19/02/2020 15:18:00
20.11.2011

Δεν χτίζεται ούτε κοτέτσι...

Δεν χτίζεται ούτε κοτέτσι...  - Media

Νέα μείωση 14% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικο­δομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο φέτος, με αποτέλεσμα στο τέ­λος του επταμήνου η πτώση του οικο­δομικού όγκου να είναι «κάθετη» και να ανέρχεται σε 39,4%, επιτείνοντας τα προβλήματα στους δεκάδες κλά­δους που απασχολούνται στην οικο­δομή. Ταυτόχρονα, προοιωνίζεται πε­ραιτέρω επιδείνωση λόγω της μείω­σης του αριθμού των αδειών που εκδίδονται από τις πολεοδο­μίες της χώρας.

Συγκεκριμένα, από την Ελληνική Στατιστική Αρ­χή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθη­κε ότι το μέγεθος ιδιωτι­κής οικοδομικής δραστη­ριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε τον Ιούλιο σε 4.433 οικοδομικές άδειες, που αντι­στοιχούν σε 725,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3.138,7 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση14% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 26,6% στην επιφάνεια και 14% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μή­να του 2010.

Το επτάμηνο φέτος, η ιδιωτική οι­κοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση 31,9% στον αριθμό των οικο­δομικών αδειών, 44% στην επιφάνεια και 39,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλί­ου 2010. Εν τω μεταξύ σε ποσοστό 4,7% έφθασε η μείωση των τιμών στα δια­μερίσματα το τρίτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσι­οποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από πιστω­τικά ιδρύματα, η μείωση των τιμών κα­τά μέσο όρο διαμορφώθηκε στο 4,1% στο τρίτο τρίμηνο. Η πορεία των τιμών βρίσκεται σε πτωτική τροχιά καθώς στο πρώτο τρίμηνο καταγράφηκε μεί­ωση κατά 5,3% και στο δεύτερο κατά 4,4%.

Η μείωση ήταν μεγα­λύτερη για τα παλαιά διαμερίσματα (άνω των 5 ετών) φθάνοντας το 4,7%, ενώ για τα νεόδ­μητα η μείωση περιορί­στηκε στο 3%. Η μεγαλύ­τερη μείωση των τιμών για τα παλαιά διαμερίσματα έναντι των νέων φαίνεται να αντανακλά τη σχετικά με­γαλύτερη «ανθεκτικότητα» των τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων, τα οποία κατά κανόνα διατίθενται προς πώληση από τους κατασκευαστές.

Μειωμένες τιμές

Από την ανάλυση των στοιχείων κα­τά γεωγραφική περιοχή, προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το τρί­το τρίμηνο του 2011 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστη­μα του 2010 κατά 4,3% στην Αθήνα, 6,7% στη Θεσσαλονίκη, 3,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 3,1% στις λοι­πές περιοχές της χώρας.

Ο αριθμός των συναλλαγών (οι οποίες δεν αφορούν μόνο αγοραπω­λησίες με τη διαμεσολάβηση τραπε­ζών, αλλά περιλαμβάνουν ακόμη και εκτιμήσεις ακινήτων ή μεταφορά δα­νείων) σημείωσε σημαντική πτώση, υποχωρώντας στις τις 9,1 χιλιάδες, έναντι 12,7 και 11,7 χιλιάδων το α’ και το β’ τρίμηνο του 2011. Ο αριθμός των συναλλαγών - εκτιμήσεων οικιστι­κών ακινήτων μειώθηκε το γ’ τρίμη­νο του 2011 με μέσο ετήσιο ρυθμό 42,1%. Σε ολόκληρο το 2010 ο αριθ­μός των συναλλαγών αυτών έφθασε τις 74,5 χιλιάδες (οριστικά στοιχεία), καταγράφοντας μικρή μείωση, κατά 0,2%, έναντι του προηγούμενου έτους (2009: 74,6 χιλιάδες).

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέ­τρων), τον οποίο αφορούσαν οι ανωτέ­ρω συναλλαγές - εκτιμήσεις, ήταν μει­ωμένος κατά 40,5% το γ’ τρίμηνο του 2011 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2010. Για ολόκληρο το 2010 ο όγκος των συναλλαγών, με βάση τα οριστικά στοιχεία, μειώθηκε με μέσο ετή­σιο ρυθμό 0,1%, έναντι μείωσης κατά 38,9% το 2009.

Τέλος, η αξία των συναλλαγών - εκτι­μήσεων οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2011 με ετήσιο ρυθμό 40,5% έναντι μέσης ετήσιας μείωσης κατά 6,2% το 2010 και 40,0% το 2009.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.