξη 35ετίας δεν υπολογίζονται 260 ένσημα με αποτέλεσμα τα συνολικά ένσημα για τη θεμελίωση σύνταξης 35ετίας να είναι 10.490. Έχω σταματήσει να εργά ζομαι. Εδώ και 8 μήνες εί μαι στον ΟΑΕΔ. Μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για σύνταξη;

Τα 260 ένσημα, όπως σωστά σας ενημέρωσαν στο ΙΚΑ, δεν υπολο γίζονται καταρχάς για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με τις διατά ξεις της 35ετίας, επειδή είναι ένσημα που υπερβαίνουν τα 300 ανά έτος. Στις περιπτώσεις που τα ένσημα υπερ βαίνουν τα 300 ανά έτος τότε για τη συμπλήρωση των 10.500 δεν λαμβά νονται υπόψη. Εφόσον όμως συμπλη ρώνονται τα 10.500 ένσημα, τότε ως προς τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη όλα τα ένσημά σας.

Ο χρόνος ανεργίας δεν μπορεί να συνυπολογιστεί για τη συμπλήρωση των 10.500 καθώς ως πλασματικός χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωσή σας η μόνη λύση είναι η εξαγορά τουλάχιστον 10 ημε ρών στρατιωτικής θητείας προκειμέ νου να συμπληρωθούν τα απαιτού μενα 10.500 ένσημα, το ποσό της σύνταξής σας όμως θα αντιστοιχεί στο σύνολο των ενσήμων σας, ήτοι τα 10.760 ημερομίσθια.

Χρόνος ανεργίας για προσαύξηση της σύνταξης

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Είμαι ασφαλι σμένη στο ΙΚΑ και έχω συ μπληρώσει 5.000 ένσημα. Τον Μάρτιο του 2010 κλεί νω το 60ό έτος της ηλικίας μου και καταθέτω αίτηση για σύνταξη. Το 2009 είμαι γραμμένη στο ταμείο ανεργίας. Δικαιούμαι ένσημα για προσαύξηση της σύνταξής μου;

O χρόνος ανεργίας λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη συμπλή ρωση των τυπικών προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης και όχι για προσαύξηση του ποσού της σύνταξής σας. Αν επομένως είχα τε λιγότερα από 4.500 ένσημα (π.χ. 4.300), τότε θα μπορούσατε να συ νυπολογίσετε και άλλα 200 ημερο μίσθια επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 4.500 ενσήμων.

Στην περίπτωσή σας όμως τα απαιτούμενα ένσημα έχουν ήδη συμπληρωθεί, επομένως ο χρόνος της ανεργίας δεν μπορεί να συνυπο λογιστεί για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.