23/05/2019 01:21:43
7.12.2009

Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Συντάξεις Δημοσίου και επικείμενες αλλαγές

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-10

Είμαι στρατιωτικός και μπήκα στη Σχολή Ευελπίδων στις 15.9.1982. Οι επερχόμενες αλ λαγές στο ασφαλιστικό με επη ρεάζουν; Έχω σήμερα 27 χρόνια υπηρεσίας και 5 παραμεθορίου (συνολικά 32). Τι θα γίνει αν φύγω με παραίτηση; Θα υπάρ ξει μείωση της σύνταξης;

Είμαι αστυνομικός με 25 χρόνια υπηρεσίας. Θα προλάβω να φύγω το 2011 με χρονοεπίδομα 56%; Μέσα στο 2010 θα έχουμε ανατροπές στα όρια ηλικίας; Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της σύ νταξης και να υπολογίζεται με την τελευταία 10ετια;

Σας παρακαλώ να με πληρο φορήσετε αν είναι συμφέρον να κάνω αίτηση για σύνταξη τώρα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι, αν αλλάξει ο νόμος, δεν θα θιγούν τα δικαιώματα που μου παρέχει ο ισχύων τώρα νόμος; Είμαι καθηγητής Δ.Υ. με τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας και ένα (1) έτος στρατιωτικής θητείας.

Έχω 28 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στο Πολεμικό Ναυ τικό. Με όλα αυτά που ακούγο νται υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Η ερώτηση είναι: Με συμφέρει να φύγω τώρα ή να περιμένω και, αν μείνω, θα προλάβω ή θα είναι άμεση η ισχύς των νέων διατάξεων;

Έτος γέννησης 1952. Διορί στηκα 29.5.1976 στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και με την ίδια σχέση εργασίας εργάζομαι μέχρι σήμερα. Παρακαλώ ενημερώ στε με αν πρέπει να υποβάλω παραίτηση πριν από την ψή φιση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου προκειμένου να αποφύγω μείωση του εφάπαξ και μείωση της σύνταξης λόγω του υπολογισμού της σύνταξης στην τελευταία πενταετία. Επί σης η αύξηση των ορίων ηλικίας ποιους υπαλλήλους θα αφορά;

Είμαι καθηγήτρια σε δημόσιο σχολείο. Τον Οκτώβριο του 2009 έκλεισα τα 32 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο Δημόσιο. Είμαι 59 ετών. Τι πρέπει να κάνω κατά τη γνώμη σας; Να συνταξιοδοτηθώ άμεσα λόγω του κινδύνου να θιγούν τα όρια ηλικίας και να μειωθεί η σύ νταξη με την ψήφιση του ασφα λιστικού; Πόσο σύντομα νομίζετε ότι θα ψηφιστεί το ασφαλιστικό; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

Είμαι ανώτερος αξιωματικός του Στρατού Ξηράς και έχω εγγράφως υποβάλει αναφορά αποστρατείας τον μήνα Νοέμ βριο του έτους 2009. Έχω προ σληφθεί το 1981. Η διαγραφή μου μέσω του ΦΕΚ θα γίνει τον Μάρτιο του 2010. Θα ήθελα να ενημερωθώ αν επηρεάζει και εμένα, αν γίνει κάποια αλλαγή στο ασφαλιστικό.

Η γυναίκα μου είναι δημόσιος υπάλληλος, διορισμένη στις 2.5.1988. Έχουμε 3 παιδιά, το ένα ενήλικο. Τι γνωρίζετε για την περίπτωση και τι μου προ τείνετε να κάνει; Να παραιτηθεί τώρα ή μετά την 1.1.2010;

Ο πατέρας μου είναι νυχτο φύλακας σε αρχαιολογικό μουσείο. Έχει συμπληρώσει με στρατό (2,5 χρόνια – έκανε αίτηση αναγνώρισης), ΙΚΑ (7 μήνες), ΤΕΒΕ (15,5 χρόνια) και δημόσιο (16 χρόνια, τελευταίος φορέας) έως σήμερα 34 χρόνια και είναι 59 χρόνων. Το 2010 θα είναι 60 και θα έχει σύνολο 35 χρόνια. Με τις αλλαγές που θα γίνουν υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσει το 2010 με 35 χρόνια και όντας 60 χρόνων να βγει σε σύνταξη και να χρεια στεί να περιμένει μέχρι τα 65;

Είμαι δημοτικός υπάλληλος γεννημένος το 1948. Στο Δη μόσιο προσλήφθηκα το 1984 και έχω αναγνωρίσει στο ΓΛΚ την προϋπηρεσία μου στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα έχω συ νολικά (πραγματική υπηρεσία, αναγνωρισμένη και στρατό) 36 χρόνια συντάξιμα. Εν όψει των φημολογούμενων και μάλλον αναμενόμενων μέτρων για το ασφαλιστικό μήπως πρέπει να παραιτηθώ άμεσα;

Κοινή απάντηση ερωτημάτων 1-10

Σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις η απάντηση είναι κοινή και ενιαία. Θεμελιωμένα και ώριμα συνταξιο δοτικά δικαιώματα δεν μπορούν να θιγούν από νεότερη διάταξη νόμου. Η βασική αυτή αρχή του κοινωνικού ασφαλιστικού δικαίου, άλλωστε, προ κύπτει και από την πάγια νομολογία των δικαστηρίων της χώρας μας. Σε κάθε νέα διάταξη νόμου με την οποία προβλέπεται αλλαγή προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (αύξηση ορίων ηλικίας, αλλαγή τρόπου υπολογισμού της σύνταξης κ.λπ.) προβλέπεται και η αντίστοιχη μεταβατικότητα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι αλλαγές ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπει ο πιο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος Ν. 3655/2008 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά από 1.1.2013, ήτοι μετά την παρέλευση πενταετούς μεταβατικού διαστή ματος από την έναρξη ισχύος του. Επομένως σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδο τικό δικαίωμα συνιστούμε ψυχραι μία και τους συμβουλεύουμε να αποφασίσουν με νηφαλιότητα και χωρίς πανικό σχετικά με την υποβο λή αίτησης συνταξιοδότησης.


Δημόσιος υπάλληλος – Προϋποθέσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ 11η:

Γεννήθηκα στις 6.1.1960, είμαι μητέρα άγαμων ενηλίκων αγο ριών 30 και 26 χρόνων αντίστοιχα. Εργάστηκα 17 μήνες από το 1980 ώς το 1981 στον ιδιω τικό τομέα – ασφάλεια ΙΚΑ. Από 23.5.1984 έως 6.7.1987 υπηρέτησα με σύμβαση μίσθωσης έργου (προϋπηρεσία αναγνωρι σμένη σύμφωνα με τον Ν. 1813/1988) στο Δη μόσιο. Από 7.7.1987 έως 6.12.1988 υπηρέτησα με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο. Διορίστηκα ως μόνιμη υπάλληλος που δημοσιεύ τηκε στο ΦΕΚ 7.12.1988. Σήμερα έχω συνολικό χρό νο υπηρεσίας 25 χρόνια, 5 μήνες και 20 ημέρες στο Δημόσιο. Μπορείτε να μου γνωρίσετε, σας παρακα λώ, πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

Με δεδομένο ότι ανήκετε στην κατηγορία των διορισθέντων στο Δημόσιο από 19831992 θα πρέ πει να αναμένετε αλλαγές ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, για την περίπτωσή σας, απαραίτητη προϋ πόθεση πλήρους συνταξιοδότησης είναι η συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας σας.

 

Παλαιός ή νέος ασφαλισμένος

ΕΡΩΤΗΣΗ 12η:

Είμαι αστυνο μικός και υπηρετώ στην Αστυνομία από τον Ιούνιο του 1993. Έχω όμως ένση μα ΙΚΑ από το 1988. Θε ωρούμαι παλαιός ή νέος ασφαλισμένος;.

Εφόσον έχετε ασφαλιστεί για πρώτη φορά στον κλάδο σύ νταξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ πριν από την 1.1.1993, έχετε την ιδιότητα του πα λαιού ασφαλισμένου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ κ.λπ.)

Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης

ΕΡΩΤΗΣΗ 13η:

Είμαι γεννημέ νη στις 29.8.1954. Από 17.7.1982 έως 10.7.1994 έχω 1.400 ένσημα ΙΚΑ και από την 1.9.2002 έως και σήμερα είμαι ασφαλισμέ νη στο ΤΕΒΕ. Πότε δικαι ούμαι να πάρω σύνταξη, έστω και μειωμένη;

Προκειμένου να θεμελιώσετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ θα πρέπει να συμπληρώσετε 4.500 ημέρες ασφά λισης (ήτοι 15 έτη ασφάλισης) και την ηλικία των 60 ετών. Εφόσον συμπλη ρώσετε 4.500 ημέρες, στην ηλικία των 58 ετών θα μπορείτε να θεμελιώ σετε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης από το ΙΚΑ με μείωση 12%.

Μισθωτός οδηγός – Σύνταξη γήρατος

ΕΡΩΤΗΣΗ 14η:

Γεννήθηκα το 1953 και άρχισα να βάζω ένσημα ΙΚΑ το 1972. Μέχρι το 1997 είχα 5.800 ένσημα. Το 1998 ήμουν στο ταμείο ανεργίας. Από τον Μάιο του 1999 μέχρι τον Ιούλιο του 2008 ήμουν στο ΤΕΒΕ, οπότε έχω 2.700 ημέρες στο ΤΕΒΕ. Από τον Νοέμ βριο του 2008 έχω πάλι ΙΚΑ ως οδηγός ΤΑΞΙ και θα συνεχίσω να εργάζομαι. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μου πείτε πότε μπορώ να βγω έστω και με μειωμένη σύνταξη;

Για να θεμελιώσετε δικαίωμα πλή ρους σύνταξης γήρατος, απαιτεί ται αφενός η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας, αφετέρου η συμπλήρωση τουλάχιστον 10.000 ημερών ασφάλισης σε ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. Δικαίωμα μειωμένης σύνταξης με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφά λισης θεμελιώνετε στην ηλικία των 60 ετών εφόσον έχετε συμπληρώσει 100 ημέρες ασφάλισης κατ’ έτος την τελευταία πενταετία προ του έτους υποβολής της αίτησης για χορήγησης μειωμένης σύνταξης.

Οικοδόμος – Σύνταξη γήρατος

ΕΡΩΤΗΣΗ 15η:

Θα ήθελα να ρω τήσω εάν ένας οικοδόμος που έχει 3.500 ένσημα ΙΚΑ και είναι 62 χρόνων μπορεί να πάρει σύνταξη. Αν όχι, πόσα ένσημα χρειάζεται να συμπληρώσει;Υπάρχει περίπτωση να μπορεί να εξαγοράσει τον χρόνο που λείπει;

Τόσο για τους οικοδόμους όσο και για όσους υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεμελίωση δι καιώματος σύνταξης είναι, πέρα από τη συμπλήρωση 4.500 τουλάχιστον ενσήμων, εκ των οποίων 3.600 σε βα ρέα επαγγέλματα, η πραγματοποίηση 1.000 βαρέων ενσήμων τα τελευταία 13 έτη, είτε πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (58ο για τους οικο δόμους, 60ό για τις υπόλοιπες κατη γορίες βαρέων) είτε προ του έτους υποβολής της αίτησης για σύνταξη γήρατος.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι o εν λόγω οικοδόμος δεν μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, παρά μόνο αν συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης (υπολείπονται 1.000 ημέρες), από τις οποίες 3.600 σε βαρέα επαγγέλματα. Για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης μπορεί να γίνει και εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας (2 έτη στρατού = 720 ημέρες ασφάλισης).

Για τη συμπλήρωση όμως των 3.600 βαρέων (λείπουν ακόμη 100) απαιτείται πραγματική απασχόληση.

Γυναίκα στο ΙΚΑ – Σύνταξη γήρατος

ΕΡΩΤΗΣΗ 16η:

Είμαι 50 ετών (2.10.1959) και είμαι ασφα λισμένη από 18 χρόνων. Είχα ελάχιστα εργασιακά διαλείμματα της τάξεως του 1 έτους πάνω κάτω συνολικά, αλλά δεν έχω μετρήσει ακριβώς τα έν σημα. Η κόρη μου έκλεισε μόλις τον Ιούνιο τα 18 χρόνια. Παράλληλα όλα τα χρόνια αυτά ήμουν υψηλό μισθη και σκληρά εργαζό μενη, στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι υποφέρω φρικτά από αυχενικά προβλήματα, εξακολουθώ να εργάζομαι 11ωρα με στόχο να εξα σφαλίσω ό,τι μένει από το μέλλον μου. Μπορείτε να μου πείτε ποιο θα είναι το ισχύον πλαίσιο για μένα;

Οι γυναίκες οι οποίες έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31.12.92, δικαιούνται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας τους και την πραγματο ποίηση 10.000 ημερών ασφάλισης. Με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008, προβλέπεται η αύξηση του ανωτέ ρω ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης. Προκειμένου δε να μη θιγούν ώριμα συνταξιοδοτικά δι καιώματα η αύξηση θα γίνει σταδι ακά, αρχής γενομένης από 1.1.2013 με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος και μέχρις ότου το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση ανέλθει στο 60ό έτος, από 1.1.2018. Έτσι για το έτος 2013 απαιτείται συμπλήρωση 57 ετών και 6 μη νών, το 2014 συμπλήρωση 58 ετών, το 2015 συμπλήρωση 58 ετών και 6 μηνών, το 2016 συ μπλήρωση 59 ετών, το 2017 συ μπλήρωση 59 ετών και 6 μηνών, το 2018 συμπλήρωση 60 ετών. Θα μπορέσετε δηλαδή να θεμελιώ σετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος όταν συμπληρώσετε ηλι κία 60 ετών με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης.

Μητέρα ανηλίκου – Σύνταξη γήρατος

ΕΡΩΤΗΣΗ 17η:

Είμαι μητέρα ανήλικου τέκνου (ετών 16) και κλείνω το 50ό έτος της ηλικίας μου την 1.1.2010. Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από το 1983. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με μειωμένη σύνταξη όταν συμπληρώσω το 50ό έτος της ηλικίας μου και με πλήρη σύνταξη όταν συ μπληρώσω το 55ο έτος της ηλικίας μου;

Εφόσον έχετε συμπληρώσει του λάχιστον 5.500 και το παιδί σας είναι ανήλικο στην ηλικία των 50, τότε έχετε καταρχάς θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης στην ηλικία των 55 ετών. Mε βάση τον Ν. 3655/2008, για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης στις μητέρες ανηλίκων τέκνων, προ βλεπόταν από 1.1.2010 η αύξηση του ορίου ηλικίας από το 50ό στο 51ο έτος της ηλικίας. Με βάση τις πρόσφα τες όμως εξαγγελίες του αρμόδιου υπουργού Εργασίας κ. Λοβέρδου, η ισχύς της συγκεκριμένης διάταξης θα ανασταλεί για έναν χρόνο. Επομένως, εφόσον οριστικοποιηθεί η ανωτέρω αναστολή, τότε θα μπορέσετε μέσα στο 2010 που συμπληρώνετε το 50ό έτος της ηλικίας σας να θεμελιώσετε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης με πο σοστό μείωσης 30%.

Μητέρα ανηλίκου – Σύνταξη

ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 18η:

Είμαι μητέρα ανήλικου τέκνου (17 ετών) και έχω κλείσει το 53ο έτος της ηλικίας μου. Είμαι ασφαλισμένη από την 1.11.81 (δηλαδή 28 έτη ασφάλισης) στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ). Μπορώ να συνταξιοδοτη θώ με μειωμένη σύνταξη τώρα ή με πλήρη εφόσον θα έχω συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας μου;

Και στα δύο ερωτήματα η απάντη ση είναι καταφατική. Μπορείτε να θεμελιώσετε και δικαίωμα μειωμέ νης σύνταξης τώρα και πλήρους στο 55ο έτος της ηλικίας σας εφόσον το τέκνο σας ήταν ανήλικο κατά το 50ό έτος της ηλικίας σας.

Γυναίκα – Σύνταξη γήρατος

ΕΡΩΤΗΣΗ 19η:

Η γυναίκα μου εργάζεται συνεχώς από 1.1.1981. Είναι ασφαλισμέ νη για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ και για επικουρική στο ΤΑΝΠΥ. Στις 15.3.2012 θα είναι 55 ετών συμπληρω μένα και θα έχει 32 χρόνια συνεχούς ασφάλισης ΙΚΑ και ΤΑΝΠΥ. Πότε μπορεί να φύγει με πλήρη σύνταξη και πότε με μειωμένη; Ευ χαριστώ πολύ.

Με βάση την ηλικία των 55 ετών και με συμπληρωμένα 9.600 ένσημα θα μπορέσει να θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης με ποσοστό μείωσης 30%. Δικαίωμα πλήρους σύνταξης θα μπορέσει να θεμελιώσει μόνο στην ηλικία των 60 ετών.

Γυναίκα – Διαδοχική ασφάλιση

ΕΡΩΤΗΣΗ 20ή:

Η σύζυγός μου, 59 ετών, έχει μέχρι το 1996 στο ΙΚΑ 3.600 ένσημα και από το 1997 έως σήμερα 3.900 ένσημα στο πρώην ΤΕΒΕ. Με σύνολο 7.500 ένσημα, άσχετα με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση της διαδοχικής ασφάλισης, θα μπορούσε σήμερα να βγει σε σύνταξη;

Σε ηλικία 60 ετών θα μπορέσει να θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ με βάση τις δια τάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Με βάση ό,τι ισχύει σήμερα, σε ηλικία 60 ετών θα υποβάλει αίτηση για σύνταξη στο ΤΕΒΕ, η οποία θα απορριφθεί και θα παραπεμφθεί στο ΙΚΑ, το οποίο και θα απονείμει πλήρη σύνταξη γήρατος.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.