21/01/2020 18:52:32
22.10.2012 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Ούτε πουλί πετούμενο, λέμε τώρα...

Ούτε πουλί πετούμενο, λέμε τώρα... - Media
Τη στιγμή που η χώρα στενάζει υπό τον μνημονιακό ζυγό και οι περικοπές των μισθών με απανωτές υποβαθμίσεις του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων καλά κρατούν, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης αλλά και το Ναυτιλίας προετοιμάζονται να γεμίσουν με ζεστό χρήμα τα ταμεία των πολυεθνικών εταιρειών πώλησης συστημάτων ασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτό, το μεν πρώτο σχε­διάζει προμήθειες ύψους περίπου 44.000.000 ευρώ και το δεύτερο περί­που 62.000.000 ευρώ, στο… όνομα της εθνικής ασφάλειας και της ηλεκτρονι­κής άμυνας στα ανατολικά σύνορα της χώρας, με στόχο όχι την παρατήρηση του εξ Ανατολών άσπονδου φίλου, αλ­λά την ανάσχεση του κύματος των προ­σφύγων.
Όπως θα δούμε, με μία σειρά νέων προμηθειών, για τις οποίες οι διαγωνιστικές διαδικασίες είτε έχουν ξεκινήσει είτε δρομολογούνται, και με συγχρηματοδότηση από τα αρμόδια ευρωπαϊ­κά προγράμματα και ταμεία, η Ελλάδα επιχειρεί να οργανωθεί σε επίπεδο τε­χνολογικού εξοπλισμού κι εφαρμογών, ώστε ν’ αποκρουστεί η είσοδος των πα­ράνομων μεταναστών, η οποία κλιμακώ­νεται με τις από θαλάσσης καθημερινές πλέον «αποβάσεις» δύστυχων ψυχών σε ελληνικά νησιά και βραχονησίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη βρίσκεται σε ισχύ, για να ξεκινήσουμε από το πιο κοστοβόρο σκέλος των διαγωνιστικών διαδικασιών, το οποίο καταλαμβάνει σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου της δαπάνης των προμηθειών, η προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά ενός πλοίου- ραντάρ ανοιχτής θαλάσσης μήκους 40 έως 50 μέτρων προϋπολο­γισμένου κόστους 40.000.000 ευρώ.
Πολύ χρήμα
Ας δούμε όμως αναλυτικά όλο το εξοπλιστικό πρόγραμμα, ξεκινώντας από τις προμήθειες για λογαριασμό του λιμενικού, καθώς, όπως έχουμε δει σε προηγούμενα ρεπορτάζ, προς τη θάλασσα έχει μετατοπιστεί η συνο­ριακή πίεση που ασκείται…
1 Η προμήθεια του συγκεκριμένου σκάφους, με επιχειρησιακή ταχύ­τητα 25 κόμβων, θα ενσωματωθεί στον στόλο του Λιμενικού με αποστολή τον εντοπισμό των λέμβων που θ’ αποπειρώνται να εισέλθουν στα ελληνικά ύδα­τα αλλά την και επιτήρηση της ΑΟΖ. Το σύγχρονο, με ηλεκτρονικό εξοπλισμό σκάφος θα διαθέτει εκτός των άλλων θερμικές κάμερες και πυροβόλα. Για τη συγκεκριμένη προμήθεια έγινε ει­δική νομοθετική ρύθμιση ώστε ν’ απο­φευχθεί η χρονοβόρα παραπομπή του θέματος στη διακομματική επιτροπή. Τέτοιο πλοίο ανοιχτής θάλασσας υπάρ­χει, πλην όμως είναι γερασμένο και με ξεπερασμένο εξοπλισμό.
2 Στη διάθεση του Λιμενικού έχουν ήδη τεθεί 6 σκάφη, τα οποία όμως μπορούν να πραγματοποιήσουν περι­πολίες έρευνας σε παράκτιες περιοχές της νησιωτικής χώρας. Τα σκάφη αυτά, μήκους περίπου 20 μέτρων, με δυνατότητα πλεύσης παντός καιρού κι επιχει­ρησιακή ταχύτητα 30 κόμβων, κόστι­σαν 12.000.000 ευρώ.
3 Για την καλύτερη αποτροπή των μεταναστευτικών ροών που αποπειρώνται να εισέλθουν διά θαλάσσης στη χώρα, προετοιμάζεται η προμήθεια ραντάρ για λογαριασμό του Λιμενικού με βάση δύο διαφορετικά σχέδια συ­νολικού προϋπολογισμένου κόστους 5.500.000 ευρώ. Τα ραντάρ, που προ­ορίζονται για βραχονησίδες, αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα το βόρειο Αιγαίο και το άλλο το νότιο Αι­γαίο. Για το πρώτο έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη με την ονομασία «Σύστημα επι­τήρησης ραντάρ» και έχουν ήδη επι­λεχθεί τα σημεία και οι βραχονησίδες εκείνες στις οποίες θα τοποθετηθούν ειδικά ραντάρ που θα σημαίνουν alert στην περίπτωση εντοπισμού μη πιστο­ποιημένων πλεύσεων. Το συνολικό κό­στος προμήθειας προϋπολογίζεται στα 2.000.000 ευρώ. Για το δεύτερο εκπο­νείται σε συνεργασία με τον Frontex άλλη μελέτη με την ονομασία «Σύστη­μα επιτήρησης θαλασσίων συνόρων», με πάνω-κάτω ίδιες προδιαγραφές, αλ­λά πιο εξελιγμένα συστήματα, προϋπο­λογισμένης δαπάνης 3.500.00 ευρώ.
4 Το υπόλοιπο και κατά πολύ ηπιότε­ρο και «φθηνότερο» πρόγραμμα εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος, που είτε έχει ολοκληρωθεί η προμή­θεια είτε επίκειται, εξαντλείται στην αγορά 15 φορητών διοπτρών θερμικής απεικόνισης κόστους 980.000 ευρώ, δύο βαν με θερμικές κάμερες κόστους 700.000 ευρώ, 30 τζιπ ίδιου τιμήματος (700.000 ευρώ), 2 ταχύπλοων φου­σκωτών (500.000 ευρώ) πρόσθετου εξοπλισμού για το Συντονιστικό Κέ­ντρο ύψους 3.500.000 ευρώ και ανα­βάθμιση των διαθέσιμων πλοίων για τη βελτίωση των συστημάτων πρόωσης 1.775.250 ευρώ.
Με τα συγκεκριμένα 4 αυτά ειδικού ή γενικού χαρακτήρα σχέδια προμηθει­ών, εκτιμάται ότι θα γίνει εφικτή η ανά­πτυξη κατά μήκος όλου του θαλάσσιου συνοριακού άξονα με την Τουρκία ενός αξιόπιστου δικτύου ελέγχου και έρευ­νας, ώστε τίποτα να μην μπορεί να δια­πλεύσει απαρατήρητο.

Έβρος και αστυνομία
Το δεύτερο πλάνο προμηθειών που αφορά την αστυνομία, είναι σχεδόν μο­νοδιάστατα προσανατολισμένο προς τον Έβρο, όπου τους τελευταίους δυό­μισι μήνες, με τη συμβολή του «Ξένιου Δία» τα προβλήματα της αθρόας διέ­λευσης μπορεί να έχουν… «εξομαλυν­θεί», αλλά με τον ερχομό του χειμώνα η πρόβλεψη είναι ότι θα «ανακάμψουν» δεδομένου ότι οι θαλάσσιες οδοί θα καταστούν επικίνδυνες.
1 Το δεύτερο, μετά τον «αειθαλή» φράχτη, εξοπλιστικό βήμα θωράκι­σης της αμυντικής ασπίδας που επιχει­ρείται ν’ αναπτυχθεί στον Έβρο, έχει να κάνει με την προμήθεια τουλάχιστον 3 κινητών βαν - επιχειρησιακών και διοι­κητικών μονάδων, συνολικού κόστους περίπου 2.804.400 ευρώ. Τα συγκεκρι­μένα σύγχρονα μέσα θ’ αναπτυχθούν κατά μήκος της υπόλοιπης μεθορίου και θα είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες ψηλού ιστού και με ραντάρ ενώ θα έχουν δυνατότητα δορυφορι­κής διασύνδεσης μέσω του Hellas Sat . Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται στο στά­διο της προώθησής του και το πιο πιθα­νό είναι η προμήθεια να γίνει από αμε­ρικάνικο κολοσσιαίο κονσόρτσιουμ. Και τα δύο συγκεκριμένα προγράμματα θα «πατήσουν» πάνω στις δομές και στις υποδομές του C4I.
2 Το τρίτο σκέλος του εξοπλιστικού προγράμματος έχει διπλό κι εκ δι­αμέτρου αντίθετο «προσανατολισμό» και γεωγραφική μορφολογία. Ο ένας είναι μόνιμα στραμμένος προς Ανατο­λάς και αφορά… παραποτάμια τεχνολο­γική μεταφερόμενη εγκατάσταση και ο άλλος προς Δυσμάς λιμανίσια. Η προ­μήθεια αφορά 4 κινητές μονάδες X-ray συνολικής δαπάνης περίπου 2.300.100 ευρώ. Από αυτές, οι δύο προορίζεται να τοποθετηθούν σε επίκαιρα σημεία τε­λωνειακής διέλευσης του Έβρου, όπως στους Κήπους, στις Καστανιές, αλλά και στο Ορμένιο που αποτελεί πέρασμα ει­σόδου από τη Βουλγαρία ή σε οποιο­δήποτε άλλο σημείο κριθεί, προκειμέ­νου να σκανάρονται και να «ακτινογρα­φούνται» όλα τα διερχόμενα φορτηγά για την πιθανότητα της παράνομης και μαζικής μεταφοράς προσφύγων σε ει­δικές κρύπτες. Τα άλλα δύο X-ray προ­ορίζονται για το Λιμενικό Σώμα, ώστε να εγκατασταθούν το ένα στο λιμάνι της Πάτρας και το δεύτερο σ’ αυτό της Ηγουμενίτσας προκειμένου κατά τον ίδιο τρόπο ν’ αποφεύγεται η… απόδρα­ση προς την Εσπερία. Πρόκειται για τε­λευταίας τεχνολογίας συστήματα χαμη­λής ακτινοβολίας, μη επιβλαβούς για τον ανθρώπινο οργανισμό.
3 Στο τέταρτο πρόγραμμα προμήθει­ας εξελιγμένου τύπου και τελευ­ταίας τεχνολογίας μέσων αποτροπής κι απόκρουσης της πλημμυρίδας του μεταναστευτικού κύματος, ώστε να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα το καθένα ξεχωριστά είτε ως σύμπλοκο συνδυασμένων τεχνολογικών εφαρμο­γών για τον συγκεκριμένο προγραμμα­τικό σκοπό, συγκαταλέγεται η προμή­θεια 2 ελικοπτέρων, συνολικής δαπά­νης 14.000.000 ευρώ. Στο ίδιο πλάνο υπάρχει ως προοπτική προς το παρόν η απόκτηση μη επανδρωμένων αεροσκα­φών. Τα συγκεκριμένα πτητικά μέσα, τα οποία θα είναι εφοδιασμένα με κάμε­ρες, αναλόγως της συγκυρίας, των προβλέψεων ή των απαιτήσεων, θα μπο­ρούν να υπερίπτανται είτε πάνω από τον Έβρο κατά μήκος των 203 χιλιομέ­τρων της συνοριακής ζώνης, συμπεριλαμβανομένων και των 12,5 χερσαίων, είτε πάνω από θαλάσσια σύνορα με τη Τουρκία ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι μεταφορές με δουλεμπορικά σκάφη προς τα ελληνικά νησιά. Οι τεχνικές δυ­νατότητες και τα οφέλη που αποφέρει στην έρευνα πιστοποιήθηκαν σε δοκι­μαστικές πτήσεις που έγιναν πέρσι τον Νοέμβριο στο Άκτιο υπό την αιγίδα του Frontex και τα αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα δηλώνονται, άφησαν εξαιρετικά ικανοποιημένα τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας. Το κόστος στην περίπτωση της ενδεχόμενης απόκτησης είναι προς το παρόν… άδηλο, καθώς η δαπά­νη για κάθε συστοιχία μη επανδρωμέ­νων αεροπλάνων μπορεί να ξεκινά από 100.000 ευρώ και να φτάνει στο 1,5 εκατομμύριο.
4 Το πέμπτο και τελευταίο πρόγραμ­μα προμηθειών περιλαμβάνει… σωρευτικά την αγορά 210 τζιπ κόστους 6.282.500 ευρώ, 40 φορητών καμερών θερμικής απεικόνισης, από τις οποίες οι 20 έχουν ήδη παραληφθεί και τοποθετηθεί κατά μήκος του φράχτη, συνολικής δαπάνης 2.000.000 ευρώ, η προμήθεια νέου λογισμικού ανάλυσης εγκληματολογικών πληροφοριών (I-2) και η εγκατάσταση και λειτουργία συ­στήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτε­ρης γενιάς (SIS II) κόστους 2.900.000. Η ανάθεση του σχετικού έργου έχει γί­νει στην ίδια εταιρεία που ανέπτυξε το αντίστοιχο σύστημα της Κύπρου.
Ευρωπαίος… Eurosur
Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αναζη­τά τρόπους και ηλεκτρονικά μέσα για τη θωράκιση - επιτήρηση των συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά διαρκώς τρόπους να ενδυναμώσει τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συ­νόρων της, κάνοντας χρήση ολοένα και ακριβότερων τεχνολογιών. Είναι όμως αυτές αποτελεσματικές;
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προχώ­ρησε στην εφαρμογή δύο σχεδίων. Το πρώτο είχε να κάνει με τη διαρκή επί­βλεψη όλων των εξωτερικών συνόρων της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ το δεύτερο αποτελούσε μία πρόταση για τη δημι­ουργία «έξυπνων συνόρων» ή, απλού­στερα, για τη χρήση τεχνολογιών βιομετρικής αναγνώρισης και ταυτοποίη­σης όλων όσοι εισέρχονται ή εξέρχο­νται της Ευρώπης.
Το πρώτο σχέδιο με την ονομασία Eurosur - που σημαίνει Ευρωπαϊκό Σύ­στημα Επιτήρησης Συνόρων - ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου του 2012, ενώ αυτό το διάστημα συζητείται στην Ευρωβου­λή. «Κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. Είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη να στή­σει το δικό του κέντρο συντονισμού όλων των επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων, τις οποίες θα αναλάβουν η αστυνομία, το ναυτικό και τα τελω­νεία» εξηγεί ο Έρικ Μπέργκλουντ, υψη­λόβαθμο στέλεχος του Frontex.
Σύμφωνα με τον τελευταίο, τρεις εί­ναι οι βασικοί στόχοι του προγράμμα­τος Eurosur: ο εντοπισμός παράνομων μεταναστών, η καταπολέμηση του διε­θνούς εγκλήματος και η διάσωση ατό­μων που επιχειρούν να εισέλθουν παρά­νομα στην Ευρώπη διά θαλάσσης. Ενώ η Επιτροπή επιμένει ότι μέχρι το 2020 θα έχει κοστίσει μόνο 340 εκατ. ευρώ, ειδι­κοί επιστήμονες του τομέα υπολογίζουν ότι μέχρι τότε το συνολικό κόστος θα εί­ναι δύο και τρεις φορές μεγαλύτερο.
Η πρόταση περιλαμβάνει ένα Σύστη­μα Εισόδου-Εξόδου όσο και ένα πρό­γραμμα συχνά εισερχόμενων ταξιδιω­τών. Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη συλ­λογή δεδομένων για όλους τους μη Ευ­ρωπαίους ταξιδιώτες κατά την είσοδό τους, συμπεριλαμβανομένων και όλων των στοιχείων που σχετίζονται με τις διευθύνσεις και τις επαφές τους εντός Ευρώπης (βιομετρικά δεδομένα, δα­κτυλικά αποτυπώματα, ψηφιακές φω­τογραφίες). Επίσης, το άτομο «σαρώνε­ται» ακόμη μία φορά κατά την αναχώ­ρησή του, επιτρέποντας στο σύστημα να εντοπίσει οποιονδήποτε μένει πίσω παράνομα.
Η Ευρώπη δέχεται κάθε χρόνο 100 με 150 εκατομμύρια επισκέπτες - κάτι που οδηγεί πολλούς ειδικούς σε θέματα βιομετρικού ελέγχου να τηρούν επιφυ­λακτική στάση απέναντι στην πρόταση, λόγω της έλλειψης εμπειρίας στη χρήση τέτοιου είδους μεγα-συστημάτων. Παρά τα όποια τυφλά σημεία ενός τέτοιου συ­στήματος, η Επιτροπή επιμένει ότι αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη διατήρηση αρχείου με στατιστικά δε­δομένα σχετικά με τη μετανάστευση.
Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος της εφαρμογής του έξυπνου συστή­ματος θα έφτανε τα 450 εκατομμύρια ευρώ, με τις συμπληρωματικές χερσαί­ες και θαλάσσιες επιχειρήσεις να κο­στίζουν άλλα 190 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Αντιλαμβάνεται βεβαίως κανείς πως μία τέτοια τεχνολογική βελτιστοποίη­ση του συστήματος ελέγχου και επι­τήρησης των συνόρων αναμένεται να εγείρει συζητήσεις επί συζητήσεων πε­ρί της δημοκρατικότητάς της, κάτι που έχει αρχίσει ήδη να συμβαίνει τόσο εντός όσο και εκτός Βρυξελλών.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.